Αποστρατεία Εθελοντών Μακράς Θητείας Ανθυπασπιστών Στρατού Ξηράς«Αποστρατεία Εθελοντών Μακράς Θητείας Ανθυπασπιστών Στρατού Ξηράς» ΑΔΑ: ΨΒ1Λ6-ΨΗ2 ΕΔΥΕΘΑ: 1/2023

Θέτουμε σε αποστρατεία, μετά από αίτησή τους, με τον βαθμό που φέρουν, σύμφωνα με τα άρθρο 34 του ν.δ. 1400/1973, 39 του ν.δ. 445/1974 και 11 παρ. 3 του π.δ. 21/1991, και εγγράφουμε στα στελέχη της εφεδρείας, σύμφωνα με το άρθρο 37 του ν.δ. 1400/1973, τους κάτωθι Εθελοντές Μακράς Θητείας
Ανθυπασπιστές:

α) Πεζικού Τζιτζικάκη Χαράλαμπο του Κωνσταντίνου (ΑΜ:74006), που γεννήθηκε το έτος 1978 στην Αλεξανδρούπολη, και ο οποίος από την 3η Ιουνίου 2022 υπέβαλε αίτηση εξόδου από την ενεργό υπηρεσία του στρατεύματος. (Αριθμός Βεβαίωσης Διαγραφής από το Μητρώο Ανθρώπινου Δυναμικού
Ελληνικού Δημοσίου:8612811351/12.12.22)

β) Μηχανικού Κουρκούμπα Βασίλειο του Αθανασίου (ΑΜ:74493), που γεννήθηκε το έτος 1974 στη Λάρισα, και ο οποίος από την 9η Αυγούστου 2022 υπέβαλε αίτηση εξόδου από την ενεργό υπηρεσία του στρατεύματος. (Αριθμός Βεβαίωσης Διαγραφής από το Μητρώο Ανθρώπινου Δυναμικού ΕλληνικούΔημοσίου:8067711747/12.12.22)

γ) Πεζικού Κουσουρή Γεώργιο του Χρήστου (ΑΜ:75872), που γεννήθηκε το έτος 1978 στο Βόλο, και ο οποίος από την 5η Ιουλίου 2022 υπέβαλε αίτηση εξόδου από την ενεργό υπηρεσία του στρατεύματος. (Αριθμός Βεβαίωσης Διαγραφής από το Μητρώο Ανθρώπινου Δυναμικού Ελληνικού
Δημοσίου:3010115719/12.12.22)

δ) Μηχανικού Παπακωνσταντίνου Δημήτριο του Βασιλείου (ΑΜ:76464), που γεννήθηκε το έτος 1973 στη Λάρισα, και ο οποίος από την 7η Ιουλίου 2022 υπέβαλε αίτηση εξόδου από την ενεργό υπηρεσία του στρατεύματος. (Αριθμός Βεβαίωσης Διαγραφής από το Μητρώο Ανθρώπινου Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου:1970123836/12.12.22)

ε) Μηχανικού Καφφέτσιο Κωνσταντίνο του Γεωργίου (ΑΜ:76482), που γεννήθηκε το έτος 1978 στη Λάρισα, και ο οποίος από την 7η Ιουλίου 2022 υπέβαλε αίτηση εξόδου από την ενεργό υπηρεσία του στρατεύματος. (Αριθμός Βεβαίωσης Διαγραφής από το Μητρώο Ανθρώπινου Δυναμικού Ελληνικού
Δημοσίου:8997134109/12.12.22)

στ) Μηχανικού Σδρούλια Βασίλειο του Αντωνίου (ΑΜ:76511), που γεννήθηκε το έτος 1977 στη Λάρισα, και ο οποίος από την 5η Ιουλίου 2022 υπέβαλε αίτηση εξόδου από την ενεργό υπηρεσία του στρατεύματος. (Αριθμός Βεβαίωσης Διαγραφής από το Μητρώο Ανθρώπινου Δυναμικού Ελληνικού
Δημοσίου:1123171271/12.12.22)

ζ) Διαβιβάσεων Μπογόρδο Ελευθέριο του Κωνσταντίνου (ΑΜ:76536), πουγεννήθηκε το έτος 1978 στην Αθήνα, και ο οποίος από τη 16η Αυγούστου 2022 υπέβαλε αίτηση εξόδου από την ενεργό υπηρεσία του στρατεύματος. (Αριθμός Βεβαίωσης Διαγραφής από το Μητρώο Ανθρώπινου Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου:3941112176/12.12.22)

Στον Υπουργό Εθνικής Άμυνας αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.