Ανακρίβειες-λάθη στον επανυπολογισμό στρατιωτικών συντάξεων και προσμέτρηση πλασματική 3ετίας–Τι απάντησαν ΥΠΕΘΑ και Υπ. ΕργασίαςΔείτε παρακάτω τις απαντήσεις, στα πλαίσια του κοινοβουλευτικού ελέγχου, των Υπουργείων Εργασίας και Εθνικής Άμυνας σχετικά με τις «Ανακρίβειες και λάθη κατά τον επανυπολογισμό των συντάξεων των απόστρατων Αξιωματικών» και την προσμέτρηση πλασματικού χρόνου 3 ετών στους στρατιωτικούς που έχουν καταταχθεί πριν την 31-12-1995

1. ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΥΠ. ΕΡΓΑΣΙΑΣ:

Σε απάντηση της σχετικής Ερώτησης που κατατέθηκε στη Βουλή από τους Βουλευτές κ. κ. Χρήστο Γκόκα, Ευαγγελία Λιακούλη, Γεώργιο Αρβανιτίδη, Κωνσταντίνο Σκανδαλίδη, Νάντια Γιαννακοπούλου, Ιλχάν Αχμέτ, Βασίλη Κεγκέρογλου, Οδυσσέα Κωνσταντινόπουλο, Δημήτριο Κωνσταντόπουλο, Ανδρέα Λοβέρδο, Γεώργιο Μουλκιώτη, Μπουρχάν Μπαράν, Δημήτριο Μπιάγκη, Απόστολο Πάνα, Ανδρέα Πουλά και Γεώργιο Φραγγίδη, αναφορικά με το παραπάνω θέμα , σας πληροφορούμε τα εξής:

Α. Σχετικά με την προσμέτρηση πλασματικού χρόνου 3 ετών στους απόστρατους που έχουν καταταχθεί πριν την 31-12-1995.

1. Με τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 22 του ν. 3865/2010, προβλέφθηκε ότι ο συντάξιμος χρόνος του ένστολου προσωπικού των Ενόπλων Δυνάμεων, των Σωμάτων Ασφαλείας και του Πυροσβεστικού Σώματος που έχει καταταγεί έως 31.12.1995 και θεμελιώνει δικαίωμα συνταξιοδότησης από 1.01.2015 και εφεξής, προσαυξάνεται κατά τρία έτη, με την καταβολή της προβλεπόμενης από τις διατάξεις του άρθρου 59 του Π.Δ. 169/2007 εισφοράς, προκειμένου να συμπληρωθούν τα απαιτούμενα 40 έτη συντάξιμης υπηρεσίας.

Ως εκ τούτου, η προσαύξηση κατά τρία έτη του συντάξιμου χρόνου των στρατιωτικών που εμπίπτουν στην παραπάνω ρύθμιση πραγματοποιείται με την υποβολή από τον ενδιαφερόμενο στρατιωτικό σχετικής αίτησης αναγνώρισης και καταβολής από τον ίδιο του συνόλου της εισφοράς ασφαλισμένου και εργοδότη, στο ποσοστό που έχει διαμορφωθεί κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης και επί των συντάξιμων αποδοχών που ισχύουν κατά το χρόνο υποβολής αυτής (παρ. 1β άρθρου 15 ν. 4387/2016).

2. Σημειώνεται ότι ο εν λόγω αναγνωριζόμενος, κατόπιν εξαγοράς, χρόνος αποτελεί συντάξιμο χρόνο ασφάλισης, και λαμβάνεται υπόψη κατά τον υπολογισμό του ποσού της ανταποδοτικής σύνταξης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 8 του ν. 4387/2016, όπως ισχύει.

Β. Ως προς την αντιμετώπιση ανακριβειών και λαθών, κατά τον επανυπολογισμό των συντάξεων των αποστράτων αξιωματικών.

1. Η διαδικασία επανυπολογισμού των συντάξεων από 01.01.2019, σε εφαρμογή των διατάξεων του ν.4387/2016, για τους συνταξιούχους που είχαν αποχωρήσει από την υπηρεσία τους πριν την 13.5.2016 (ημερομηνία έναρξης ισχύος του Ν.4387/2016) έγινε οίκοθεν από τον e- ΕΦΚΑ με ορθή τήρηση αφ ενός των διατάξεων επανυπολογισμού (άρθρα 14 & 33 του Ν.4387/2016) και αφετέρου των οδηγιών που δόθηκαν με α) την α.π. Φ80000/οικ.60258/1471/23.12.2016 (ΑΔΑ:7Τ67465θ1Ω-ΑΝ9) εγκύκλιοτου Υφυπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και β) την αριθ. Φ.11321/οικ.10772/382/9-3-2021 απόφαση του Υφυπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων. Ο επανυπολογισμός διενεργήθηκε τόσο για τις συντάξεις γήρατος, ανικανότητας όσο και για τις συντάξεις χηρείας.

2. Θέμα εσφαλμένου επανυπολογισμού των συντάξεων βάσει των νόμων 4387/2016 και 4670/2020 για τους ένστολους συνταξιούχους του Δημοσίου Τομέα, δεν υφίσταται.

Από τη Γενική Διεύθυνση Συντάξεων Δημοσίου Τομέα του e- ΕΦΚΑ σε συνεργασία με τη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης (Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ.) και την ανάδοχο εταιρία, η οποία έχει αναλάβει τη διαδικασία ολοκλήρωσης και πληρωμής των περιπτώσεων αυτών, γίνεται προσπάθεια αποκατάστασης τυχόν προβλημάτων, που αφορούν περιπτώσεις λόγω σώρευσης συντάξεων.

Πάντως στην υποβληθείσα Ερώτηση δεν γίνεται ρητή αναφορά ή καταγραφή συγκεκριμένων περιπτώσεων, ούτως ώστε ο e- ΕΦΚΑ να προχωρήσει σε σχετικό έλεγχο και διόρθωσή τους εφόσον, κατά το νόμο, κρίνεται αναγκαίο.

2. ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΥΠΕΘΑ:

Σε απάντηση της σχετικής Ερώτησης, που κατέθεσαν οι Βουλευτές της κοινοποίησης, με θέμα «Ανακρίβειες και λάθη κατά τον επαναϋπολογισμό των συντάξεων των απόστρατων Αξιωματικών», σας γνωρίζω ότι τα ερωτήματα που τίθενται εμπίπτουν στην αρμοδιότητα του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, καθώς αφορούν στη ρύθμιση και εφαρμογή ασφαλιστικών και συνταξιοδοτικών διατάξεων.

Συναφώς, σας γνωρίζεται ότι οι διατάξεις του άρθρου 22 του ν.3865/2010 (Α΄120), για την αναγνώριση/προσαύξηση έως τριών (3) επιπλέον πλασματικών ετών, εξακολουθούν να βρίσκονται εν ισχύ, ωστόσο οι ενδιαφερόμενοι, δηλαδή το ενταχθέν προσωπικό στις Ένοπλες Δυνάμεις έως την 31η Δεκεμβρίου 1995, με θεμελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος μετά την 1η Ιανουαρίου 2015, σύμφωνα με τα διαλαμβανόμενα στην Αρ.Πρωτ.27135/0092/17-2-11/ΥΠΟΙΚ/ΓΓΔΠ/ΓΛΚ, πρέπει να απευθύνονται στον ΕΦΚΑ, καθώς η διαδικασία εκφεύγει των αρμοδιοτήτων των Υπηρεσιών των Ενόπλων Δυνάμεων, ενώ τα εν λόγω έτη μπορούν να προσμετρηθούν μόνο για τη συμπλήρωση σαράντα (40) ετών συντάξιμης υπηρεσίας.