Σε δημόσια διαβούλευση το ν/σ για την ενίσχυση εισοδημάτων–Τι προβλέπει για τα στελέχη ΕΔ-ΣΑΑναρτήθηκε στη δημόσια διαβούλευση (από 11 Ιουλίου 2023, 19:00 έως 18 Ιουλίου 2023, 19:00) το νομοσχέδιο του υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών που παρουσιάστηκε χθες το μεσημέρι από το οικονομικό επιτελείο της κυβέρνησης και έχει τον τίτλο: «Ενίσχυση του εισοδήματος των μισθωτών, των νέων και της οικογένειας».

Το νομοσχέδιο περιλαμβάνει σημαντικές αυξήσεις στους μισθούς των δημοσίων υπαλλήλων, για πρώτη φορά μετά από 14 χρόνια, και μέτρα ενίσχυσης του εισοδήματος των πολιτών με αύξηση του αφορολόγητου, μείωση φόρων και εισοδηματικές ενισχύσεις για νέους, οικογένειες, μισθωτούς, συνταξιούχους και ιδιοκτήτες ακινήτων.

Ειδικότερα για τα στελέχη ΕΔ-ΣΑ:

Άρθρο 20 Αναπροσαρμογή βασικών μισθών (Οριζόντια αύξηση κατά 70 ευρώ το μήνα στους βασικούς μισθούς)

1. Οι βασικοί μισθοί των μισθολογικών κλιμακίων, όπως αυτοί έχουν διαμορφωθεί την 31η.12.2023, βάσει των άρθρων 9 και 14 του Κεφαλαίου Β΄ του ν. 4354/2015 (Α΄ 176) προσαυξάνονται με ποσό, το οποίο αντιστοιχεί στο γινόμενο του εισαγωγικού μισθού της κατηγορίας Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης (Υ.Ε.) πολλαπλασιαζόμενο με συντελεστή 0,0897, στρογγυλοποιούμενο στην πλησιέστερη μονάδα ευρώ. Η εν λόγω προσαύξηση καταβάλλεται και στους βασικούς μισθούς του προσωπικού ειδικών κατηγοριών των παρ. 1, 2, 4, 6 και 7 του άρθρου 22 του ν. 4354/2015, στους βασικούς μισθούς του ειδικού επιστημονικού προσωπικού του Συμβουλίου Οικονομικών Εμπειρογνωμόνων και στους βασικούς μισθούς των Ειδικών Εμπειρογνωμόνων της Μονάδας Εμπειρογνωμόνων Απασχόλησης, Κοινωνικής Ασφάλισης, Πρόνοιας και Κοινωνικών Υποθέσεων του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης.

2. Το ως άνω ποσό προσαυξάνει τους βασικούς μισθούς όπως αυτοί έχουν διαμορφωθεί την 31η.12.2023 για τις ακόλουθες κατηγορίες προσωπικού:...

στ) σε όσους υπάγονται στα Κεφάλαια Β΄, Δ΄, ΣΤ΄, Ζ΄, Η΄ του Μέρους ΣΤ΄ του ν. 4472/2017 (Α΄ 74),..


Άρθρο 24 Αναπροσαρμογή επιδόματος ιδιαιτέρων συνθηκών εργασίας - Τροποποίηση περ. Β΄ άρθρου 127 ν. 4472/2017

Στην περ. Β΄ του άρθρου 127 του ν. 4472/2017 (Α΄ 74), περί των επιδομάτων, επέρχονται οι εξής τροποποιήσεις: α) στο δεύτερο εδάφιο αα) αναπροσαρμόζονται οι προσαυξήσεις του επιδόματος ιδιαίτερων συνθηκών εργασίας που καταβάλλεται στα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων και των Σωμάτων Ασφαλείας, αβ) μετά τη φράση «για τα στελέχη που είναι έγγαμα» προστίθεται η φράση «ή έχουν συνάψει σύμφωνο συμβίωσης», β) στο τρίτο εδάφιο αναπροσαρμόζονται οι προσαυξήσεις του ως άνω επιδόματος για τα στελέχη που έχουν τέκνα, τα οποία πληρούν τις προϋποθέσεις χορήγησης της οικογενειακής παροχής του άρθρου 15 του ν. 4354/2015 (Α' 176), γ) προστίθεται νέο τέταρτο εδάφιο, δ) διαγράφεται το όγδοο εδάφιο, και η περ. Β΄ διαμορφώνεται ως εξής:


«Β. Επίδομα ιδιαίτερων συνθηκών εργασίας, λόγω της ιδιαίτερης φύσης των καθηκόντων των εν λόγω στελεχών καθώς και της απασχόλησης χωρίς ωράριο εργασίας ή πέραν του ωραρίου εργασίας, οριζόμενο ως εξής:

Το εν λόγω επίδομα προσαυξάνεται κατά εβδομήντα (70) ευρώ για τα στελέχη που είναι έγγαμα ή έχουν συνάψει σύμφωνο συμβίωσης χωρίς τέκνα. Για τα στελέχη που έχουν τέκνα, τα οποία πληρούν τις προϋποθέσεις χορήγησης της οικογενειακής παροχής του άρθρου 15 του ν. 4354/2015 (Α' 176), το εν λόγω επίδομα προσαυξάνεται κατά εκατόν τριάντα (130) ευρώ. Σε περίπτωση συζύγων ή συμβιούντων που αμείβονται και οι δύο με τις διατάξεις της παρούσας, η ως άνω προσαύξηση καταβάλλεται και στους δύο.

Από 1.1.2023 το επίδομα της παρούσας προσαυξάνεται για τα πληρώματα των πολεμικών πλοίων που βρίσκονται σε αποστολή, καθώς και για το προσωπικό των Ενόπλων Δυνάμεων που εκτελεί ειδική αποστολή. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής Άμυνας και Οικονομικών καθορίζονται το ύψος, οι όροι και οι προϋποθέσεις χορήγησης της προσαύξησης του ως άνω επιδόματος. Η δαπάνη δεν μπορεί να υπερβαίνει το ποσό των είκοσι πέντε εκατομμυρίων (25.000.000) ευρώ ετησίως.

Το ως άνω επίδομα καταβάλλεται με την απαραίτητη προϋπόθεση ότι οι δικαιούχοι του προσφέρουν υπηρεσία με πλήρη και αποκλειστική απασχόληση στα καθήκοντα και τις συνθήκες που δικαιολογούν την καταβολή του.

Σε περίπτωση απομάκρυνσης των στελεχών με απόσπαση, μετακίνηση, διάθεση ή εκπαιδευτική άδεια μεγαλύτερη των δύο (2) μηνών, από τα εν γένει καθήκοντα, τις θέσεις και τις συνθήκες, οι οποίες δικαιολογούν τη χορήγηση του επιδόματος αυτού, διακόπτεται ισοχρόνως και η καταβολή του με βεβαίωση του οικείου προϊσταμένου.».

Άρθρο 25 Αναπροσαρμογή επιδόματος των στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων και του Λιμενικού Σώματος Ελληνικής Ακτοφυλακής, καθώς και της Ελληνικής Αστυνομίας και του Πυροσβεστικού Σώματος - Τροποποίηση περ. Ε΄ άρθρου 127 ν. 4472/2017

Το ποσό του επιδόματος του πρώτου εδαφίου της περ. Ε΄ του άρθρου 127 του ν. 4472/2017 (Α΄ 74), περί των επιδομάτων των στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων και του Λιμενικού Σώματος Ελληνικής Ακτοφυλακής, καθώς και της Ελληνικής Αστυνομίας και του Πυροσβεστικού Σώματος που υπηρετούν εντός των γεωγραφικών ορίων της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου, της Περιφερειακής Ενότητας Έβρου, της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου (μόνο πρώην Ν. Δωδεκανήσου), των στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων που υπηρετούν στις Μονάδες Προκαλύψεως της ηπειρωτικής μεθορίου (Ηπείρου, Μακεδονίας και Θράκης), στη νήσο Σκύρο και τις τοπικές κοινότητες Ζίρου και Παλαιοκάστρου του Δήμου Σητείας, αναπροσαρμόζεται, και η περ. Ε΄ διαμορφώνεται ως εξής:

«Ε. Στα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων και του Λιμενικού Σώματος Ελληνικής Ακτοφυλακής, καθώς και της Ελληνικής Αστυνομίας και του Πυροσβεστικού Σώματος που υπηρετούν εντός των γεωγραφικών ορίων της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου, της Περιφερειακής Ενότητας Έβρου, της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου (μόνο πρώην ν. Δωδεκανήσου), καθώς και στα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων που υπηρετούν στις Μονάδες Προκαλύψεως της ηπειρωτικής μεθορίου (Ηπείρου, Μακεδονίας και Θράκης), στη νήσο Σκύρο και τις τοπικές κοινότητες Ζίρου και Παλαιοκάστρου του Δήμου Σητείας, χορηγείται μηνιαίο επίδομα ύψους εκατόν τριάντα (130) ευρώ.

Το ανωτέρω επίδομα ύψους εκατόν τριάντα (130) ευρώ χορηγείται και στα στελέχη του Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής που υπηρετούν στις Λιμενικές Αρχές Οθωνών, Σαγιάδας και Σκύρου.

Το επίδομα αυτό καταβάλλεται με την απαραίτητη προϋπόθεση ότι οι δικαιούχοι προσφέρουν υπηρεσία με πλήρη και αποκλειστική απασχόληση στην Υπηρεσία της περιοχής που δικαιολογεί την καταβολή του. Επίσης καταβάλλεται και για όσο διάστημα οι υπάλληλοι τελούν σε θεσμοθετημένες άδειες.

Σε περίπτωση απομάκρυνσης των υπαλλήλων, για οποιονδήποτε λόγο, όπως μετακίνηση, απόσπαση, μετάθεση, διάθεση, από την περιοχή η οποία δικαιολογεί τη χορήγησή του, διακόπτεται ισοχρόνως η καταβολή του με βεβαίωση του οικείου Προϊσταμένου.

Τα επιδόματα των παρ. Β’ έως Ε’ δεν καταβάλλονται στους οπλίτες βραχείας ανακατάταξης, στους μαθητές των σχολών αρμοδιότητας του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας και των σχολών των Σωμάτων Ασφαλείας, με την επιφύλαξη της περ. δ’ της παρ. Δ’, στους τελούντες σε κατάσταση πολεμικής ή μόνιμης διαθεσιμότητας, καθώς και στους έφεδρους και δόκιμους έφεδρους αξιωματικούς.

Στο στρατιωτικό προσωπικό, που υπηρετεί στην Κεντρική Υπηρεσία της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας, καθώς και στο στρατιωτικό προσωπικό ειδικότητας μετεωρολόγου που υπηρετεί σε μετεωρολογικά κλιμάκια της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας ή σε μετεωρολογικά κλιμάκια, που εδρεύουν σε μονάδες της Πολεμικής Αεροπορίας καταβάλλεται αποζημίωση, το ύψος της οποίας, ο τρόπος καταβολής και κάθε άλλη λεπτομέρεια καθορίζεται με την υπουργική απόφαση της παρ. 5 του άρθρου 65 του ν. 4427/2016 (Α΄ 188).».