ΕΠΟΠ ΣΞ: Ποιοι Προάγονται-Παραμένουν στον Αυτό Βαθμό-Απολύονται – Δείτε την απόφαση (ΟΝΟΜΑΤΑ)Α Π Ο Φ Α Σ Η
ΑΔΑ: ΨΛ0Ε6-ΚΨΥ ΕΔΥΕΘΑ: 99

1. Σας κοινοποιούμε:

α. Απόφαση του Δντή Β1 του Γενικού Επιτελείου Στρατού, Φ.414.23/30/662229/Σ.4167/26 Μαϊ 23 «Απόλυση Επαγγελματία Οπλίτη Στρατού» (Γ΄ 1503/6-6-23).
β. Απόφαση του Δντή Β1 του Γενικού Επιτελείου Στρατού, Φ.414.23/31/662231/Σ.4168/26 Μαϊ 23 «Απόλυση Επαγγελματία Οπλίτη Στρατού» (Γ΄ 1503/6-6-23).
γ. Απόφαση του Δντή Β1 του Γενικού Επιτελείου Στρατού, Φ.414.23/32/662793/Σ.4239/29 Μαϊ 23 «Απόλυση Επαγγελματία Οπλίτη Στρατού» (Γ΄ 1531/8-6-23)...

ιγ. Απόφαση του Δντή Β1 του Γενικού Επιτελείου Στρατού, Φ.415.3/3/667809/Σ.5140/26 Ιουν 23 ««Ανάκληση Απόφασης Απόλυσης έτους 2021» (Γ΄ 1732/7-7-23).
ιδ. Απόφαση του Δντή Β1 του Γενικού Επιτελείου Στρατού, Φ.414.1/15/667810/Σ.5145/26 Ιουν 23 «Απόλυση Επαγγελματία Οπλίτη Στρατού Ξηράς» (Γ΄ 1732/7-7-23). ιε. Απόφαση του Δντή Β΄ Κλάδου του Γενικού Επιτελείου Στρατού, Φ.413.1/2/667721/Σ.5118/4 Ιουλ 23 «Διόρθωση Ημερομηνιών Ονομασίας-Προαγωγών-Μονιμοποίησης Επαγγελματία Οπλίτη».
ιστ. Απόφαση του Δντή Β΄ Κλάδου του Γενικού Επιτελείου Στρατού, Φ.412.06/9/669735/Σ.5451/5 Ιουλ 23/ΓΕΣ/Β1/3β «Κύρωση Πίνακα Προαγωγής Επαγγελματιών Οπλιτών Λοχιών Ετών 2021-2022-2023 – Διόρθωση Ημερομηνίας Κατάταξης Επαγγελματιών Οπλίτών Στρτων Έτους 2022».
ιζ. Απόφαση του Δντή Β1 του Γενικού Επιτελείου Στρατού, Φ.412.32/8/670822/Σ.5591/13 Ιουλ 23 «Προαγωγή Επαγγελματιών Οπλιτών Λοχιών Ετών 2021-2022-2023».

ιη. Απόφαση του Δντή Β΄ Κλάδου του Γενικού Επιτελείου Στρατού, Φ.412.06/10/669736/Σ.5452/5 Ιουλ 23/ΓΕΣ/Β1/3β «Κύρωση Πίνακα Προαγωγής Επαγγελματιών Οπλιτών Έτους 2023».
ιθ. Απόφαση του Δντή Β1 του Γενικού Επιτελείου Στρατού, Φ.412.6/3/670823/Σ.5592/13 Ιουλ 23 «Προαγωγή Επαγγελματιών Οπλιτών Έτους 2023».
κ. Απόφαση του Δντή Β΄Κλάδου του Γενικού Επιτελείου Στρατού, Φ.412.06/12/669734/Σ.5450/5 Ιουλ 23/ΓΕΣ/Β1/3β ««Ανάκληση Κύρωσης Πίνακα Τακτικών Κρίσεων Προαγωγών Επαγγελματιών Οπλιτών Λοχιών στο βαθμό του Επιλοχία, Ετών 2022-2023 - Κύρωση Πίνακα Προαγωγής Επαγγελματία Οπλίτη Λοχία στο βαθμό του Επιλοχία, Έτους 2023».

κα. Απόφαση του Δντή Β1 του Γενικού Επιτελείου Στρατού,Φ. 412.32/10/670763/Σ.5584/13 Ιουλ 23 «Ανάκληση Απόφασης Παραμένοντα Στον Αυτό Βαθμό Επαγγελματία Οπλίτη Λοχία Έτους 2023 - Προαγωγή Επαγγελματία Οπλίτη Λοχία, στο βαθμό του Επιλοχία Έτους 2023».
κβ. Απόφαση του Δντή Β1 του Γενικού Επιτελείου Στρατού, Φ.412.32/9/670760/Σ.5583/13 Ιουλ 23 «Παραμένοντας στον Αυτό Βαθμό Επαγγελματίας Οπλίτης Λοχίας, Έτους 2023»...

Δείτε την σχετική απόφαση 


εποπ-σξ-ΨΛ0Ε6-ΚΨΥ-1 by enoplos.gr