Επιστολή σε Αρμόδιους Υπουργούς-Η Θέση της ΕΑΑΑ για το Μετοχικό Ταμείο Αεροπορίας (ΜΤΑ)Η Θέση της ΕΑΑΑ για το Μετοχικό Ταμείο Αεροπορίας (ΜΤΑ)
Υπάρχουν τρία Μετοχικά Ταμεία(ΜΤ).
α.       Το Μετοχικό Ταμείο Στρατού (ΜΤΣ), στο οποίο μερισματούχοι είναι απόστρατοι του ΣΞ και οι απόστρατοι της τέως χωροφυλακής. Ωστόσο στους μετόχους του ΜΤΣ είναι και ένα μέρος του προσωπικού της ΕΛ.ΑΣ (από 1984 και μετά), του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη. Η σχέση μερισματούχων Στρατού Ξηράς και Ελληνικής Αστυνομίας  είναι περίπου ένα προς δύο (1/2 (25.000 ΣΞ – 45.000 ΕΛ.ΑΣ).

β.       Το Μετοχικό Ταμείο Ναυτικού (ΜΤΝ) στο οποίο ανήκουν οι μερισματούχοι του ΠΝ και οι μερισματούχοι του Λιμενικού  Σώματος, του Υπουργείου Ναυτιλίας.

γ.       Το Μετοχικό Ταμείο Αεροπορίας (ΜΤΑ) που οι μερισματούχοι του προέρχονται αποκλειστικά από την ΠΑ.

Τα ΜΤ δημιουργήθηκαν με ξεχωριστούς ιδρυτικούς νόμους και από την δημιουργία τους διοικούνται και λειτουργούν ως ανεξάρτητα ΝΠΔΔ και ανήκουν στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας από το οποίο εποπτεύονται μέσω των Επιτελείων τους. Υπογραμμίζεται ότι οι απόστρατοι αξιωματικοί ως επικουρικό λαμβάνουν μόνο το μέρισμα των ΜΤ, σε αντίθεση με τους άλλους εργαζόμενους στον Δημόσιο Τομέα.

Ο αποκλειστικά αρμόδιος φορέας για την επίλυση θεμάτων οικονομικού χαρακτήρα και δημοσιολογιστικού περιεχομένου, ως επίσης και οικονομικών θεμάτων Νομικών Προσώπων εποπτευομένων από το ΥΠΕΘΑ σύμφωνα με τον ν.4270/2014, είναι η ΓΔΟΣΥ του ΥΠΕΘΑ, η οποία ερευνά, μελετά και επιλαμβάνεται επίλυσης θεμάτων των ΜΤ.

Μόνιμη επιδίωξη των διοικήσεων των ΜΤ αποτελεί η βιωσιμότητα αυτών και η βελτίωση των παροχών τους. Για τον λόγο αυτό διεξήγαγαν αναλογιστικές και τεχνοοικονομικές μελέτες από διεθνείς οίκους αξιολόγησης. Σκόπιμο θα ήταν οι μελέτες αυτές να έρθουν στην επιφάνεια και να τεθούν υπόψη της πολιτικής ηγεσίας.

Διαχρονικά το ΜΤΑ με τις χρηστές πάντα Διοικήσεις, για να καταστεί βιώσιμο:

α.       Περιέκοψε το μέρισμα κατά 46.30 % και το ΕΚΟΕΜΑ κατά 65% και για μία δεκαετία οι μερισματούχοι του λάμβαναν το μικρότερο μέρισμα και ΕΚΟΕΜΑ από τα χορηγούμενα των ΜΤΣ και ΜΤΝ.

β.       Δεν αναγνωρίζει τις διοικητικές αποκαταστάσεις των δικαστηρίων, ώστε να επιβαρυνθεί με τα αναδρομικά στους δικαιωθέντες, καθόσον αυτό έχει προβλεφθεί στην νομοθεσία του ΜΤΑ.

γ.       Δεν σταματά την παρακράτηση εισφορών στην 35ετία αλλά τις συνεχίζει μέχρι της αποστρατείας των μελών του.

δ.       Δεν επιχορηγεί τα ΒΟΕΑ που είναι πλήρως ανταποδοτικά (εισφορές – παροχές).

ε.        Δεν προέβη στον επαναπροσδιορισμό των μεριδίων βάσει των νόμων 2838/2000 και 3016/2002 (μισθολογικές προαγωγές).

ζ.        Έχει διακριτούς λογιστικούς λογαριασμούς που παρακολουθεί το ΒΟΕΑ και τα μερίσματα, εν αντιθέσει με το ΜΤΣ, όπου το σύστημα παροχών του ΜΤΣ δεν είναι διακριτό με λογιστική αυτοτέλεια και επιπρόσθετα οι εισφορές που παρακρατούνται από τους αποστράτους στον εν λόγω λογαριασμό είναι χαμηλές.

Τα ΜΤ είναι αυτοχρηματοδοτούμενα. Σημαντικός πόρος των ΜΤ πέραν των (εισφορές μετόχων, τόκοι διαθεσίμων, έσοδα χαρτοφυλακίου κινητών αξιών, έσοδα εκμετάλλευσης ακίνητης περιουσίας κλπ) είναι και οι κρατήσεις 4% επί των πάσης φύσεως δαπανών. Το ΜΤΑ και ΜΤΝ ουδέποτε έτυχαν χρηματοδοτικής ενίσχυσης (επιχορήγησης του κράτους). Η ΕΑΑΑ και η ΕΑΑΝ έδειξαν την αλληλεγγύη τους στην ΕΑΑΣ και στο ΜΤΣ και δεν αντέδρασαν όταν επιχορηγήθηκε το ΜΤΣ με 180 εκατομμύρια ευρώ από τον κρατικό προϋπολογισμό, ενώ τα ΜΤΑ και ΜΤΝ την ίδια περίοδο υπέστησαν τεράστιο κούρεμα των αποθεματικών τους από το P.S.I.

Σε αντίθεση η ΕΑΑΣ ενεργώντας αναρμόδια, παρά την νομοθεσία, ατεκμηρίωτα, αυθαίρετα, μονομερώς, χωρίς να ενημερώσει τις ΕΑΑΑ και ΕΑΑΝ, αβασάνιστα και χωρίς να λάβει υπόψη τις επιπτώσεις στα άλλα Ταμεία και οποιαδήποτε άλλη παράμετρο προώθησε έγγραφο, Φ.890/3/866/Σ62/14-4-2022, με τίτλο «Δίκαιη κατανομή των Πόρων Προερχομένων από την Κράτηση 4% επί των εξοπλιστικών προγραμμάτων ΕΔ» ζητώντας στην ουσία μοίρασμα του 4%.Η ΕΑΑΑ πιστεύει αυτό που προβλέπει η νομοθεσία επί δεκαετίες ότι δηλαδή μεταξύ άλλων, ο πόρος που προέρχεται από την ΠΑ ανήκει στους μετόχους και μερισματούχους του ΜΤΑ που προέρχονται από την ΠΑ και σε αυτούς μόνο πρέπει να επιμερίζεται, καθόσον αυτοί αξιοποιούν και συντηρούν το υπόψη υλικό.

Δεν επιθυμούμε να έλθουμε σε αντιδικία, ούτε να υπεισέλθουμε στα εσωτερικά του ΜΤΣ. Τυχόν δυσάρεστες αποφάσεις προσωρινού χαρακτήρα για τους μερισματούχους ενός Ταμείου δεν πρέπει να επιβαρύνουν τους μερισματούχους των άλλων ΜΤ, διότι ουδεμία ευθύνη φέρουν στο πλαίσιο της αυτοτέλειας αυτών. Επίσης παρόλο που τα δυνητικά έσοδα από την εκμετάλλευση της ακίνητης περιουσίας των ΜΤ, (όπου τηρείται μητρώο ακινήτων) του ΜΤΣ είναι πολύ μεγαλύτερα από τα άλλα δύο ΜΤ εν τούτοις τα ΜΤΑ και ΜΤΝ ουδέποτε ήγειραν θέμα συνεκμετάλλευσης της ακίνητης περιουσίας.

Η ΕΑΑΑ προκειμένου να αποφευχθούν δυσμενέστατες συνέπειες για το Ταμείο μας, στην προσπάθεια επίλυσης προβλημάτων άλλων Ταμείων, θεωρεί ζωτικό για τη βιωσιμότητα του, το ΜΤΑ να διατηρήσει τη σημερινή του μορφή όπως αυτή έχει διαμορφωθεί με το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο που διέπει τη λειτουργία του.

Για οποιαδήποτε μεταβολή της παρούσας κατάστασης των ΜΤ, απαραίτητη προϋπόθεση είναι η σύμφωνη γνώμη των μερισματούχων που θεσμικά εκπροσωπούνται από τις τρεις Ενώσεις Αποστράτων (ΕΑΑΣ, ΕΑΑΝ, ΕΑΑΑ) και από τα ΔΣ των τριών ΜΤ.

        Ο Διευθύνων Σύμβουλος                                              Ο Πρόεδρος    

   Κωνσταντίνος Αναγνωστάκης                                  Κωνσταντίνος Τζαβέλλας 

           Ασμχος (ΤΜΑ) ε.α.                                                  Απτχος (Ι) ε.α