ΥΠΕΘΑ: Υπουργική Απόφαση για ευεργετικά μέτρα και διευκολύνσεις στο προσωπικό ΕΔΕυεργετικά μέτρα και διοικητικές διευκολύνσεις για το προσωπικό των Ενόπλων Δυνάμεων

Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 3267/Β/17-5-2023 η Υπουργική Απόφαση με Αριθμ. Φ. 454/11/229946 Σ.3662/2023 που αφορά: Ευεργετικά μέτρα και διοικητικές διευκολύνσεις για το προσωπικό των Ενόπλων Δυνάμεων.

αποφασίζουμε:

Άρθρο 1 Ορισμοί ….

Άρθρο 2 Ευεργετικά μέτρα

1. Οι κατωτέρω στρατιωτικοί απαλλάσσονται από την εκτέλεση υπηρεσιών και από τη συμμετοχή τους σε ασκήσεις και έχουν δικαίωμα επιλογής του χρόνου εργασίας, σε περίπτωση εφαρμογής κυλιόμενου ωραρίου:

α) Οι γονείς μονογονεϊκών οικογενειών.

β) Όσοι ασκούν κατ' αποκλειστικότητα την επιμέλεια ανήλικου τέκνου που είναι ΑμεΑ.

γ) Όσοι ασκούν την επιμέλεια ενήλικου τέκνου κατόπιν δικαστικής απόφασης.

2. Οι κατωτέρω στρατιωτικοί εκτελούν μόνο υπηρεσίες που δεν απαιτούν διανυκτέρευση και απαλλάσσονται από τη συμμετοχή τους σε ασκήσεις και αποστολές, λαμβάνοντας υπόψη τη φύση των καθηκόντων τους και της άσκησης:

α) Όσοι ασκούν την επιμέλεια ανήλικου τέκνου που είναι ΑμεΑ. Σε περίπτωση που οι ασκούντες την επιμέλεια γονείς είναι και οι δύο στρατιωτικοί, τα ευεργετήματα απολαμβάνει ο ένας εκ των δύο, κατόπιν υποβολής σχετικής δήλωσης, εκτός εάν τα ανήλικα τέκνα τους είναι περισσότερα του ενός.

β) Όσοι ασκούν κατ' αποκλειστικότητα την επιμέλεια τέκνου. Σε περίπτωση εφαρμογής κυλιόμενου ωραρίου, έχουν δικαίωμα επιλογής του χρόνου εργασίας.

γ) Όσοι ασκούν την επιμέλεια ατόμου που είναι ΑμεΑ, κατόπιν δικαστικής απόφασης.

δ) Οι γυναίκες στρατιωτικοί που ασκούν την επιμέλεια τέκνου, μέχρι τη συμπλήρωση των δύο (2) ετών της ηλικίας του.

ε) Όσοι έχουν σύζυγο που είναι ΑμεΑ ή νοσηλεύεται για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των τριάντα (30) ημερών σε οποιοδήποτε νοσοκομείο, για όσο χρονικό διάστημα διαρκεί η νοσηλεία. Σε περίπτωση εφαρμογής κυλιόμενου ωραρίου, έχουν δικαίωμα επιλογής του χρόνου εργασίας.

3. Οι στρατιωτικοί που συνυπηρετούν και ασκούν από κοινού την επιμέλεια του τέκνου τους:

α) Εκτελούν υπηρεσίες που απαιτούν διανυκτέρευση και συμμετέχουν σε ασκήσεις, οι οποίες δεν συμπίπτουν ημερολογιακά.

β) Όταν ο ένας γονέας συμμετέχει σε άσκηση, ο έτερος γονέας δεν εκτελεί υπηρεσίες.

γ) Σε περίπτωση εφαρμογής κυλιόμενου ωραρίου, τα ωράριά τους δεν συμπίπτουν.

4.Οι στρατιωτικοί, οι οποίοι συνοικούν με το τέκνο τους και ασκούν από κοινού την επιμέλειά του με τον έτερο γονέα, δεν τίθενται σε επιφυλακή υπηρεσιών, εφόσον ο έτερος γονέας αδυνατεί για πραγματικούς λόγους να επιμεριστεί τα τρέχοντα ζητήματα ανατροφής και μέριμνας του τέκνου και ιδίως σε περιπτώσεις διαζευγμένων που διαμένουν μόνιμα σε απόσταση άνω των σαράντα (40) χιλιομέτρων μεταξύ τους ή συζευγμένων που ο ένας απουσιάζει για διάστημα πέραν των τριάντα (30) ημερών από την οικία. Αυτοί εκτελούν υπηρεσίες που απαιτούν διανυκτέρευση και συμμετέχουν σε ασκήσεις και αποστολές, μειωμένες κατά το ήμισυ, λαμβάνοντας υπόψη τη φύση των καθηκόντων τους και της άσκησης.

5.Οι παρ. 1 έως 4 εφαρμόζονται αναλόγως και για τους ανάδοχους γονείς.

6.Οι γυναίκες στρατιωτικοί που υποβάλλονται σε διαδικασία ιατρικά υποβοηθούμενης αναπαραγωγής, απαλλάσσονται από υπηρεσίες και ασκήσεις, από την έναρξη της φαρμακευτικής αγωγής μέχρι την ωοληψία. Η απαλλαγή δεν υπερβαίνει τις είκοσι (20) ημέρες.

7.Οι γυναίκες στρατιωτικοί, από τη γνωστοποίηση της κύησης στην Υπηρεσία και μέχρι τη λήψη της άδειας κύησης - τοκετού, δύνανται να φέρουν πολιτική περιβολή και απαλλάσσονται από υπηρεσίες, εκπαιδευτικές δραστηριότητες και ασκήσεις.

8.Για την υπαγωγή σε μία από τις κατηγορίες του παρόντος άρθρου, ο στρατιωτικός υποβάλει αίτημα στη Μονάδα - Υπηρεσία του για το οποίο αποφασίζει ο Αρχηγός του οικείου Γενικού Επιτελείου, κατόπιν εισήγησης του οικείου Διοικητή.

9.Σε περίπτωση υπαγωγής σε μία από τις κατηγορίες του παρόντος άρθρου, ο στρατιωτικός δύναται να υποβάλει αίτημα στη Μονάδα ή Υπηρεσία του για κατ' εξαίρεση συμμετοχή σε συγκεκριμένη άσκηση για το οποίο αποφασίζει ο Αρχηγός του οικείου Γενικού Επιτελείου, κατόπιν εισήγησης του οικείου Διοικητή.

Άρθρο 3 Προσφυγές

Κατά της απόρριψης του αιτήματος υπαγωγής σε μία από τις κατηγορίες του άρθρου 2, ο στρατιωτικός δύναται να ασκήσει, εντός δεκαπέντε (15) ημερών από την κοινοποίηση της πράξης στον ίδιο, ενδικοφανή προσφυγή η οποία εξετάζεται από την Επιτροπή του άρθρου 5.

Άρθρο 4 Γνωμοδότηση Διακλαδικής Επιτροπής Κοινωνικών Προβλημάτων ….

Άρθρο 5 Διακλαδική Επιτροπή Κοινωνικών Προβλημάτων …..

Άρθρο 6 Στέγαση στρατιωτικού προσωπικού σε οικήματα των ΕΔ

1. Οι στρατιωτικοί έχουν δικαίωμα προσωρινής στέγασης στα αντίστοιχα οικήματα των Κλάδων των ΕΔ, εφόσον οι ίδιοι και ο/η σύζυγός τους δεν έχουν την πλήρη κυριότητα ή την επικαρπία κατοικίας στη φρουρά που βρίσκονται τα οικήματα και σε απόσταση μέχρι εικοσιπέντε (25) χιλιόμετρα από αυτά.

2. Η στέγαση των στρατιωτικών διενεργείται με σειρά προτεραιότητας που καθορίζεται βάσει μοριοδότησης, σύμφωνα με τα παρακάτω κριτήρια:

α) Μόρια κατεχόμενου βαθμού: αα) Αντιστράτηγος και αντίστοιχοι: Εξήντα (60). αβ) Υποστράτηγος και αντίστοιχοι: Πενήντα (50). αγ) Ταξίαρχος και αντίστοιχοι: Σαράντα πέντε (45). αδ) Συνταγματάρχης και αντίστοιχοι: Σαράντα (40). αε) Αντισυνταγματάρχης και αντίστοιχοι: Τριάντα πέντε (35).

αστ) Ταγματάρχης και αντίστοιχοι: Τριάντα (30). αζ) Λοχαγός και αντίστοιχοι: Είκοσι πέντε (25). αη) Υπολοχαγός και αντίστοιχοι: Είκοσι (20). αθ) Ανθυπολοχαγός και αντίστοιχοι: Δεκαπέντε (15). αι) Ανθυπασπιστής και αντίστοιχοι: Δέκα (10). αια) Αρχιλοχίας και αντίστοιχοι: Εννέα (9). αιβ) Επιλοχίας και αντίστοιχοι: Οκτώ (8). αιγ) Λοχίας και αντίστοιχοι: Επτά (7). αιδ) Δεκανέας και αντίστοιχοι: Έξι (6). β) Μόρια οικογενειακής κατάστασης: βα) Έγγαμοι ή συμβιούντες του ν. 4356/2015: Πέντε (5). ββ) Για κάθε τέκνο: Δεκαπέντε (15). βγ) Για κάθε τέκνο που σπουδάζει σε άλλη πόλη από αυτή που κατοικεί η οικογένειά του και δεν υπάρχει στην πόλη αυτή ιδιόκτητο οίκημα: Πέντε (5). γ) Για κάθε μήνα αναμονής στέγασης: Δύο (2) μόρια. δ) Για κάθε μήνα στέγασης αφαιρούνται τρία (3) μόρια. ε) Για κάθε μήνα υπηρεσίας στο εξωτερικό αφαιρούνται δύο (2) μόρια.

3.Για τον υπολογισμό των μορίων της περ. β' της παρ. 2 δεν λαμβάνονται υπόψη τα τέκνα άνω των είκοσι πέντε (25) ετών.

4.Σε περίπτωση ισοβαθμίας, προτεραιότητα έχει ο αρχαιότερος στρατιωτικός.

5.Οι στρατιωτικοί των Κοινών Σωμάτων έχουν δικαίωμα στέγασης στα οικήματα του Κλάδου στον οποίο υπηρετούν, με τις ίδιες προϋποθέσεις που ισχύουν για τους στρατιωτικούς του Κλάδου αυτού.

6.Σε περίπτωση που δεν υφίσταται οίκημα του Κλάδου στον οποίο υπηρετούν, οι στρατιωτικοί στεγάζονται με τις ίδιες προϋποθέσεις σε διαθέσιμο οίκημα έτερου Κλάδου.

7.Οι παρακάτω κατηγορίες στρατιωτικών, έχουν δικαίωμα κατ' εξαίρεση στέγασης, κατ' απόλυτη σειρά προτεραιότητας και ανεξαρτήτως μοριοδότησης:

α) Όσοι υπηρετούν σε θέσεις και ασκούν καθήκοντα υψηλής ευθύνης και αυξημένης επιχειρησιακής ετοιμότητας.

β) Όσοι έχουν σύζυγο ΑμεΑ ή ασκούν την επιμέλεια ανήλικου τέκνου ΑμεΑ ή ενήλικου τέκνου κατόπιν δικαστικής απόφασης. Σε περίπτωση ύπαρξης περισσότερων του ενός στρατιωτικών οικημάτων στην ίδια φρουρά, στεγάζονται στο οίκημα που επιθυμούν.

γ) Μονογονεϊκές οικογένειες.

δ) Πολύτεκνες ή τρίτεκνες οικογένειες, εφόσον ο στρατιωτικός συνοικεί με τα τέκνα και ασκεί την επιμέλειά τους ή αυτά είναι εξαρτώμενα μέλη.

ε) Όσοι ασκούν την αποκλειστική επιμέλεια τέκνου.

8.Η μέγιστη διάρκεια στέγασης των στρατιωτικών της παρ. 7 καθορίζεται στα πέντε (5) έτη, με δικαίωμα παράτασης ενός (1) έτους, με εξαίρεση την περ. β' της παρ. 7, για την οποία η στέγαση διαρκεί για όσο διάστημα ισχύει η γνωμάτευση αναπηρίας.

Άρθρο 7 Παραθερισμός σε κέντρα των ΕΔ

1.Δικαίωμα παραθερισμού στα αντίστοιχα κέντρα παραθερισμού των Κλάδων των ΕΔ έχουν οι παρακάτω:

α) Οι εν ενεργεία και οι εν αποστρατεία στρατιωτικοί.

β) Οι μόνιμοι πολιτικοί υπάλληλοι και οι υπάλληλοι με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου (ΣΕΙΔ) αορίστου χρόνου του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, εν ενεργεία και συνταξιούχοι.

2.Ο παραθερισμός γίνεται με σειρά προτεραιότητας που καθορίζεται βάσει μοριοδότησης, ως εξής:

α) Εν ενεργεία στρατιωτικοί:

αα) Μόρια κατεχόμενου βαθμού:

i)Αντιστράτηγος και αντίστοιχοι: Εκατόν τριάντα (130).

ii)Υποστράτηγος και αντίστοιχοι: Εκατόν είκοσι (120).

iii)Ταξίαρχος και αντίστοιχοι: Εκατόν δέκα (110).

iv)Συνταγματάρχης και αντίστοιχοι: Εκατό (100).

v)Αντισυνταγματάρχης και αντίστοιχοι: Ενενήντα (90).

vi)Ταγματάρχης και αντίστοιχοι: Ογδόντα πέντε (85).

vii)Λοχαγός και αντίστοιχοι: Ογδόντα (80).

viii)Υπολοχαγός και αντίστοιχοι: Εβδομήντα πέντε (75).

ix)Ανθυπολοχαγός και αντίστοιχοι: Εβδομήντα (70).

x)Ανθυπασπιστής και αντίστοιχοι: Εξήντα πέντε (65).

xi)Αρχιλοχίας και αντίστοιχοι: Εξήντα (60).

xii)Επιλοχίας και αντίστοιχοι: Πενήντα πέντε (55).

xiii)Λοχίας και αντίστοιχοι: Πενήντα (50).

xiv)Δεκανέας και αντίστοιχοι: Σαράντα πέντε (45). αβ) Μόρια οικογενειακής κατάστασης, λόγων υγείας και παραθερισμού κατά τα παρελθόντα έτη στο εσωτερικό ή στο εξωτερικό:

i)Έγγαμοι ή συμβιούντες του ν. 4356/2015: Εκατό (100).

ii)Για το πρώτο τέκνο τριάντα (30), σαράντα (40) για το δεύτερο, πενήντα (50) για το τρίτο, ενώ από το τέταρτο και για κάθε επιπλέον τέκνο εξήντα (60).

iii)Για λόγους υγείας του ίδιου του στρατιωτικού κατόπιν γνωμάτευσης του τρέχοντος έτους από Στρατιωτικό Νοσοκομείο, θεωρημένης από τον Διευθυντή του Στρατιωτικού Νοσοκομείου, στην οποία αναγράφεται ότι συνιστάται λουτροθεραπεία για τη βελτίωση της υγείας του: Τριάντα (30).

iv)Για κάθε έτος παραθερισμού εντός της τελευταίας πενταετίας αφαιρούνται δέκα (10) μόρια.

β) Οι εν αποστρατεία στρατιωτικοί παραθερίζουν με βάση τη μοριοδότηση των κριτηρίων της περ. α'. Οι Ενώσεις Αποστράτων δύνανται να εισάγουν επιπλέον κριτήρια μοριοδότησης για τα μέλη τους με τη σύμφωνη γνώμη του οικείου Γενικού Επιτελείου, τα οποία συνολικά δεν υπερβαίνουν τα εβδομήντα (70) μόρια.

γ) Οι μόνιμοι πολιτικοί υπάλληλοι και οι υπάλληλοι με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου (ΣΕΙΔ) αορίστου χρόνου του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, εν ενεργεία και συνταξιούχοι, παραθερίζουν με βάση τη μοριοδότηση της υποπερ. αβ' της περ. α', καθώς και με τη μοριοδότηση των ετών υπηρεσίας τους, ως εξής: γα) Έως πέντε (5) έτη υπηρεσίας: Σαράντα (40) μόρια. γβ) Από πέντε (5) έως δέκα (10) έτη υπηρεσίας: Πενήντα (50) μόρια.

γγ) Από δέκα (10) έως δεκαπέντε (15) έτη υπηρεσίας: Εξήντα (60) μόρια.

γδ) Από δεκαπέντε (15) έως είκοσι (20) έτη υπηρεσίας: Εβδομήντα (70) μόρια.

γε) Από Είκοσι (20) έως είκοσι πέντε (25) έτη υπηρεσίας: Ογδόντα (80) μόρια. γστ) Από είκοσι πέντε (25) έως τριάντα (30) έτη υπηρεσίας: Ενενήντα (90) μόρια.

γζ) Από Τριάντα (30) έτη υπηρεσίας και άνω: Εκατό (100) μόρια.

3.Για τον υπολογισμό των μορίων του στοιχείου ii της υποπερ. αβ' της περ. α' της παρ. 2 ως τέκνα νοούνται τα άγαμα ή μη εργαζόμενα μέχρι είκοσι πέντε (25) ετών και μόνον εφόσον αποτελούν εξαρτώμενα μέλη.

4.Σε περίπτωση ισοβαθμίας, προτεραιότητα έχει ο αρχαιότερος στρατιωτικός ή πολιτικός υπάλληλος.

5.Στρατιωτικοί και πολιτικοί υπάλληλοι που υπηρετούν σε Μονάδες - Υπηρεσίες διαφορετικές από τον Κλάδο στον οποίο υπάγονται, παραθερίζουν στα κέντρα παραθερισμού του Κλάδου που υπηρετούν. Οι στρατιωτικοί των Κοινών Σωμάτων παραθερίζουν στα κέντρα παραθερισμού και των τριών Κλάδων, κατόπιν επιλογής τους.

6.Οι παρακάτω κατηγορίες έχουν δικαίωμα κατ' εξαίρεση παραθερισμού στα αντίστοιχα κέντρα των ΕΔ, κατά απόλυτη σειρά προτεραιότητας και ανεξαρτήτως μοριοδότησης:

α) Οι Αρχηγοί των Γενικών Επιτελείων και οι Διοικητές Μειζόνων Επιτελικών Σχηματισμών.

β) Όσοι έχουν σύζυγο ΑμεΑ είτε ασκούν την επιμέλεια ανήλικου τέκνου ΑμεΑ ή ενήλικου τέκνου κατόπιν δικαστικής απόφασης είτε είναι οι ίδιοι ΑμεΑ.

γ) Μέλη οικογένειας στρατιωτικών και πολιτικών υπαλλήλων που απεβίωσαν εν υπηρεσία.

δ) Μέλη μονογονεϊκής οικογένειας. ε) Μέλη πολύτεκνης οικογένειας.

στ) Όσοι ασκούν την αποκλειστική επιμέλεια ανήλικου τέκνου.

7.Τα ποσοστά και ο χρόνος παραθερισμού, κατά κατηγορία δικαιούχων, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια καθορίζονται από διαταγές του οικείου Γενικού Επιτελείου.

Άρθρο 8 Απαλλαγή από την εργασία μετά από την εκτέλεση εικοσιτετράωρης υπηρεσίας διανυκτέρευσης

1.Οι στρατιωτικοί που εκτελούν εικοσιτετράωρη υπηρεσία διανυκτέρευσης καθημερινή, Κυριακή ή επίσημη αργία που ακολουθείται από εργάσιμη ημέρα, δικαιούνται απαλλαγής από την εργασία τους την αμέσως επόμενη εργάσιμη ημέρα, χωρίς ανάλογη περικοπή των αποδοχών τους.

2.Οι στρατιωτικοί που εκτελούν εικοσιτετράωρη υπηρεσία διανυκτέρευσης Παρασκευή, Σάββατο ή επίσημη αργία που δεν ακολουθείται από εργάσιμη ημέρα, δικαιούνται απαλλαγής από την εργασία τους οποιαδήποτε εργάσιμη ημέρα εντός της επόμενης εβδομάδας, χωρίς ανάλογη περικοπή των αποδοχών τους.

3.Οι στρατιωτικοί που εκτελούν εβδομαδιαία υπηρεσία που απαιτεί διανυκτερεύσεις ή υπηρεσία που καλύπτει δύο (2) ή περισσότερα συνεχόμενα εικοσιτετράωρα, δικαιούνται ισάριθμων απαλλαγών από την εργασία τους οποιαδήποτε εργάσιμη ημέρα εντός ενός (1) μήνα, χωρίς ανάλογη περικοπή των αποδοχών τους.
Νεότερη Παλαιότερη