ΓΕΣ: Οδηγίες για την Αναγνώριση Χρόνου Υπηρεσίας στο Διπλάσιο ως Συντάξιμη ΥπηρεσίαΣύμφωνα με από 12 Ιαν 23 έγγραφο ΓΕΣ/ΔΟΙ με Θέμα: «Συντάξεις Στρατιωτικού Προσωπικού (Αναγνώριση Χρόνου Υπηρεσίας στο Διπλάσιο ως Συντάξιμη Υπηρεσία)»:

1. Σας γνωρίζουμε ότι, κοινοποιήθηκαν οι διατάξεις του ν. 4497/22, μεταξύ των οποίων και το άρθρο 23, το οποίο αναφέρεται στο δικαίωμα των στελεχών να αναγνωρίσουν πέντε (5) έτη, χρόνο πραγματικής συντάξιμης υπηρεσίας στο διπλάσιο, ως προς τη σύνταξη.

2. Ειδικότερα, σύμφωνα με το άρθρο 23 του ν. 4497/22, τροποποιείται το άρθρο 40 του ΠΔ169/2007 (Α' 210)και η παρ. 5 αυτού αντικαθίσταται ως κάτωθι:

α. Λογίζεται αυξημένος στο διπλάσιο και ως χρόνος πραγματικής συντάξιμης υπηρεσίας ο χρόνος υπηρεσίας που διανύθηκε ή διανύεται σε οποιαδήποτε Μονάδα ή Υπηρεσία των Ενόπλων Δυνάμεων (ΕΔ) από τους εν ενεργεία μονίμους ή επί θητεία στρατιωτικούς των ΕΔ.

β. Ο παραπάνω χρόνος δεν δύναται να υπερβεί τα πέντε (5) έτη στο σύνολο.

γ. Ως χρόνος υπηρεσίας, λογίζεται για την εφαρμογή του υπόψη άρθρου και το χρονικό διάστημα της κανονικής άδειας που έλαβε ο εργαζόμενος, καθώς και ο χρόνος αναρρωτικής άδειας ή νοσηλείας μέχρι έναν (1) μήνα ανά έτος.

δ. Τα χρονικά διαστήματα, κατά τη διάρκεια αυτού του χρόνου, στα οποία χορηγήθηκαν οι ανωτέρω άδειες - νοσηλεία, βεβαιώνονται από την αρμόδια υπηρεσία του οικείου Υπουργείου (για το ΣΞ αρμόδια είναι τα 1α Γραφεία των Δνσεων των Ο-Σ).

ε. Δεν θεωρείται χρόνος υπηρεσίας το χρονικό διάστημα διαθεσιμότητας ή αργίας ή πρόσκαιρης παύσης.

στ. Δεν υπολογίζεται αυξημένος στο διπλάσιο για τη σύνταξη, ο χρόνος υπηρεσίας σε Μονάδες - Υπηρεσίες, εφόσον:

(1). Η έξοδος από την υπηρεσία γίνεται με αίτηση του ενδιαφερομένου πριν από τη συμπλήρωση είκοσι πέντε (25) ετών πραγματικής υπηρεσίας.

(2). Έχει προσμετρηθεί ήδη στο διπλάσιο κατ' εφαρμογή άλλων διατάξεων.

3. Συναφώς, οδηγίες - διευκρινίσεις αναφορικά με τη διαδικασία εφαρμογής της υπόψη διάταξης, θα δοθούν με νεότερη διαταγή, κατόπιν έκδοσης σχετικής εγκυκλίου από το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων (ΥΠ.Ε.Κ.Υ) και των αντίστοιχων οδηγιών από το ΥΠΕΘΑ/ΓΔΟΣΥ/ΔΟI.

4. Κατόπιν των ανωτέρω, στο πλαίσιο μέριμνας για το προσωπικό, όσον αφορά στα στελέχη του ΣΞ, για τα οποία βρίσκεται σε εξέλιξη η παρακράτηση εισφορών για την αναγνώριση στο διπλάσιο, ως προς τη σύνταξη, ετών υπηρεσίας σε Μονάδες Εκστρατείας και μόνον γνωρίζεται ότι:

α. Υφίσταται η δυνατότητα παύσης της τρέχουσας παρακράτησης των υπόψη εισφορών από τη μισθοδοσία, υποβάλλοντας σχετική αναφορά στο ΟΛΚΕΣ, μέσω της Δνσης Ο-Σ.

β. Δύναται να προκύψει σημαντική ωφέλεια για τα στελέχη, στα οποία με τη νέα αυτή νομοθετική ρύθμιση, παρέχετάι η δυνατότητα να αναγνωρίσουν τα πρώτα έτη υπηρεσίας αυτών.

γ. Κρατήσεις, οι οποίες διενεργήθηκαν για αναγνώριση του μόνον στο διπλάσιο για κύρια σύνταξη, πριν την υποβολή της ανωτέρω δήλωσης διακοπής, δεν είναι δυνατόν να επιστραφούν, καθόσον κάτι τέτοιο, δεν προβλέπεται από τις, έως και σήμερα, κείμενες διατάξεις.