ΓΕΣ: Αναδρομικές Κρατήσεις στις Αποδοχές Στρατιωτικών από 01 Απρ 23 με μισθοδοσία Αυγ 23–Τι αφοράΣύμφωνα με το παρακάτω έγγραφο του ΓΕΣ/ΔΟΙ που δημοσιοποίησε η ΠΟΜΕΝΣ:

ΘΕΜΑ: Κρατήσεις στις Αποδοχές Στρατιωτικού Προσωπικού [Παρακράτηση Εισφοράς Υπέρ του Ειδικού Λογαριασμού Πρόνοιας Στρατού Ξηράς (ΕΛΠΣΞ)]

ΣΧΕΤ.: α. Ν.5018/2023 (ΦΕΚ Α'25) «Μέριμνα Υπέρ του Προσωπικού των Ενόπλων Δυνάμεων, Εξορθολογισμός της Νομοθεσίας των Ενόπλων Δυνάμεων, Οργάνωση της Εθνοφυλακής και Άλλες Διατάξεις.», β. Φ 841.6/13/1252838/Σ.1512/14 Μαρ 23/ΓΕΣ/ΔΟΙ/4 (ΟΣΟ)

1. Σας γνωρίζουμε ότι με τα άρθρα 3 και 4 του (α) σχετικού νόμου, συστάθηκε στο Μετοχικό Ταμείου Στρατού (ΜΤΣ) ο ΕΛΠΣΞ, με σκοπό την οργάνωση και την ενάσκηση αλληλοβοήθειας στο εν ενεργεία στρατιωτικό προσωπικό του Στρατού Ξηράς (ΣΞ) και των Κοινών Σωμάτων (ΚΣ). καθώς και στα μέλη των οικογενειών τους.

2. Συναφώς, με το άρθρο 6 του (α) σχετικού νόμου, καθορίζεται η παρακράτηση μηνιαίας εισφοράς, από τη μισθοδοσία του εν ενεργεία στρατιωτικού προσωπικού του ΣΞ και των ΚΣ, όπως παρακάτω:

α. Στις τακτικές αποδοχές, από 01 Απρ 23, μηδέν κόμμα τρία τοις εκατό (0,3%) επί του εκάστοτε Μισθολογικού Κλιμακίου (ΜΚ).

β. Στις αποδοχές εξωτερικού:

(1) Έως τρία τοις εκατό (3%) επί της καταβαλλόμενης ημερήσιας αποζημίωσης εξωτερικού, καθώς και επί του επιδόματος αλλοδαπής, συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενων προσαυξήσεων.

(2) Η ημερομηνία έναρξης παρακράτησης της ανωτέρω εισφοράς, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή του άρθρου 6, θα καθοριστεί με νεότερη δγη. μετά την έκδοση της σχετικής Υπουργικής Απόφασης (ΥΑ) της παρ. 1 του άρθρου 95 του (α) σχετικού.

3. Με το (β) σχετικό, εκδόθηκαν οδηγίες προς τους εμπλεκόμενους φορείς, για την έναρξη της διενέργειας της κράτησης της παραγράφου 2α του παρόντος, η οποία θα υλοποιηθεί με τη μισθοδοσία μηνός Αυγ 23 αναδρομικά από 01 Απρ 23.