Προσλήψεις 1.700 ΕΠΟΠ: Δημοσιεύθηκαν σε ΦΕΚ οι νέες προκηρύξεις για ΣΞ-ΠΝ-ΠΑ
Δημοσιεύθηκαν σε ΦΕΚ (ΑΣΕΠ) οι Προκηρύξεις για προσλήψεις 1.700 ΕΠΟΠ το 2023 στις Ένοπλες Δυνάμεις

Ειδικότερα:

1. Προσόντα υποψηφίων για κατάταξη:

Οι ΕΠΟΠ πρέπει να έχουν τα παρακάτω προσόντα:

(1) Να έχουν την ελληνική ιθαγένεια.

(2) Να έχουν συμπληρώσει το 18ο και να μην έχουν υπερβεί το 28ο έτος της ηλικίας τους κατά το έτος κατάταξής τους στις Ένοπλες Δυνάμεις (γεννηθέντες από 1-1-1996 έως 31-12-2004). Οι υπηρετούντες ως οπλίτες Βραχείας Ανακατάταξης (ΟΒΑ) να μην έχουν υπερβεί το 31ο έτος της ηλικίας τους κατά το έτος κατάταξής τους ως ΕΠΟΠ στις Ένοπλες Δυνάμεις (γεννηθέντες από 1-1-1993 έως 31-12-2004).

(3) Να έχουν ανάστημα τουλάχιστον 1,60μ. οι άνδρες και 1,55μ. οι γυναίκες.

(4) Να έχουν τις γραμματικές γνώσεις, που καθορίζονται κατά ειδικότητα στο Παράρτημα «Α».

(5) Να είναι ικανοί κατηγορίας πρώτης (Ι/1) ή δεύτερης (Ι/2), σύμφωνα με τις διατάξεις που ισχύουν για την εξέταση της σωματικής ικανότητας των στρατευσίμων.

(6) Να έχουν, όσοι ήδη υπηρετούν, θετική εισήγηση για κατάταξη από τον τελευταίο Διοικητή τους.

2. Απαιτούμενα Δικαιολογητικά

Οι ενδιαφερόμενοι που επιθυμούν τη συμμετοχή τους στον διαγωνισμό, πρέπει να υποβάλουν, τα κατά περίπτωση, απαιτούμενα δικαιολογητικά, που αναγράφονται στο Παράρτημα «Β» των Προκηρύξεων.

Οι υποψήφιοι πρέπει να συμπληρώσουν ηλεκτρονικά την προβλεπόμενη αίτηση-υπεύθυνη δήλωση (Υπόδειγμα «1» της Προσθήκης «1» του Παραρτήματος «Β»), η οποία θα πρέπει να συνοδεύεται από τα κατά περίπτωση απαιτούμενα δικαιολογητικά του Παραρτήματος «B», με μεταφόρτωσή τους (upload) σε ψηφιακή μορφή (pdf). Η αίτηση υποβάλλεται εντός αποκλειστικής προθεσμίας 1 μηνός από τη δημοσίευση των προκηρύξεων, μέσω σχετικής μηχανογραφικής εφαρμογής στις ηλεκτρονικές διευθύνσεις:

• Για 964 θέσεις ΕΠΟΠ στο ΣΞ: https://epop.army.gr

• Για 430 θέσεις ΕΠΟΠ στο ΠΝ: https://epop.hellenicnavy.gr

• Για 298 θέσεις ΕΠΟΠ στη ΠΑ: https://epop.haf.gr

• Για 8 θέσεις ΕΠΟΠ στο Κοινό Νομικό Σώμα: https://epopnom.army.gr

1. ΦΕΚ ΑΣΕΠ 20/2023: Προκήρυξη ΕΠΟΠ για Στρατό Ξηράς (964 θέσεις)


01-epop-sx-FEK-2023-Tefxos-... by enoplos.gr


2. ΦΕΚ ΑΣΕΠ 21/2023: Προκήρυξη ΕΠΟΠ για Πολεμικό Ναυτικό (430 θέσεις02-epop-pn-FEK-2023-Tefxos ... by enoplos.gr


3. ΦΕΚ ΑΣΕΠ 22/2023: Προκήρυξη ΕΠΟΠ για Πολεμική Αεροπορία (298 θέσεις)03-epop-pa-FEK-2023-Tefxos ... by enoplos.gr