Τριετής η διάρκεια στέγασης στα ΣΟΑ-ΣΟΜY-ΣΟΕΠΟΠ – Τι αλλάζειΔημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ Τεύχος B’ 1196/06.03.2023 η Απόφαση με Αριθμ. Φ.910/16/474339/Σ.642 που αφορά στην «Τροποποίηση της υπό στοιχεία Φ.910/6/129344/11.04.2005 (Β΄ 519) απόφασης του Υπουργού Εθνικής Άμυνας περί Κανονισμού Στρατιωτικών Οικημάτων Αξκών - Υπξκών - ΕΠΟΠ (ΣΟΑ - ΣΟΜΥ - ΣΟΕΠΟΠ)»

Σύμφωνα με το παραπάνω ΦΕΚ τροποποιείται ο Στρατιωτικός Κανονισμός (ΣΚ) 300-6/2005/ΓΕΣ/ΔΥΔΜ/1β, σε ότι αφορά στη διάρκεια στέγασης του δικαιούμενου προσωπικού στα Στρατιωτικά Οικήματα (ΣΟΑ-ΣΟΜΥ-ΣΟΕΠΟΠ). H σημαντικότερη αλλαγή είναι ότι η διάρκεια εγκατάστασης στα ΣΟΑ - ΣΟΜΥ - ΣΟΕΠΟΠ καθορίζεται τριετής.

Ειδικότερα:

Οι υπόψη τροποποιήσεις έχουν όπως παρακάτω:

α. Η παράγραφος 6β του άρθρου 12 τροποποιείται ως εξής:

«Σε περίπτωση δικαιούμενου να στεγασθεί, ο οποίος έχει σύζυγο στρατιωτικό οιουδήποτε κλάδου των ΕΔ, η στέγαση στα ΣΟΑ - ΣΟΜΥ - ΣΟΕΠΟΠ θεωρείται ως στέγαση οικογένειας, για όποιον από τους δύο υποβάλλει την αίτηση, περιορίζεται σε μία τριετία και για τη συγκεκριμένη φρουρά, επηρεάζει και τους δύο συζύγους με ανάλογη ενημέρωση και των δύο καρτελών. Εάν υπηρετούν σε διαφορετική φρουρά έχουν δικαίωμα να υποβάλλουν αίτηση για στέγαση με μέλη οικογενείας αυτά που θα συνοδεύουν τον καθένα ξεχωριστά».

β. Η παράγραφος 7 του άρθρου 14 τροποποιείται ως εξής:

«Οι στεγαζόμενοι σε εκτάκτως αποδεσμευόμενα διαμερίσματα, ν’ αποστεγάζονται το καλοκαίρι μετά τη συμπλήρωση τριετούς στέγασης και αφού λήξει το σχολικό έτος ή μετατεθούν».

γ. Η παράγραφος 1 του άρθρου 17 τροποποιείται ως εξής:

«Η διάρκεια εγκατάστασης στα ΣΟΑ - ΣΟΜΥ - ΣΟΕΠΟΠ καθορίζεται τριετής».

δ. Η παράγραφος 3 του άρθρου 17 τροποποιείται ως εξής:

«Όταν εκλείψουν οι λόγοι με βάση τους οποίους κάποιος στεγάσθηκε κατ' εξαίρεση, τότε υποχρεούται εφόσον δεν του έχει δοθεί παράταση, να εκκενώσει το διαμέρισμα εντός μηνός, εκτός αν δεν έχει άλλη φορά στεγασθεί και δικαιούται να μείνει με βάση τη σειρά προτεραιότητας, οπότε μένει μέχρι να συμπληρώσει τριετία».

ε. Η παράγραφος 4α (5) του άρθρου 17 τροποποιείται ως εξής:

«Η οικογένεια αποβιώσαντος στεγαζομένου, δύναται να διατηρήσει το δικαίωμα στέγασης στα ΣΟΑ - ΣΟΜΥ - ΣΟΕΠΟΠ, μέχρι τη συμπλήρωση του προβλεπομένου χρόνου παραμονής, κατόπιν εγκρίσεως του έχοντος το δικαίωμα έκδοσης διαταγής στέγασης Διοικητή».

στ. Η παράγραφος 4β (1) του άρθρου 17 τροποποιείται ως εξής:

«Σε περίπτωση αποστρατείας (όχι με αίτησή του) ή μετάθεσης στεγαζομένου εκτός φρουράς πριν την συμπλήρωση του προβλεπομένου χρόνου παραμονής και εφόσον κατά τη γνωμάτευση της επιτροπής στέγασης ο αποστρατευόμενος ή μετατιθέμενος έχει αντικειμενικές δυσκολίες να μετακαλέσει την οικογένεια του (εργασία συζύγου, παιδιά στο Λύκειο κλπ), δύναται να δοθεί παράταση μέχρι συγκλήσεως της επιτροπής στεγάσεως του οικείου Σχηματισμού για τις ετήσιες στεγάσεις Στελεχών».