Αναδρομικά Μισθοδοσίας Αποστρατευθέντων Αξκων ΕΜΘ - Απονομή Σύνταξης και Χορήγηση ΕφάπαξΆρθρο αναγνώστη του ιστολογίου μας με θέμα τα Αναδρομικά Μισθοδοσίας Αποστρατευθέντων Αξκων ΕΜΘ - Απονομή Σύνταξης και Χορήγηση Εφάπαξ.

Επιτρέψτε μου να σας παραθέσω λίγες από τις σκέψεις μου, οι οποίες τυγχάνουν άρρηκτες μετά του αντικειμένου θέματος και δει για τον κατά πολλούς στο διάβα των τελευταίων ετών, κυνηγημένο θεσμό των Μονιμοποιούμενων Αξκων ΕΜΘ του Ν.4609/2019, που προέρχονται από τον θεσμό των ΟΠΥ – ΕΠΥ, του Ν. 1513 (ΦΕΚ τ. Α’/8.2.1985) και μετέπειτα του θεσμού των ΕΜΘ, του Ν.1848 (ΦΕΚ τ. Α’/8.5.1989).

Επειδή σύμφωνα με το Ν.4472 (ΦΕΚ τ. Α’ 7419.5.2017), τα στελέχη της εν λόγω κατηγορίας κατατάχτηκαν μισθολογικά στην Κατηγορία Γ, αναλόγως του φέροντος βαθμού τους, κατόπιν της παραγράφου 3, του άρθρο 126 και κατά αντιστοιχία των αναλογούντων μισθολογικών κλιμακίων τους και των Β.Μ. τους.

Επειδή σύμφωνα με το άρθρο 46 του Ν.5018/2023 (ΦΕΚ τ. Α’ 25/09.02.2023) επήλθε εκ του νομοθέτη η εξής τροποποίηση:

                   «Τροποποίηση παρ. 4 και 6 άρθρου 13 ν. 1848/1989»

                   α.      Στο πρώτο εδάφιο της παρ. 4 προστίθεται η λέξη «πραγματικής» και η λέξη «ανθυπολοχαγού» αντικαθίσταται με τη λέξη «Υπολοχαγού».

                   β.      Στο δεύτερο εδάφιο της παρ. 6 η λέξη «υπολοχαγού» αντικαθίσταται με τη λέξη «Λοχαγού» και η λέξη «ανθυπολοχαγού» αντικαθίσταται με τη λέξη «Υπολοχαγού» και το άρθρο 13 διαμορφώνεται ως εξής:

Επειδή σύμφωνα με το άρθρο 91, του Ν.5036/2023 (ΦΕΚ τ. Α’ 77/28.03.2023), επήλθαν εκ του νομοθέτη οι εξής τροποποιήσεις:

                   «Άρθρο 91

                   Μισθολογικές ρυθμίσεις ΕΜΘ και ΟΒΑ - Τροποποίηση άρθρων 124, 125, 126, 127 ν. 4472/2017

                   2.      Στο άρθρο 125 του ν. 4472/2017 αναδιαμορφώνεται ο βασικός μισθός του πρώτου Κλιμακίου της Κατηγορίας Γ’ και το άρθρο 125 διαμορφώνεται ως εξής: (σύμφωνα με τον αναρτημένο νομοτελειακό πίνακα του υπόψη νομοθετήματος).

                   3.      Στην παρ. 3 του άρθρου 126 του ν. 4472/2017 επέρχονται οι εξής αλλαγές:
α) προστίθεται νέα περ. Α’,
β) οι λοιπές περιπτώσεις αναριθμούνται,
γ) στην περ. Β’ τροποποιείται το 2ο Κλιμάκιο και απαλείφεται το 1ο Κλιμάκιο και η παρ. 3 διαμορφώνεται ως εξής:

                   «3.    Μισθολογική κατάταξη και εξέλιξη των στελεχών της Κατηγορίας Γ’:

                            Α.      Ανθυπολοχαγός και αντίστοιχοι. Μέχρι τριάντα ένα (31) έτη υπηρεσίας στο 3ο Κλιμάκιο, από τριάντα ένα (31) μέχρι τριάντα τέσσερα (34) στο 2ο Κλιμάκιο και από τριάντα τέσσερα (34) και άνω στο 1ο Κλιμάκιο, κ.λ.π.»

Επειδή σύμφωνα με το άρθρο 106, του Ν.5036/2023 (ΦΕΚ τ. Α’ 77/28.03.2023), επήλθαν εκ του νομοθέτη οι εξής τροποποιήσεις:

                   «ε) Η ισχύς του άρθρου 91 αρχίζει από την 1η.1.2022.».

Επειδή μεταξύ του ψηφισθέντος άρθρου 46, του Ν.5018/2023 (ΦΕΚ τ. Α’ 25/09.02.2023) και του άρθρου 91, του Ν.5036/2023 (ΦΕΚ τ. Α’ 77/28.03.2023), δεν υφίσταται νομοτελειακή και συνταγματική κατά νόμο συνάφεια, καθόσον, δεν έχουν συμπεριληφθεί οι βαθμοί του Υπολοχαγού και του Λοχαγού, αντίστοιχα.

Επειδή κατ’ εφαρμογή του άρθρου 91, του Ν.5036/2023 (ΦΕΚ τ. Α’ 77/28.03.2023), δεν υφίσταται νομοτελειακή και συνταγματική κατά νόμο συνάφεια, καθόσον, σε εφαρμογή του άρθρου 106, του ιδίου νομοθετήματος, η αναδρομικότητα δεν τελείται από την ημερομηνία της τελέσεως της κατά νόμο προαγωγής τους σε Ανθυπολοχαγό, ήτοι, από την συμπλήρωση 30 ετών πραγματικής υπηρεσίας, εκ της ημερομηνίας κατατάξεώς τους και 5 ετών στο βαθμό του Ανθστή, σύμφωνα με τον Ν.4609/2019, αλλά από την 1η.1.2022.

Επειδή η συμπλήρωση των πέντε (5) ετών στο βαθμό του ανθυπασπιστή και των τριάντα (30) ετών από κατατάξεως τους για όσους προσλήφθηκαν στις ΕΔ την 15-12-1987, σύμφωνα με το ΦΕΚ 273/31-12-1987 (ΕΔΥΕΘΑ 9/1988), χρονικά και επί του ακεραίου ήταν την 15-12-2017, πλην όμως, η Υπηρεσία, προήγαγε τους εν λόγω Ανθστες, σε Ανθλγούς, κατ' εφαρμογή των διατάξεων του Ν.4609/2019,  αναδρομικά από την 03-05-2019, δυνάμει των διατάξεων της παραγράφου 23, του άρθρου 10, του Ν.4609/2019, κατόπιν του ΠΔ 22-01-2020, που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ τ. Γ’ 75/30-01-2020 και κοινοποιήθηκε με την ΕΔΥΕΘΑ 23/2020 (ΑΔΑ:Ψ4ΔΑ6-Ο2Ε).

Επειδή μεταξύ του άρθρου 10, του Ν.4609/2019 και του άρθρου 91, του Ν.5036/2023 (ΦΕΚ τ. Α’ 77/28.03.2023), δεν υφίσταται νομοτελειακή και συνταγματική συνάφεια, καθόσον, ενώ σύμφωνα με το πρώτο νομοθέτημα, η προαγωγή στον βαθμό του Ανθυπολοχαγού, τελείται στα 30 έτη πραγματικής υπηρεσίας, εκ των οποίων 5 στον βαθμό του Ανθυπασπιστή, εντούτοις, η μεταβολή των μισθολογικών κλιμακίων της Γ βαθμίδας, σύμφωνα με το δεύτερο νομοθέτημα, τελείται στα 31 έτη, με εμφαίνουσα απώλεια εισοδήματος αποδοχών ενός έτους, ήδη δεδουλευμένων και μη αποδιδόμενων εκ του εργοδότη.

Επειδή η εκπόνηση των συντάξιμων αποδοχών των ε.α. Αξιωματικών, διενεργείται από τον ΕΦΚΑ, κατά αντιπαραβολή των ενεργεία αποδοχών τους και δει, του τελευταίου μισθολογικού κλιμακίου αυτών με την διαγραφή τους, σύμφωνα με το εκδοθέν ΑΦΜ, από το ΓΕΣ/Β1 και του φύλλου μισθοδοσίας από τον ΟΛΚΕΣ και αποστέλλονται από το ΓΕΣ/ΔΟΙ, υπηρεσιακά στον ΕΦΚΑ Τμήμα Συντάξεων ΕΔ, για τις περαιτέρω κατά νόμο ενέργειες του..

Επειδή η εκπόνηση και η καταβολή του εφάπαξ βοηθήματος των ε.α. Αξιωματικών διενεργείται από τον ΕΛΟΑΣ, κατά αντιπαραβολή των ενεργεία αποδοχών τους και δει, του τελευταίου μισθολογικού κλιμακίου αυτών με την διαγραφή τους, σύμφωνα με το εκδοθέν ΑΦΜ από το ΓΕΣ/Β1 και του φύλλου μισθοδοσίας από τον ΟΛΚΕΣ καθώς ομοίως διενεργείται για την εκπόνηση και την καταβολή των δικαιούμενων μερισμάτων από το ΜΤΣ και αποστέλλονται από το ΓΕΣ/ΔΟΙ, υπηρεσιακά στους εν λόγο φορείς, για τις περαιτέρω κατά νόμο ενέργειες τους.

Επειδή για τα στελέχη των ΕΔ, δεν προβλέπεται πλέον η καταβολή 3μηνων αποδοχών κατά την αποστρατεία και τη διαγραφή τους καθώς επίσης, δεν εμπίπτουν στις διατάξεις της ισχύουσας νομοθεσίας, περί χορηγήσεως ανά μήνα από τη διαγραφή τους, ποσού ανερχόμενο στο 60% της δικαιούμενης σύνταξής τους, καθίσταται σαφές σε όλους, ότι από της διαγραφής τους δεν λαμβάνουν ουδεμία χρηματική απολαβή μέχρι της έκδοσης της Πράξης Συνταξιοδοτήσεώς τους και της καταθέσεως στους λογαριασμούς τους του ποσού που αναλογεί από την ημερομηνία όπου και διαγράφηκαν.

Συμπερασματικά λοιπόν, δύναται να καταλάβετε σύμφωνα και με όσα αναφέρονται παραπάνω ότι μέχρι και την σήμερον, δεν έχει διενεργηθεί το παραμικρό, όσο αφορά στις απαιτούμενες κατά νόμο ενέργειες της Υπηρεσίας και των καθ' ύλη αρμοδίων φορέων, για την εφαρμογή της αναδρομικότητας του Νόμου, όπου επέφερε την τροποποίηση στα μισθολογικά κλιμάκια της Γ Βαθμίδας για τους Αξκούς ΕΜΘ.

Εκτός του ότι δεν έχουν πιστωθεί τα κατά νόμο αναδρομικά ποσά στους δικαιούχους επιπλέον:

Όσοι έχουν αποστρατευθεί πρόσφατα και εκκρεμεί η εκπόνηση της συνταξιοδοτικής τους πράξης από τον ΕΦΚΑ και της χορήγησης του εφάπαξ βοηθήματος από τον ΕΛΟΑΣ, δεν δύναται να λάβουν τα ακριβή ποσά, σε εκτέλεση του υπόψη Νόμου, καθόσον, ο ΟΛΚΕΣ δεν έχει εκδώσει το μισθολογικό φάκελο μηνός Μαΐου 2023, ως όφειλε κατόπιν της διαταγής του ΓΕΣ, ενέργεια η οποία εκτιμάται ότι θα τελεσφορήσει τέλη του μηνός Μαΐου 2023.

Επίσης το σύνολο των υπόψη Αξκων που έχουν αποστρατευθεί εντός 2023 και όχι μόνο και οι οποίοι έχουν τη δυνατότητα εισαγωγής τους στην εφαρμογή του army.gr, όσο αφορά τη μισθοδοσία τους, διαπιστώνουν ότι για το μήνα Μάιο, δεν υφίσταται απολύτως τίποτα, γεγονός το οποίο τυγχάνει, αν μη τι άλλο, αντιδεοντολογικό, ανεπίτρεπτο και αντισυνταγματικό.

Ομοίως, δεν γνωρίζουν εάν και εφόσον, ο ΟΛΚΕΣ έχει τελεσφορήσει την έκδοση του εν λόγω μισθολογικού φακέλου, ο οποίος αποτελεί υποχρέωσή του, καθόσον, άπτεται αναδρομικών της εν ενεργεία καταστάσεως και επιπλέον, εάν ο εν λόγω φορέας, έχει διαβιβάσει τον εν λόγω φάκελο, κατ' εντολή του ΓΕΣ/ΔΟΙ, στον ΕΦΚΑ, τον ΕΛΟΑΣ και το ΜΤΣ, καθότι, τυγχάνει προαπαιτούμενο έγγραφο για για τις περαιτέρω ενέργειες των υπόψη φορέων για την εκπόνηση - απονομή της σύνταξης, του εφάπαξ και των μερισμάτων τους.

Συναφώς μετά του θέματος, τυγχάνει απορίας άξιο, το γεγονός δια του οποίου αρχικώς υφίσταται πλήρη νομοτελειακή δυσαρμονία μεταξύ των νόμων Ν.5018/2023 (ΦΕΚ τ. A’ 25/09.02.2023) και του Ν.5036/2023 (ΦΕΚ τ. Α’ 77/28.03.2023), όσο αφορά στην αντιστοιχία φέροντος βαθμού και αντιστοίχιση αυτού με το αναλογούν μισθολογικό κλιμάκιο και επιπλέον,

δεν δύναται να τελεσφορήσει μια κατά νόμο κατάσταση που αφορά την αναδρομική καταβολή στους υπόψη δικαιούχους και το σημαντικότερο της πάσης όπου η συγκεκριμένη ενέργεια επηρεάζει εκτός της πρότερης εν ενεργεία κατάστασής τους, τυγχάνει άμεσος και αποκλειστικός ρυθμιστής της εν αποστρατεία κατάστασής τους (σύνταξη - εφάπαξ - μερίσματα), λαμβανομένου σοβαρά υπόψη ότι από την ημερομηνία διαγραφής τους τα στελέχη των ΕΔ, μέχρι και την καταβολή της σύνταξής τους, δεν λαμβάνουν αποδοχές.

Το σύνολο των ανωτέρω ενεργειών όλων των εμπλεκομένων φορέων (πολιτικών και υπηρεσιακών) θλίβουν και προσβάλλουν την αξιοπρέπεια μου, τόσο ως Έλληνα πολίτη, πόσο μάλλον, ως Αξκό των ΕΔ όπου προσφάτως αποστρατεύθηκε, καθόσον, όλα τούτα διαδραματίζονται εν έτος 2023 στη χώρα όπου γεννήθηκε η δημοκρατία.

Εύχομαι ολόψυχα, το ανέσπερο φως της αναστάσεως, να προσδώσει τη μέγιστη φώτιση στους καθ' ύλη αρμοδίους και εμπλεκόμενους φορείς (πολιτική και στρατιωτική ηγεσία), όπως πράξουν τα κατά νόμο και ανθρώπινα, ως πρωτίστως καθορίζεται από το Σύνταγμα της Ελλάδας και να προασπίσουν τα ανθρώπινα και εργασιακά δικαιώματα, των Μονιμοποιούμενων Αξκων ΕΜΘ, όπως κατά καιρούς πράττουν και ορθώς ενεργούν, για τους συναδέλφους των υπολοίπων κατηγοριών (Εθελόντριες - Σ.Μ.Υ. - Σ.Σ.Ε. Σ.Σ.Α.Σ. κ.λ.π.). έτσι ώστε να μην προσβάλλουν την αξιοπρέπεια, το ήθος και την τιμή τόσο των ιδίων όσο και των οικογενειών τους.

Μετά τιμής και εκτίμησης
Νεότερη Παλαιότερη