Χορήγηση Επιπλέον Κατάσταση Επιβίβασης στο Στρατιωτικό Προσωπικό Λόγω Εθνικών ΕκλογώνΘΕΜΑ: Προσωπικό – Διοικητικά (Χορήγηση Επιπλέον Κατάσταση Επιβίβασης στο Στρατιωτικό Προσωπικό Λόγω Εθνικών Εκλογών)

Σας γνωρίζουμε ότι συνάδελφοί μας, υπηρετούντες στη νήσο Λέσβο, επικοι-νώνησαν με τον Πρόεδρο του Διοικητικού μας Συμβουλίου, μεταφέροντάς του το αί-τημά τους, που αφορά στη χορήγηση μίας επιπλέον κατάστασης επιβίβασης σε αυ-τούς και τις οικογένειές τους εν όψει των εθνικών εκλογών, προκειμένου να τη χρησι-μοποιήσουν για τη μετακίνησή τους στις περιοχές που διατηρούν τα εκλογικά τους δικαιώματα για να μπορέσουν να ψηφίσουν.

Το Διοικητικό μας Συμβούλιο, κρίνοντας δίκαιο το αίτημα των συναδέλφων μας, καθόσον, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, η συμμετοχή των πολιτών στην εκλο-γική νομοθεσία είναι υποχρεωτική, προτείνει εν όψει των εθνικών εκλογών τη χορή-γηση:

α. Μίας επιπλέον κατάστασης επιβίβασης σε όλες και όλους τις/τους συ-ναδέλφους και τις οικογένειές τους της νησιωτικής χώρας.

β. Μίας κατάστασης επιβίβασης σε όλα τα στελέχη των ΕΔ και των οικογε-νειών τους, της ηπειρωτικής χώρας, που πρόκειται να μετακινηθούν για να ασκήσουν το εκλογικό τους δικαίωμα.

Παραμένουμε στη διάθεσή σας για παροχή κάθε πληροφορίας και διευκρίνι-σης.

Οι προς κοινοποίηση αποδέκτες, παρακαλούνται για τις κατά την κρίσης τους ενέργειες.

Για το Διοικητικό Συμβούλιο

Νεότερη Παλαιότερη