Οδηγίες ΓΕΣ-ΓΕΝ για Μισθολογική Εξέλιξη ΕΜΘ-ΟΒΑ-Εναρμόνιση με Βαθμολογική–Υπηρεσιακή ΕξέλιξηΑ. Σύμφωνα με από 5-4-2023 έγγραφο της ΔΟΙ/ΓΕΣ και θέμα «Αποδοχές Στρατιωτικού Προσωπικού (Μισθολογική Εξέλιξη ΕΜΘ - ΟΒΑ προς Εναρμόνιση με τη Βαθμολογική - Υπηρεσιακή Εξέλιξη)»:

ΣΧΕΤ.: α. Ν.4472/2017 (ΦΕΚ Α'74) και β. Ν.5036/2023 (ΦΕΚ Α'77)

1. Σας γνωρίζουμε ότι δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως ο (β) σχετικός νόμος, στον οποίο περιλαμβάνεται το άρθρο 91 με μισθολογικές ρυθμίσεις για κατηγορίες στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων (ΕΔ).

2. Ειδικότερα:

α. Στην παρ Β' του άρθρου 124 του (α) σχετικού προστίθενται νέες κατηγορίες στρατιωτικού προσωπικού, οι οποίες υπάγονται πλέον στην Κατηγορία Β' της μισθολογικής κατάταξης, όπως παρακάτω:

(1) Μονιμοποιηθέντες Εθελοντές και Εθελόντριες του ν.δ. 445/1974 και του ν.705/1977 (Α'279).

(2) Οι προερχόμενοι από Ανθυπασπιστές, οι οποίοι έχουν μεταταγεί στο Σώμα των Μονίμων Υπαξιωματικών κατ' εφαρμογή της παρ.2 του άρθρου 9 του ν.3883/2010.

β. Στο άρθρο 125 του (α) σχετικού αναδιαμορφώνεται ο Βασικός Μισθός του πρώτου Κλιμακίου της Κατηγορίας Γ' της μισθολογικής κατάταξης από 2.109 € σε 2.145 €.

γ. Στην παρ.3 του άρθρου 126 του (α) σχετικού προστίθεται νέα περίπτωση Α' αυτή του Ανθυπολοχαγού, θεσπίζοντας και εναρμονίζοντας έτσι τη μισθολογική εξέλιξη των στελεχών της Κατηγορίας Γ' με την αντίστοιχη βαθμολογική. Ο πίνακας των Βασικών Μισθών της Κατηγορίας Γ’ σε συνάρτηση με τα έτη υπηρεσίας διαμορφώνεται πλέον όπως στο Παράρτημα «Α» του παρόντος.


δ. Η παρ. 7 του άρθρου 126 του (α) σχετικού αντικαθίσταται, ώστε να υφίσταται πρόβλεψη για μισθολογική εξέλιξη των Οπλιτών Βραχείας Ανακατάταξης (ΟΒΑ) στο 18ο Μισθολογικό Κλιμάκιο (ΜΚ) της Γ' Κατηγορίας από το 19ο.

ε. Στο πέμπτο εδάφιο της παρ. Ε' του άρθρου 127 του (α) σχετικού απαλείφονται οι λέξεις «μέχρι τριών ετών» και καθίσταται σαφές πλέον ότι, τα επιδόματα των παρ. Β’ έως Ε' του αυτού άρθρου, δεν καταβάλλονται στους ΟΒΑ για όλο το χρονικό διάστημα παραμονής τους στο θεσμό.

στ. Με το άρθρο 106 του (α) σχετικού προβλέπεται η αναδρομική εφαρμογή των καθοριζόμενων στο άρθρο 91 από 01 Ιαν 22

3. Κατόπιν των ανωτέρω, αναγκαιεί η εκδήλωση ενεργειών για τη μισθολογική προσαρμογή των συγκεκριμένων κατηγοριών στελεχών, σύμφωνα με τα ανωτέρω και αναδρομικά από 01 Ιαν 22.

Β. Σύμφωνα με πρόσφατο ΣΗΜΑ του ΓΕΝ και θέμα «ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΕΜΘ-ΟΒΑ)»:

ΣΧΕΤ: α. Ν.4472/2017 (ΦΕΚ Α' 74), β. Ν.5036/2023 (ΦΕΚ Α' 77)

1. Γνωρίζεται ότι, με το άρθρο 91 του σχετ. (β) επήλθαν τροποποιήσεις στα άρθρα 124, 125 και 126 του σχετ. (α) νόμου, με έναρξη ισχύος από 01 Ιαν 2022, από τις οποίες επηρεάζονται οι μισθολογικές αποδοχές των Αξιωματικών (Ε) προερχομένων εκ του θεσμού των ΕΜΘ, καθώς και των ΟΒΑ.

2. Ειδικότερα, από την τροποποίηση παραγράφου 3 άρθρου 126 του σχετ. (α) προβλέπονται τα ακόλουθα, όσον αφορά στο μισθολογικό κλιμάκιο, στο οποίο εντάσσονται οι Αξιωματικοί (Ε) με προέλευση από ΕΜΘ:

α. Σημαιοφόροι μέχρι τριάντα ένα (31) έτη υπηρεσίας, στο κλιμάκιο 3 της Γ’ μισθολογικής κατηγορίας, ήτοι βασικός μισθός 2.009,00€.

β. Σημαιοφόροι από τριάντα ένα (31) μέχρι τριάντα τέσσερα (34) έτη υπηρεσίας, στο κλιμάκιο 2 της Γ' μισθολογικής κατηγορίας, ήτοι βασικός μισθός 2.039,00€.

γ. Σημαιοφόροι από τριάντα τέσσερα (34) έτη υπηρεσίας και άνω, στο κλιμάκιο 1 της Γ' μισθολογικής κατηγορίας, ήτοι βασικός μισθός 2.145,00€.

3. Όσον αφορά στους ΟΒΑ, με την τροποποίηση παραγράφου 7 άρθρου 126 του σχετ. (α), προβλέπεται με τη συμπλήρωση τριών (3) ετών υπηρεσίας και μέχρι την οριστική τους απόλυση από τις τάξεις του ΠΝ, η ένταξη τους στο κλιμάκιο 18 της Γ’ μισθολογικής κατηγορίας, ήτοι βασικός μισθός 1.159,00€.

4. Επιπλέον, με την τροποποίηση παραγράφου β άρθρου 124 ρυθμίζεται η ένταξη στη Β' μισθολογική κατηγορία του κάτωθι προσωπικού

α. Προερχόμενοι από Ανθυπασπιστές και μεταταγεντες στο Σώμα των Μονίμων Υπξκων κατ' εφαρμογή του άρθρου 9 παρ. 2 του ν. 3883/2010.

β. Μονιμοποιηθέντες Εθελοντές και Εθελόντριες του ν.δ. 445/1974 και του ν.705/1977.

5. Εφαρμογή τροποποιήσεων ανωτέρω παραγράφων 2 και 3 στις αποδοχές των δικαιούχων, καθώς και καταβολή των αναδρομικών αποδοχών, που προκύπτουν από 01 Ιανουαρίου 2022, θα λάβουν χώρα με τη μισθοδοσία Μαΐου 2023 (27 απρ 2023).
Νεότερη Παλαιότερη