Πρόταση για το ασφαλιστικό των στελεχών του Πολεμικού ΝαυτικούΔυστυχώς ο χειρισμός με το επίδομα Στόλου φαίνεται ότι έχει ενεργοποιήσει σοβαρές αντιδράσεις στο στρατιωτικό προσωπικό του Πολεμικού Ναυτικού. Η Ενωση Στρατιωτικών Περιφεριακής Ενότητας Νήσων γίνεται αποδέκτης πολλών παραπόνων σε τακτική βάση, για άνιση αντιμετώπιση. Η πικρία ξεχειλίζει, το ίδιο και η οργή και η αγανάκτηση. Προσωπικό που διαρκώς απουσιάζει από τα σπίτια του αντιμετωπίζεται σα να υπηρετεί σε υπηρεσία γραφείου. Υπό άλλες συνθήκες θα γράφαμε ότι αντιμετωπίζεται σα να εκτελεί περιπολίες, αλλά τα Χριστούγεννα οι στρατιωτικοί αποκλείστηκαν και από την έκτακτη ενίσχυση των 600 ευρώ, σα να μη φυλάνε ούτε τα σύνορα. 

Τα προβλήματα της καθημερινότητας για τα στελέχη του ΠΝ είναι τεράστια και το επίδομα Στόλου ήταν απλώς η σταγόνα που ξεχείλισε το ποτήρι.

Είναι προφανές ότι πρέπει να τεθεί με μεγάλη σοβαρότητα στο τραπέζι το μείζον θέμα του ασφαλιστικού για το προσωπικό που υπηρετεί ή έχει υπηρετήσει στο Στόλο. Δεν είναι δυνατόν να αντιμετωπίζονται όλα τα στελέχη το ίδιο. Η ΕΣΠΕΕΝΠΑ προτείνει μια απολύτως ρεαλιστική λύση για την επίλυση του ζητήματος η οποία δεν πρέπει να αντιμετωπιστεί με προεκλογική διάθεση.

Ασφαλιστικό στο ΠΝ (Αναγνώριση Πραγματικού Χρόνου) 

1. Σας γνωρίζουμε ότι, μετά τη γνωστοποίηση του μείζονος προβλήματος  για το ΠΝ της μη αναγνωρισμένης υπερεργασίας ως πραγματικό χρόνο εργασίας  [ως σχετικά (στ) και (ζ)], δεκάδες στελεχών έχουν επικοινωνήσει μαζί μας για να  γνωστοποιήσουν ένα ιδιαίτερα σοβαρό πρόβλημα.  

2. Σύμφωνα με τα σχετικά (α) και (γ) προκειμένου οι στρατιωτικοί να θεμε λιώσουν δικαίωμα για πλήρη σύνταξη απαιτούνται σαράντα (40) χρόνια συντά ξιμης υπηρεσίας. Εντούτοις, ως γνωστόν, η σταδιοδρομία των στρατιωτικών ολο κληρώνεται, ανάλογα με το υπαγόμενο σταδιοδρομικό πλαίσιο που υπάγεται κάθε  στέλεχος από τα 35 έτη κι έπειτα. 

3. Είναι προφανές ότι ανάμεσα στα σαράντα (40) έτη συντάξιμης υπηρεσίας  και τα (ενδεικτικά) τριάντα πέντε (35) έτη πραγματικής στρατιωτικής υπηρεσίας,  υφίσταται ένα σοβαρό κενό πέντε (5) ετών. Για να το καλύψει, ο νομοθέτης θεσμο θέτησε συνδυαστικά [σχετικών (α), (β) (δ) και (ε)] κάποιες πρόνοιες, οι οποίες πα ρουσιάζονται είτε ως δυνατότητα παραμονής σε κατάσταση εκτός οργανικών θέ σεων μέχρι τη συμπλήρωση 40 ετών πραγματικής στρατιωτικής υπηρεσίας, είτε  ως «δυνατότητα» αναγνώρισης «πλασματικού» χρόνου υπηρεσίας έως τα πέντε  (5) έτη στο διπλάσιο. 

4. Ακόμα σοβαρότερα, με πρόσφατη τροποποίηση (άρθρο 23 του ν. 
4997/2022) η 5ετία αναγνωρίζεται εξίσου σε όλο το στρατιωτικό προσωπικό άνευ  όρων και προϋποθέσεων, γεγονός που συνεπάγεται την πλήρη απαξίωση του  προσωπικού που απουσιάζει για εβδομάδες και μήνες κάθε χρόνο από τα σπίτια  τους, αφού πλέον τα πολεμικά πλοία αντιμετωπίζονται (ασφαλιστικά) ως υπηρεσίες γραφείου. 

5. Εντούτοις, όπως έχουμε διαπιστώσει, ως προς τους μεν Αξιωματικούς  ΕΟΘ (και ιδίως τους προερχόμενους από ΑΣΣΥ) η Ηγεσία δεν επιθυμεί την παρα μονή τους παρόλο που αποδεδειγμένα πληρούν τις προϋποθέσεις που ο νόμος  ορίζει, αφετέρου με την αναγνώριση της ασφαλιστικής 5ετίας έχουν προκύψει σο βαρά θέματα, που θα παρουσιάσουμε ακολούθως. 

6. Σύμφωνα με την παρα.1 του άρθρου 36 του (α) σχετικού Κώδικα, «πραγ ματική συντάξιμη υπηρεσία είναι αυτή που παρέχεται πραγματικά και πλασματική  είναι αυτή που από πλάσμα του νόμου θεωρείται σαν συντάξιμη.». Όπως αποδεί ξαμε με στοιχεία με το σχετικό (ζ) έγγραφό μας, τα στελέχη στο ΠΝ (και κατ’ επέκταση στις ΕΔ) εργάζονται πολλές περισσότερες ώρες κατ’ έτος από το επίσημο  θεσμοθετημένο. Οι δε ώρες αυτές, παρόλο που μεγάλο μέρος τους αναγνωρίζεται  επίσημα από την Πολιτεία (πχ νυκτερινή εργασία, πλόες, απομακρύνσεις μακράν  έδρας για εκτέλεση υπηρεσίας κλπ), δεν αναγνωρίζονται ασφαλιστικά. 

7. Την ίδια στιγμή, ενώ ο προαναφερθείς χρόνος εργασίας εκ των πραγμάτων αποδεδειγμένος, άρα πρόκειται για έργω πραγματικό χρόνο στρατιωτικής υπηρεσίας, η Πολιτεία εντελώς αυθαίρετα αναγνωρίζει σταδιοδρομία έως τα 35 (ή  ανά περίπτωση και περισσότερα) έτη, αλλά σπανίως (αν όχι καθόλου) έως τα 40  που απαιτεί το ασφαλιστικό κανονιστικό και θεσμικό πλαίσιο. 

8. Σε αυτό το σημείο υφίσταται μια σοβαρή διάκριση: για τους «παλαιούς»  ασφαλισμένους η αναγνώριση της πρόσθετης 5ετίας γίνεται δωρεάν, ενώ για τους  νέους (που εξίσου εργάζονται περισσότερες ώρες κατ’ έτος) ζητείται καταβολή ενός  διόλου ευκαταφρόνητου αντιτίμου, η οποία δεν είναι δυνατότητα αλλά υποχρέωση. Και είναι υποχρέωση διότι αν η 5ετία δεν αναγνωριστεί, τότε οι δικαιούχοι δεν  θεμελιώνουν δικαίωμα για πλήρη σύνταξη. 

9. Κατόπιν των ανωτέρω ζητάμε: 
α. Την αυτόματη αναγνώριση του δεδουλευμένου χρόνου εργα σίας ως πραγματική στρατιωτική υπηρεσία άνευ επιβάρυνσης-, ακριβώς όπως  ισχύει για τους παλαιούς ασφαλισμένους. 

β. Τη δυνατότητα αναγνώρισης μιας επιπλέον 5ετίας με τους εν ισχύ  όρους και προϋποθέσεις για τα στελέχη έχουν υπηρετήσει στο Στόλο. 

10. Παρακαλούμε για την ανάδειξη του θέματος και παραμένουμε στη διά θεσή σας για οποιαδήποτε διευκρίνιση και πληροφορία. 

Για το Διοικητικό Συμβούλιο 

Νεότερη Παλαιότερη