ΓΕΣ: Αποζημίωση Νυχτερινής Απασχόλησης – Ώρες-Όροι-Προϋποθέσεις ΚαταβολήςΜε το από 16 Φεβ. 2023 έγγραφο του, το ΓΕΣ/ΔΟΙ ενημερώνει για Οικονομικές Παροχές [Καθορισμός Ανώτατου Ορίου Ωρών Νυχτερινής Απασχόλησης - Όροι και Προϋποθέσεις Καταβολής της Ειδικής Αποζημίωσης στα Στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων (ΕΔ)]

Συγκεκριμένα:

1. Σας γνωρίζουμε ότι δημοσιεύτηκε η (β) σχετική ΚΥΑ, κατ’ εξουσιοδότηση των διατάξεων της περ. β' της παρ. Δ του άρθρου 127 του (α) όμοιου νόμου, αναφορικά με τον καθορισμό των όρων και των προϋποθέσεων, καθώς και του ανώτατου ορίου ωρών νυχτερινής απασχόλησης, για τη χορήγηση της ειδικής αποζημίωσης, ανά ώρα νυχτερινής απασχόλησης, στο στρατιωτικό προσωπικό των ΕΔ.

2. Ειδικότερα, με τη (β) σχετική ΚΥΑ καθορίζεται:

α. Το ανώτατο όριο ωρών νυχτερινής απασχόλησης για την καταβολή της ειδικής αποζημίωσης, ύψους δύο ευρώ και εβδομήντα επτά λεπτών (2,77 €), ανά ώρα, όπως στο Παράρτημα «Α» της παρούσας.

β Η ειδική αποζημίωση χορηγείται στα μόνιμα στελέχη των ΕΔ για νυχτερινή απασχόληση (εργασία που παρέχεται μεταξύ 22:00 μ.μ. και 06.00 π.μ.), η οποία λαμβάνει χώρα στο πλαίσιο 24ωρης διατεταγμένης υπηρεσίας με διανυκτέρευση.

γ. Η ειδική αποζημίωση δεν καταβάλλεται:

(1) Στους υπηρετούντες ή εκπαιδευόμενους στο εξωτερικό.

(2) Στους μαθητές παραγωγικών σχολών των Ε.Δ., που εκτελούν υπηρεσίες στο πλαίσιο της στρατιωτικής τους εκπαίδευσης.

(3) Στους τελούντες σε κατάσταση πολεμικής διαθεσιμότητας ή αποστρατείας.

(4) Στους Δόκιμους Έφεδρους Αξιωματικούς (ΔΕΑ).

(5) Στους οπλίτες Βραχείας Ανακατάταξης (ΟΒΑ).

(6) Στους μετακινούμενους για εκτέλεση υπηρεσίας ή εκπαίδευση ή άσκηση ή σε ειδικούς πλόες, εφόσον λαμβάνουν ημερήσια αποζημίωση εκτός έδρας, πλήρη ή μειωμένη, καθώς και στους συμμετέχοντες σε ασκήσεις, νυχτερινές εκπαιδεύσεις και λοιπές έκτακτες δραστηριότητες στο πλαίσιο επιχειρησιακής ετοιμότητας.

(7) Στους συμμετέχοντες σε έκτακτες υπηρεσίες, διάρκειας μικρότερης του 24ωρόυ, όπου περιλαμβάνεται νυχτερινή απασχόληση, καθώς και στα στελέχη, τα οποία εργάζονται με κυλιόμενο ωράριο, για εργασία που παρέχουν στο πλαίσιο του νυχτερινού τους ωραρίου.

δ. Η διαδικασία καταβολής της ειδικής αποζημίωσης, καθώς και οι ενέργειες των εμπλεκομένων φορέων για την υλοποίησή της, έχουν όπως στα Παραρτήματα «Β», «Γ» και «Δ» της παρούσας.

ε. Η ειδική αποζημίωσή υπόκειται σε κρατήσεις υπέρ:

(1) Φόρου Εισοδήματος (ΦΕ) του Ν.4172/2013 (ΦΕΚ Α'167) σε ποσοστό 20%.

(2) Ειδικής Εισφοράς Αλληλεγγύης της περ.α της παρ.2 του Ν.3986/2011 (ΦΕΚ Α'152) σε ποσοστό 2%.

(3) Ειδικού Λογαριασμού Αλληλοβοήθειας Στρατού (ΕΛΟΑΣ) της παρ.ιγ του άρθρου 21 του Ν.Δ.398/1974 (ΦΕΚ Α'116) σε ποσοστό 5%.

στ. Η εφαρμογή των διαλαμβανόμενων στη (β) σχετική από 01 Ιαν 23.

Δείτε το Παράρτημα «Α»: