ΥΠΕΘΑ: Ημερήσια αποζημίωση ‘‘εκτός Έδρας’’ Στρατιωτικού ΠροσωπικούΣε απάντηση της σχετικής Ερώτησης, που κατέθεσε ο Βουλευτής κ. Κωνσταντίνος Μπούμπας, με θέμα «Ημερήσια αποζημίωση ‘‘εκτός Έδρας’’ του Στρατιωτικού Προσωπικού», σας γνωρίζω τα ακόλουθα:

Η αρμοδιότητα για την πολιτική μισθών και εν γένει αποζημιώσεων, ανήκει στο Υπουργείο Οικονομικών (ΥΠ.ΟΙΚ.), το οποίο, στο πλαίσιο των γενικών κατευθύνσεων του Πρωθυπουργού, την εξειδικεύει με ειδικούς νόμους με βάση την εφαρμοζόμενη δημοσιονομική πολιτική.

Εντούτοις, το ΥΠΕΘΑ συνεργάζεται στενά με το ως άνω αρμόδιο Υπουργείο και υποβάλλει ανάλογες προτάσεις στο πλαίσιο της δίκαιης αντιμετώπισης θεμάτων του προσωπικού, εξαντλώντας για την επίλυση τους όλα τα δημοσιονομικά περιθώρια που υπάρχουν.

Συναφώς, με το ν.4336/2015 (Α΄94) θεσπίστηκε εξουσιοδοτική διάταξη που προβλέπει ότι με Προεδρικό Διάταγμα (Π.Δ.) θα ρυθμίζονται οι δαπάνες μετακίνησης των στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων (Ε.Δ.) και των Σωμάτων Ασφαλείας (Σ.Α.).

Η διαδικασία σύνταξης του εν λόγω σχεδίου Π.Δ., το οποίο θα ορίζει το ύψος της Ημερήσιας Αποζημίωσης στα 40€ προς εξομοίωση με τους λοιπούς δημοσίους λειτουργούς, προαπαιτεί τη μελέτη και επεξεργασία πολλών παραγόντων, λόγω των ιδιαιτεροτήτων που διέπουν τη φύση των μετακινήσεων των στελεχών των Ε.Δ. και των Σ.Α., παράμετροι που επέφεραν καθυστερήσεις στην έκδοση του νέου Π.Δ.

Στο πλαίσιο αυτό, το ΥΠΕΘΑ έχει ζητήσει από το ΥΠ.ΟΙΚ., το οποίο συνέταξε το ως άνω σχέδιο Π.Δ., να επεξεργαστεί τις επικαιροποιημένες προτάσεις νομοτεχνικής βελτίωσης και αποκατάστασης αδικιών. Συνεπώς, αναμένουμε από το ΥΠ.ΟΙΚ. τις διορθωτικές παρεμβάσεις στο εν λόγω ΠΔ προκειμένου να εκδοθεί.

Σε κάθε περίπτωση, η Πολιτική και Στρατιωτική Ηγεσία του ΥΠΕΘΑ, λαμβάνοντας υπόψη και μελετώντας όλες τις προτάσεις που υποβάλλονται, έχει ως πάγια βούληση τη ρεαλιστική ρύθμιση των αιτημάτων των στελεχών και την επίλυση τυχόν αδικιών, εξαντλώντας για την επίτευξη του στόχου αυτού όλα τα περιθώρια που υπάρχουν, συνεργαζόμενο κατά περίπτωση με τα καθ’ ύλην αρμόδια Υπουργεία.

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ