Δένδιας για ΕΜΘ: Δεν τελεσφόρησε η πρόβλεψη ΜΚ στο βαθμό Υπλγου και αντιστοίχων–Τι απάντησε και το ΥΠΟΙΚ



1. ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΥΕΘΑ:

Σε απάντηση της σχετικής Ερώτησης 136/19-07-2023 της Βουλής των Ελλήνων, σας γνωρίζω, κατά το μέρος που αφορά στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας (ΥΠΕΘΑ), τα ακόλουθα:

Καταρχάς, το αντικείμενο του θέματος εκφεύγει των αρμοδιοτήτων του Υπουργείο Εθνικής Άμυνας (ΥΠΕΘΑ), υπό την έννοια ότι η ακολουθούμενη δημοσιονομική και μισθολογική πολιτική εφαρμόζεται αποκλειστικά από το Υπουργείο Οικονομικών (ΥΠ.ΟΙΚ).

Το ΥΠΕΘΑ, ωστόσο, από πλευράς του επιδιώκει, στο πλαίσιο της διαρκούς μέριμνας και της αποκατάστασης τυχόν αδικιών, τη ρεαλιστική ρύθμιση των αιτημάτων των στελεχών. Προς τούτο, αναλαμβάνει σχετικές πρωτοβουλίες και παρεμβάσεις, στη βάση της τρέχουσας δημοσιονομικής πραγματικότητας, εντούτοις, η πολιτική που θα εφαρμοσθεί εμπίπτει, σε κάθε περίπτωση, στην αποκλειστική αρμοδιότητα του ΥΠ.ΟΙΚ.

Προς επίρρωση των ανωτέρω, σας γνωρίζεται ότι, οι αρμόδιες Υπηρεσίες του ΥΠΕΘΑ, είχαν υποβάλλει προτάσεις νομοθετικής βελτίωσης των διατάξεων του ν.5045/2023 (Α΄ 136) «Ενίσχυση του Εισοδήματος των Μισθωτών, των Νέων και της Οικογένειας» προ ψηφίσεως του, σχετικά με τις αποδοχές των στελεχών των ΕΔ.

Στο πλαίσιο εναρμόνισης της νέας βαθμολογικής εξέλιξης των ΕΜΘ με το μισθολογικό τους καθεστώς, στις ανωτέρω προτάσεις συμπεριλήφθηκε, μεταξύ άλλων, και το θέμα της μισθολογικής αποκατάστασης των ΕΜΘ και η διακριτή πρόβλεψη Μισθολογικού Κλιμακίου στο διοικητικό βαθμό του Υπολοχαγού και αντιστοίχων βαθμών λοιπών Κλάδων, πλην όμως, αυτή δεν τελεσφόρησε και, κατά συνέπεια, εξακολουθεί να εφαρμόζεται το υφιστάμενο νομικό πλαίσιο.

Κατά τα λοιπά αρμόδιο να σας απαντήσει είναι το συνερωτώμενο ΥΠ.ΟΙΚ.

ΝΙΚΟΛΑΟΣ - ΓΕΩΡΓΙΟΣ Σ. ΔΕΝΔΙΑΣ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ

2. ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΥΠΟΙΚ:

Σε απάντηση της με αριθ. πρωτ. 136/19-7-2023 Ερώτησης, που κατέθεσαν οι Βουλευτές του Πίνακα Διανομής, σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:

Το ζήτημα της αναμόρφωσης του μισθολογικού καθεστώτος των Εθελοντών Μακράς Θητείας (Ε.Μ.Θ.) των Ενόπλων Δυνάμεων, που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του άρθρου 4 του ν.4609/2019 (Α΄ 67), ρυθμίστηκε με τις διατάξεις των παρ. 2 και 3 του άρθρου 91 του ν.5036/2023 «Πλαίσιο ρύθμισης οφειλών και άλλες φορολογικές και τελωνειακές ρυθμίσεις, προστασία των συντάξεων από τον πληθωρισμό και άλλες διατάξεις για τη στήριξη της κοινωνίας και της επιχειρηματικότητας» (Α΄ 77). Με τις εν λόγω διατάξεις αναπροσαρμόζεται αυξητικά το ύψος των αποδοχών των στελεχών Ε.Μ.Θ. που προάγονται στον βαθμό του Ανθυπολοχαγού και αίρεται η αναντιστοιχία μεταξύ της εν λόγω βαθμολογικής τους εξέλιξης και της μισθολογικής τους κατάταξης.

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Α. ΠΕΤΡΑΛΙΑΣ