Να αποδοθούν και θέσεις Ταξιάρχου στους προερχόμενους από ΑΣΣΥ ΑξκούςΤο ΔΣ ΠΑΣΕΣ επανειλημμένες φορές, βασιζόμενο προφανώς στις πληροφορίες που είχε συλλέξει, εξέφρασε την ανησυχία του, πως το «πολυαναμενόμενο» νομοσχέδιο του ΥΠΕΘΑ αντί να δώσει λύσεις μόνιμου χαρακτήρα κινδύνευε να «σπείρει τη διχόνοια» μεταξύ των στελεχών των ΕΔ. Δυστυχώς, είναι πολλά τα άρθρα που τελικώς δικαίωσαν τους φόβους και τις ανησυχίες μας. 

Στη συγκεκριμένη ανακοίνωσή μας θα ασχοληθούμε τόσο με τον περιορισμό στην ιεραρχική εξέλιξη που υπέστησαν οι προερχόμενοι από ΑΣΣΥ, αν και πολλοί «καυχώνται για την αναβάθμισή τους» όσο βέβαια και με τον αναίτιο διαχωρισμό των στρατιωτικών που κατατάχθηκαν σε ΑΣΣΥ το 1993 με αυτούς των σειρών που ακολούθησαν και ιδιαιτέρως των 1994-1995.

Είναι γνωστό πως κάθε έτος, η εγκύκλιος εισαγωγής που βγαίνει, αποτελεί ουσιαστικά τους «Κανόνες» που θέτει - γνωστοποιεί η Υπηρεσία για όσους επιθυμούν – ενδιαφέρονται να ει-σέλθουν στις παραγωγικές σχολές. Αποτελεί όμως παράλληλα και δέσμευση της Υπηρεσίας να τηρήσει «ευλαβικά» όσα αναφέρονται σε αυτές. Όπως θα αποδειχτεί ακολούθως με πα-ραδείγματα, ενώ στρατιωτικοί εισήλθαν στις ΑΣΣΥ γνωρίζοντας ότι θα φέρουν στα 35 έτη υπηρεσίας τους το βαθμό του Σμηνάρχου εν τέλει με τον νόμο 3883/2010 μπήκε ως παρά-μετρος η κατοχή πτυχίου ΑΕΙ ειδάλλως θα έχουν τερματικό βαθμό αυτόν του Αντισμηνάρχου και αντιστοίχων. Το εν λόγω λοιπόν νομοσχέδιο όφειλε να άρει αυτή την αδικία. Χάριν συ-ντομίας, θα το καταδείξουμε αναφέροντας ως παράδειγμα, τη Σχολή προέλευσης του Προέ-δρου μας, δηλαδή τη ΣΤΥΑ. Δεν έχουμε λοιπόν παρά να ανατρέξουμε στις εγκυκλίους εισα-γωγής κάποιων ενδεικτικών χρονιών.

ΣΕΙΡΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ 1993


ΣΕΙΡΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ 1994


ΣΕΙΡΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ 1995


ΣΕΙΡΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ 2001


Είναι σαφές από τα ανωτέρω, ότι:

1.   Ρητά και κατηγορηματικά στις εν λόγω εγκυκλίους αναφέρεται πως στα 35 έτη ΦΘΑΝΟΥΝ ή ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΕΞΕΛΙΧΘΟΥΝ οι εν λόγω στρατιωτικοί στο βαθμό του Σμηνάρχου. Ουδέν κριτήριο κατοχής πτυχίου ΑΕΙ υπήρχε.

2.    Δεν υφίσταται «ψήγμα» νομικού υπόβαθρου για τον  διαχωρισμό της σειράς κατάταξης 1993 από αυτές των 1994 και 1995 όσον αφορά την ιεραρχική-βαθμολογική εξέλιξή τους. Πρόκειται για ΠΑΝΟΜΟΙΟΤΥΠΕΣ – “COPY PASTE” διατυπώσεις στις εγκυκλίους εισαγωγής τους. Στο σημείο αυτό, δέον όπως επισημανθεί πως ανέκαθεν ο νομοθέτης δεν διαφοροποι-ούσε εν λόγω σειρές κατάταξης αλλά της προσεγγίζει ενιαία. Χαρακτηριστικό παράδειγμα ο νόμος 3865/2010 όπου στο άρθρο 2, παράγραφο 1, υποπαράγραφο αναφέρει «Ειδικά για όσους από τους ανωτέρω έχουν υπαχθεί στην ασφάλιση από 1-1-1993 και εφεξής εφαρμό-ζονται οι διατάξεις του άρθρου 39 του ν.2084/1992, όπως ισχύει».

Συνεπώς θα πρέπει άμεσα να υπάρξει μέριμνα κατ΄ αρχάς για όλες τις σειρές ΑΣΣΥ με εισα-γωγή έως και το 2009 ώστε να έχουν στα 35 έτη υπηρεσίας τους το βαθμό του Σμηνάρχου και αντίστοιχων και να εξαλειφθούν όποιες αναφορές για υποχρεωτική κτήση πτυχίων ΑΕΙ υφίστανται. Προφανώς και θα πρέπει να αλλάξει και η βαθμολογική εξέλιξη έως αυτό τον βαθμό ώστε να προσομοιάζει αυτή του ν. 2439/1996. Ειδάλλως, αν παραμείνουν οι διατυ-πώσεις στο νομοσχέδιο ως έχουν, πιθανώς να υπάρξουν «νομικά κωλύματα»  τα οποία και θα δίνουν ερείσματα για ομαδικές δικαστικές διεκδικήσεις εκ μέρους των εμπλεκόμενων στρατιωτικών.  

Ως ΠΑ.Σ.Ε.Σ. θεωρούμε όχι απλά είναι οξύμωρο αλλά στα όρια πλέον του «κατάφορα άδι-κου» στους προερχόμενους από ΑΣΣΥ, ενώ πλέον υφίσταται εισαγωγή στις σχολές τους με πανελλήνιες και τριετή μάλιστα φοίτηση, αντί η ποιοτική αναβάθμιση των κριτηρίων εισαγω-γής να έφερνε και βαθμολογική ανάταση στην πραγματικότητα υπήρξε απώλεια εξελικτικού βαθμού. Δέον όπως τονιστεί πως είναι στο μόνο θεσμό προέλευσης στις ΕΔ που συμβαίνει αυτό. Ως εκ τούτου και λαμβάνοντας υπόψη ότι υπηρετούμε πλέον 40 έτη (εφόσον δεν γίνει χρήση πλασματικών ετών) είναι ώριμες πιστεύουμε οι συνθήκες, να αποδοθούν και θέσεις Ταξιάρχου στους προερχόμενους από ΑΣΣΥ Αξκούς

  Για το Διοικητικό Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος                                                   Ο Γεν. Γραμματέας
Χαριτίδης Χαρίτων                                        Κατραντζόγλου Ιωάννης
6983-501588                                                          6983-505524