Απάντηση Υπ. Οικονομικών για Αίτημα Επιδόματος 600€ και επιστροφή 13ου-14ου μισθού στα στελέχη ΕΔΣε απάντηση της με αριθ. πρωτ. 689/12.12.2022 Αναφοράς, που κατέθεσε ο Βουλευτής κ. Α. Μεϊκόπουλος, σας γνωρίζουμε τα εξής:

Με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 123 του ν.5003/2022 (Α΄ 230) προβλέπεται η χορήγηση έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης ύψους εξακοσίων ευρώ (600€) στο σύνολο του ένστολου προσωπικού του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη και του Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής. Τα στελέχη των Ε.Δ. δεν συμπεριλαμβάνονται στους δικαιούχους της ανωτέρω έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης.

Με τις διατάξεις της περ.1 της υποπαραγράφου Γ.1 της παραγράφου Γ’ του άρθρου πρώτου του ν.4093/2012 (Α΄ 222) ορίζεται ότι τα επιδόματα εορτών Χριστουγέννων, Πάσχα και αδείας, που προβλέπονται από οποιαδήποτε γενική ή ειδική διάταξη, ή ρήτρα ή όρο συλλογικής σύμβασης εργασίας, διαιτητική απόφαση ή με ατομική σύμβαση εργασίας ή συμφωνία, για λειτουργούς, υπαλλήλους και μισθωτούς του Δημοσίου, Ν.Π.Δ.Δ., Ν.Π.Ι.Δ. (συμπεριλαμβανομένων και των ΔΕΚΟ του Κεφαλαίου Α΄ του ν.3429/2005) και Ο.Τ.Α. καθώς και για τα μόνιμα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων και αντίστοιχους της Ελληνικής Αστυνομίας, του Πυροσβεστικού και Λιμενικού Σώματος, καταργούνται από 1.1.2013.

Τέλος, σε κάθε περίπτωση, επισημαίνεται ότι αιτήματα μισθολογικού περιεχομένου που αφορούν τα στελέχη των Ε.Δ., όπως και τις λοιπές κατηγορίες προσωπικού της Γενικής Κυβέρνησης, εξετάζονται κάθε φορά με βάση την Κυβερνητική πολιτική για τους μισθούς και τη δημοσιονομική κατάσταση της Χώρας, κατά την κατάρτιση προπαντός του ετήσιου Προϋπολογισμού και του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής, στα πλαίσια των οποίων έχουν προβλεφθεί ήδη από τις ανακοινώσεις του Πρωθυπουργού στην Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης ρυθμίσεις για μισθολογικά θέματα των Ενόπλων Δυνάμεων.

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΚΥΛΑΚΑΚΗΣ
Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ