ΥΠΕΘΑ ν/σ: Αλλάζει ο αποστρατευτικός βαθμός στους ΕΜΘΟ Υπουργός Εθνικής Άμυνας, κ. Νικόλαος Παναγιωτόπουλος θέτει την 15η Δεκεμβρίου 2022, ημέρα Πέμπτη και ώρα 21:15 σε δημόσια ηλεκτρονική διαβούλευση, το σχέδιο νόμου με τίτλο «Μέριμνα υπέρ του προσωπικού των Ενόπλων Δυνάμεων, εξορθολογισμός της νομοθεσίας των Ενόπλων Δυνάμεων, οργάνωση της Εθνοφυλακής και άλλες διατάξεις».

Αποστρατευτικός βαθμός εθελοντών μακράς θητείας - Τροποποίηση παρ. 4 και 6 άρθρου  13 ν. 1848/1989 Στο άρθρο 13 του ν. 1848/1989 (Α΄ 112) επέρχονται οι εξής αλλαγές:

α) στο πρώτο εδάφιο  της παρ. 4 η λέξη «ανθυπολοχαγού» αντικαθίσταται από τη λέξη «Υπολοχαγού», β) στο  δεύτερο εδάφιο της παρ. 6 η λέξη «υπολοχαγού» αντικαθίσταται από τη λέξη «Λοχαγού», η  λέξη «ανθυπολοχαγού» αντικαθίσταται από τη λέξη «Υπολοχαγού» και το άρθρο 13 διαμορφώνεται ως εξής: «Άρθρο 13 1. Οι διατάξεις του ν. 1513/1985 (ΦΕΚ 12) εφαρμόζονται αναλόγως και για το Πολεμικό  Ναυτικό και την Πολεμική Αεροπορία. Όπου στον παραπάνω νόμο αναφέρονται οι όροι  Στρατός Ξηράς, κανονισμοί και βαθμοί υπαξιωματικού, νοούνται και οι άλλοι κλάδοι των  Ενόπλων Δυνάμεων, οι αντίστοιχοι κανονισμοί και βαθμοί υπαξιωματικών. 2. Ο αριθμός των οπλιτών πενταετούς υποχρέωσης δεν μπορεί να υπερβαίνει τους 2.500 και  1760 για το Πολεμικό Ναυτικό και την Πολεμική Αεροπορία αντίστοιχα. Ο αριθμός των  κατατασσομένων κάθε έτος καθορίζεται με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Άμυνας. 3. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής Άμυνας και Οικονομικών, που εκδίδεται μετά  από πρόταση του Αρχηγού του αντίστοιχου Κλάδου των Ενόπλων Δυνάμεων, μπορεί να  αυξάνεται ο αριθμός των οπλιτών με πενταετή υποχρέωση κάθε κλάδου. 

4. Μετά τη λήξη της πενταετούς υποχρέωσής τους όσοι επιθυμούν μπορούν, ύστερα από  αίτησή τους, να αξιολογηθούν και να επιλεγούν για περαιτέρω παραμονή στις Ένοπλες  Δυνάμεις με τον βαθμό που φέρουν ως Εθελοντές Μακράς Θητείας (Ε.Μ.Θ.) μέχρι τη  συμπλήρωση 35ετούς συντάξιμης υπηρεσίας και εξελίσσονται βαθμολογικά μέχρι τον βαθμό  του Υπολοχαγού και των αντιστοίχων των άλλων Κλάδων των Ενόπλων Δυνάμεων. Οι  προϋποθέσεις, τα κριτήρια, η διαδικασία επιλογής και ένταξής τους στην κατηγορία των  Ε.Μ.Θ. καθορίζονται με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Άμυνας, που εκδίδεται μετά από  πρόταση του αρμόδιου κατά Κλάδο Ανωτάτου Συμβουλίου. Η ένταξή τους πραγματοποιείται  με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Άμυνας ύστερα από πρόταση των αρμόδιων Συμβουλίων  Κρίσεων. Μέχρι την έναρξη ισχύος των προβλεπόμενων στο δεύτερο εδάφιο της παρούσας  παραγράφου υπουργικών αποφάσεων, όσοι εθελοντές πενταετούς υπηρεσίας υπέβαλαν  αίτηση ένταξής τους στο θεσμό των Ε.Μ.Θ. συνεχίζουν να διέπονται από τις προϊσχύουσες  διατάξεις. 

5. Οι διατάξεις της προηγούμενης παραγράφου εφαρμόζονται αναλογικά και για τις  εθελόντριες του ν. 705/1977 (ΦΕΚ 279), που το επιθυμούν. Όσες από αυτές συμπλήρωσαν  ήδη ή θα συμπληρώσουν στο μέλλον πενταετή υπηρεσία θα πρέπει να υποβάλουν τη σχετική  αίτηση παραμονής εντός δύο μηνών από την έναρξη της ισχύος του παρόντος νόμου ή από  την ημερομηνία συμπληρώσεως της πενταετούς υπηρεσίας αναλόγως με την περίπτωση.  Όσες δεν υποβάλουν αίτηση υπαγωγής στις διατάξεις της προηγούμενης παραγράφου  εξακολουθούν να διέπονται από τις ρυθμίσεις του ν. 705/1977.

 6. Με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται μετά από πρόταση των Υπουργών Εθνικής Άμυνας  και Οικονομικών, καθορίζονται τα θέματα ιεραρχίας και προαγωγών, οι καταστάσεις, οι  προϋποθέσεις μισθολογικής προαγωγής τα ασφαλιστικά ταμεία, οι κρατήσεις και κάθε άλλη  αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή των παραγράφων 4 και 5 του άρθρου αυτού. Κατά  παρέκκλιση των προβλεπομένων στο πρώτο εδάφιο της παραγράφου 4 ως προς τον  καταληκτικό βαθμό, με όμοιο προεδρικό διάταγμα καθορίζονται οι όροι και προϋποθέσεις  για την απονομή αποστρατευτικού βαθμού Λοχαγού και αντιστοίχων των άλλων κλάδων των  Ενόπλων Δυνάμεων σε Εθελοντές και Εθελόντριες Μακράς Θητείας (Ε.Μ.Θ.) βαθμού  Υπολοχαγού, που τίθενται σε αποστρατεία.

 7. Ο αριθμός των οργανικών θέσεων των εθελοντών – εθελοντριών μακράς θητείας σε κάθε  Κλάδο καθορίζεται με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Άμυνας κατόπιν εισηγήσεως του  οικείου Ανωτάτου Συμβουλίου, ανάλογα με τις ανάγκες της υπηρεσίας. 8. Για τους ανθυπασπιστές υφίστανται ξεχωριστές οργανικές θέσεις, ενώ για τους  υπαξιωματικούς εθελοντές και εθελόντριες μακράς θητείας είναι κοινές, υπολογισμένες στο  βαθμό του Αρχιλοχία, Αρχικελευστή και Αρχισμηνία αντίστοιχα. 9. Η κατανομή, συγχώνευση ή μεταφορά των οργανικών θέσεων εντός κάθε κλάδου των  Ενόπλων Δυνάμεων κατά όπλο, σώμα ή γενική ειδικότητα ενεργείται με απόφαση του  Αρχηγού του οικείου Γενικού Επιτελείου μετά από εισήγηση του οικείου Ανωτάτου  Συμβουλίου. 

10. Οι υπηρετούντες κατά τη δημοσίευση του παρόντος εθελοντές και εθελόντριες μακράς  θητείας καλύπτουν θέσεις που θα καθορισθούν σύμφωνα με την παράγραφο 7 του  παρόντος.»