ΥΠΕΘΑ για αδικία στο ΒΟΕΑ: Η νέα ΚΥΑ κρίθηκε απαραίτητηΣε απάντηση της σχετικής Ερώτησης, που κατέθεσε ο Βουλευτής κ. Αντώνιος Μυλωνάκης, με θέμα «Τεράστια αδικία προκαλεί η κοινή υπουργική απόφαση για το Βοήθημα Οικογενειακής ή Επαγγελματικής Αυτοτέλειας (ΒΟΕΑ) για τα παιδιά των μετόχων και μερισματούχων του ΜΤΣ», σας γνωρίζω τα ακόλουθα:

Σύμφωνα με το ισχύον νομικό πλαίσιο, τροποποιήθηκε ο τρόπος υπολογισμού του χορηγουμένου ΒΟΕΑ, και ειδικότερα, με ομόφωνη απόφαση του ΔΣ/ΜΤΣ εγκρίθηκε ότι για τα τέκνα που υποβάλλουν αίτηση χορήγησης του βοηθήματος από 1-1-2023 και έπειτα, οι μήνες ασφάλισης, κατά τον υπολογισμό του ΒΟΕΑ, που διανύθηκαν εντός του χρονικού διαστήματος καταβολής του μερίσματος, θα λογίζονται στο ήμισυ, στρογγυλοποιημένοι στην επόμενη ακέραια μονάδα.

Η υπόψη τροποποίηση κρίθηκε απαραίτητη στο πλαίσιο της λήψης μέτρων για τη μακροχρόνια βιωσιμότητα του ΜΤΣ, για τη δημοσιονομική εξισορρόπηση των εσόδων - εξόδων της παροχής του ΒΟΕΑ, καθώς και για λόγους ίσης μεταχείρισης των μετόχων και μερισματούχων του Ταμείου.

Η σημαντικά μεγάλη διαφορά στη σχέση εισφορών μετόχων/εισφορών μερισματούχων, η οποία ανέρχεται στο 1/6, ήτοι 32,09€ η μέση μηνιαία εισφορά μετόχου, έναντι 5,77€ της μέσης μηνιαίας εισφοράς μερισματούχου, κατέστησε αναγκαία τη προσαρμογή του ύψους της παροχής, κατά το μέρος που αφορά στην καταβολή εισφορών με την ιδιότητα του μερισματούχου, καθώς η σχέση εισφορών/παροχής για τη συγκεκριμένη περίοδο εκτιμήθηκε ως ιδιαίτερα υψηλή.

Περαιτέρω, ενδεχόμενη τροποποίηση της σχετικής ΚΥΑ δύναται να επανεξεταστεί από το ΔΣ/ΜΤΣ σε επόμενη συνεδρίασή του, κατόπιν υποβολής σχετικής πρότασης της Ένωσης Αποστράτων Αξιωματικών Στρατού.

Σε κάθε περίπτωση, τόσο με την ανωτέρω ΚΥΑ, όσο και με το επικείμενο σχέδιο νόμου του ΥΠΕΘΑ που κατατέθηκε προς ψήφιση στη ΒτΕ, επιχειρήθηκε να αρθούν υφιστάμενες ανισότητες κατά την καταβολή του ΒΟΕΑ και να συνδεθεί με ανταποδοτικό τρόπο η παροχή με τις καταβαλλόμενες εισφορές, καθώς υπήρχαν περιπτώσεις τέκνων μετοχομερισματούχων του ΜΤΣ που έλαβαν το ίδιο βοήθημα, ενώ οι γονείς τους έφεραν τον ίδιο βαθμό αλλά είχαν μεγάλη απόκλιση μεταξύ τους στις καταβαλλόμενες εισφορές.

Κατά τα λοιπά αρμόδιο να σας απαντήσει είναι το συνερωτώμενο Υπουργείο Οικονομικών.

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ