Απάντηση ΥΦΕΘΑ Ιωάννη Κεφαλογιάννη για τη χορήγηση προκαταβολών έναντι εφάπαξ από ΕΛΟΑΣΑπάντηση ΥΦΕΘΑ Ιωάννη Κεφαλογιάννη σε ερώτηση Κοινοβουλευτικού Ελέγχου (υπ. Αριθμ. 135/19-07-2023) με θέμα: «Προβλήματα με τη χορήγηση προκαταβολών έναντι εφάπαξ χρηματικού βοηθήματος από τον Ειδικό Λογαριασμό Αλληλοβοήθειας Στρατού (ΕΛΟΑΣ)»

Σε απάντηση της σχετικής Ερώτησης, σας γνωρίζω τα ακόλουθα:

Η αποστολή του ΕΛΟΑΣ είναι η χορήγηση εφάπαξ βοηθήματος στους μετόχους που αποστρατεύονται ή συμπληρώνουν 35 έτη μετοχικής σχέσης με τον Ειδικό Λογαριασμό.

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 18 του ν.δ. 398/1974 (Α΄116), τα Ταμεία Αλληλοβοήθειας των Ενόπλων Δυνάμεων, δύνανται να προκαταβάλουν στους μετόχους τους, οι οποίοι έχουν συμπληρώσει 20ετή τουλάχιστον μετοχική σχέση, μέρος του εφάπαξ βοηθήματος που τους αναλογεί, κατά την ημέρα υποβολής της σχετικής αίτησης, με αποκλειστικό σκοπό οι μέτοχοι να αποκτήσουν στέγη ή να επεκτείνουν ή να βελτιώσουν την υφιστάμενη ιδιόκτητη στέγη ή να αποκαταστήσουν καταστροφές των κατοικιών τους από απρόβλεπτα φυσικά φαινόμενα ή να αντιμετωπίσουν έκτακτα και σοβαρά γεγονότα που τους καθιστούν αναξιοπαθούντες.

Περαιτέρω, το ποσό της προκαταβολής καθορίζεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου (Δ.Σ.) εκάστου Ταμείου, εγκρινόμενης από τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας και μη δυνάμενης να υπερβεί το 60% του δικαιούμενου εφάπαξ, κατά την ημέρα υποβολής της αίτησης, αλλά και αναλόγως της οικονομικής ευρωστίας των Ταμείων.

Επίσης, η χορηγούμενη προκαταβολή είναι έντοκη, με επιτόκιο καθοριζόμενο ίσο με το τρέχον επιτόκιο, που εντοκίζονται οι καταθέσεις των διαθεσίμων κεφαλαίων των Ν.Π.Δ.Δ. στην Τράπεζα της Ελλάδος.

Επιπλέον, βάσει του υφιστάμενου νομικού πλαισίου, η χορήγηση των εν λόγω προκαταβολών δύναται να αναστέλλεται προσωρινά με απόφαση του Δ.Σ. σε περίπτωση ταμειακών δυσχερειών και μέχρι άρσης αυτών.

Στο πλαίσιο διασφάλισης της βιωσιμότητας του ΕΛΟΑΣ και προς όφελος του συνόλου των μετόχων, η Διοικούσα Επιτροπή του ΕΛΟΑΣ ομόφωνα αποφάσισε (υπ’ αριθμ. 08/03/05 Ιουλ 23 Απόφαση) την αναστολή χορήγησης προκαταβολών έναντι του εφάπαξ χρηματικού βοηθήματος και την επανεξέταση του θέματος σε μεταγενέστερο χρόνο, μετά την άρση των ταμειακών δυσχερειών.

Σε κάθε περίπτωση, η ανωτέρω απόφαση ελήφθη με γνώμονα την εκπλήρωση της κύριας αποστολής του ΕΛΟΑΣ, ήτοι την απρόσκοπτη χορήγηση των εφάπαξ βοηθημάτων στους δικαιούχους, και τη σύμφωνη γνώμη του ΓΕΣ.

ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΕΦΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ
ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ