Ασφαλιστικό / Συνταξιοδοτικό ΕΠ.ΟΠ.Η ΠΟΕΣ επαναφέρει το μείζον θέμα των πρόωρων αποστρατειών των ΕΠΟΠ λόγω κατάληψης ηλικιακών ορίων. Πρόκειται αναμφίβολα για μια από τις σοβαρότερες εκκρεμότητες που κληροδότησε η προηγούμενη πολιτική Ηγεσία του ΥΠΕΘΑ στη νέα. Ωστόσο, πλέον διαφαίνεται ότι προκύπτει μια νέα δυνατότητα, ιδίως μετά τις διαρκείς απασχολήσεις προσωπικού των ΕΔ για κάλυψη αναγκών του υπολοίπου Δημοσίου. Σε κάθε περίπτωση το πρόβλημα οφείλει να λυθεί άμεσα, είτε με τον έναν τρόπο, είτε με τον άλλον. Οι ΕΠΟΠ δεν μπορούν να παραμένουν όμηροι μιας αβλεψίας του νομοθέτη.
 
 
ΘΕΜΑ:   Ασφαλιστικό / Συντάξιμη Υπηρεσία Επαγγελματιών Οπλιτών

ΣΧΕΤ.:  α.   ΝΔ 445/1974 (ΦΕΚ Α΄ 160, «Περί Ιεραρχίας και Προαγωγών των Ανθυπασπιστών και Μονίμων και Εθελοντών Οπλιτών Ενόπλων Δυνάμεων»)

        β.   Ν.3865/2010 (ΦΕΚ Α’ 120, «Μεταρρύθμιση Συνταξιοδοτικού Συστήματος του Δημοσίου και συναφείς διατάξεις.»)

        γ.   Ν. 3883/2010 (ΦΕΚ Α΄ 167, «Υπηρεσιακή εξέλιξη και ιεραρχία των στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων, Θέματα διοίκησης των Ενόπλων Δυνάμεων, Στρατολογίας και συναφείς διατάξεις»)

        δ.   Υπ’ αριθμ. πρωτ. 1324/2022 έγγραφό μας

        ε.   Υπ’ αριθμ. πρωτ. 1377/2022 έγγραφό μας

        στ.  Αριθ. Εσωτ. Πρωτ. 1241Ε/2022/ΥΠΕΚΥ

        ζ.   Υπ’ αριθμ. πρωτ. 1488/2022 έγγραφό μας

        η.   Υπ’ αριθμ. πρωτ. 596/2023 έγγραφό μας              Κύριε Υπουργέ.

 Μία από τις μείζονες εκκρεμότητες που σας κληροδότησε η προηγούμενη πολιτική Ηγεσία του Υπουργείου αφορά και το σταδιοδρομικό/ασφαλιστικό θέμα των Επαγγελματιών Οπλιτών (ΕΠΟΠ). Αναφερόμαστε στο γνωστό πρόβλημα των πρόωρων αποστρατειών λόγω κατάληψης ηλικιακών ορίων, ένα θέμα που έχουμε αναδείξει κατ’ επανάληψη [ιδέτε σχετικά (δ), (ε), (ζ) και (η)] και που, όσο δεν επιλύεται οριστικά, τόσο πλησιάζουμε επικίνδυνα στη στιγμή της απόλυσης σημαντικού αριθμού στρατιωτικών.

Όπως έχουμε θίξει κατ’ επανάληψη, οι οι ΕΠΟΠ είναι θύματα μιας αβλεψίας του νομοθέτη, η οποία όχι μόνο δεν τους επιτρέπει να εργάζονται υπό ισότιμους όρους με τα υπόλοιπα στελέχη των ΕΔ, αλλά πλέον δεν τους επιτρέπει ούτε να έχουν ισότιμη αντιμετώπιση στο ασφαλιστικό/συνταξιοδοτικό [όπως έχει ξεκαθαρίσει το αρμόδιο Υπουργείο με το σχετικό (στ)].

Η Ομοσπονδία μας έχει καταθέσει κατ’ επανάληψη την πρότασή της, για κατ’ εξαίρεση αντιμετώπιση του συγκεκριμένου ζητήματος, διότι θεωρούμε ότι είναι η μόνη δυνατότητα επίλυσης του ζητήματος που υπάρχει. Εντούτοις, είχαμε αντιμετωπίσει τη σθεναρή άρνηση του προκατόχου σας, που μόνο προεκλογικά είχε εξελιχθεί σε μια υπόσχεση για κάποια «προσωρινή λύση», την οποίαν επίσης δεν είδαμε ποτέ.

 Θα επαναλάβουμε ότι, το συγκεκριμένο πρόβλημα αντιμετωπίζεται μόνο με έμμεση κατάργηση ηλικιακών ορίων και θεσμοθέτηση λύσεων για συμπλήρωση σαράντα (40) ασφαλιστικών ετών που απαιτούν τα σχετικά (β) και (γ), ώστε να τηρείται η ισονομία έναντι όλων.

 Κατόπιν τούτου και με δεδομένο ότι η επίλυση του ζητήματος αποτελεί αποκλειστική αρμοδιότητα του ΥΠΕΘΑ καθ’ όσον απαιτεί παρέμβαση στις παρενέργειες του αναχρονιστικού άρθρου 39 του (α) σχετικού, επαναφέρουμε την πρότασή μας για την οριστική επίλυση του ζητήματος, ως εξής:

«Άρθρο ….

Συνταξιοδοτικό Επαγγελματιών Οπλιτών

Οι Επαγγελματίες Οπλίτες για τους οποίους προβλέπεται αυτεπάγγελτη αποστρατεία άνευ κρίσης λόγω κατάληψης των ηλικιακών ορίων ηλικίας του άρθρου 39 του ΝΔ 445/1973 (ΦΕΚ Α΄ 160), δύνανται να παραμείνουν στις ΕΔ κατόπιν αιτήσεώς τους η οποία υποβάλλεται το αργότερο έξι (6) μήνες πριν την κατάληψη των ανωτέρω ορίων. Οι Επαγγελματίες Οπλίτες που θα παραμείνουν στις ΕΔ εξελίσσονται κανονικά σύμφωνα με τις προβλέψεις του ν.2936/2001 (ΦΕΚ Α΄ 166).
Το αίτημα της πρώτης παραγράφου μεταβιβάζεται στην αρμόδια αρχή αμελλητί και δύναται να απορριφθεί μόνο για τεκμηριωμένους ιατρικούς λόγους στο πλαίσιο των ν.2936/2001 (ΦΕΚ Α΄ 166) και 3850/2010 (ΦΕΚ Α΄ 84) καθώς και του ΠΔ 11/2014 (ΦΕΚ Α΄ 17).
Για τους Επαγγελματίες Οπλίτες που καταλαμβάνουν το 60ό έτος της ηλικίας σύμφωνα με τις προβλέψεις του άρθρου 20 του ν.3865/2010 (ΦΕΚ Α΄ 120) και δεν έχουν συμπληρώσει 40 έτη εργάσιμου βίου, παρέχεται κατ’ εξαίρεση η δυνατότητα αναγνώρισης ως πραγματική υπηρεσία των πέντε (5) ετών του άρθρου 23 ν. 4997/2022 (ΦΕΚ Α΄ 219) υπό τους όρους και προϋποθέσεις που ισχύουν, πέραν της πρόβλεψης της παραγράφου 3 του άρθρου 4 του ν.3883/2010 (ΦΕΚ Α΄ 167).»


Επιπρόσθετα προτείνεται η τροποποίηση του δεύτερου εδαφίου του άρθρου 40 [΄Αρθρο 1 παρ. 2, 3, 4 και 5 Ν.Δ. 142/74, Ν.Δ. 179/74 και Ν.Δ. 414/74, όπως αντικ. με το άρθρ. 1 παρ. 2, 3, 4 και 5 Ν.1204/81] του Κώδικα Πολιτικών και Στρατιωτικών Συντάξεων (π.δ. 169/2007) ως εξής:

«Ο διπλασιασμός του χρόνου υπηρεσίας, που αναφέρεται στην παράγραφο αυτή, δεν μπορεί να υπερβεί τα πέντε (5) έτη στο σύνολο. Η προϋπόθεση δεν ισχύει για όσους αποστρατεύτηκαν λόγω κατάληψης των ηλικιακών ορίων του άρθρου 39 του ΝΔ 445/1974 (ΦΕΚ Α΄ 160). …»

 Εντούτοις, μετά και από τις τελευταίες εξελίξεις που αφορούν τη «μετακίνηση» στρατιωτικού προσωπικού σε μονάδες του Δημοσίου για κάλυψη αναγκών, θεωρούμε ότι, πλέον ανοίγει μία ακόμα δυνατότητα που πρέπει να εξεταστεί με τη δέουσα σοβαρότητα: λαμβανομένης υπόψιν της αδυναμίας του κρατικού μηχανισμού να ανταπεξέλθει στα αδιαμφισβήτητα κενά του, σε περίπτωση έλλειψης βούλησης για λύση του προβλήματος, παρακαλούμε για τη μετάταξη των εμπλεκόμενων στελεχών σε Υπηρεσίες του ευρύτερου Δημοσίου. Υπενθυμίζουμε ότι αντίστοιχη πρόταση σε διαφορετικό πλαίσιο είχαμε υποβάλει και για την περίπτωση του ανεμβολίαστου προσωπικού υγειονομικών δομών των ΕΔ.

Πανελλαδική Ομοσπονδία Ενώσεων Στρατιωτικών - Π.Ο.Ε.Σ.