Προαγωγές και Αποστρατείες Ανωτάτων και Ανωτέρων Αξιωματικών Όπλων και Σωμάτων Στρατού ΞηράςΜε πρόταση του Υπουργού Εθνικής Άμυνας

Αποφασίζουμε

1. Προάγουμε:

α. Σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 26 και την περ. β της παρ. 1 του άρθρου 32 του ν. 3883/2010, σε Ταξίαρχους σε αποστρατεία τους παρακάτω Συνταγματάρχες Όπλων και Σωμάτων, των οποίων έγιναν αποδεκτές οι αιτήσεις αποστρατείας:

(1) Διαβιβάσεων Νικητέα Γεώργιο του Νικολάου ΑΜ:50276
(2) Τεχνικού Γκρέζιο Θωμά του Νικολάου ΑΜ:50893
(3) Τεχνικού Ζλατινούδη Θεόδωρο του Νικολάου ΑΜ:50897

β. Σύμφωνα με την περ. η της παρ. 3 του άρθρου 1 του ν. 4494/2017, σε Συνταγματάρχη τον Αντισυνταγματάρχη Πυροβολικού Εκτός Οργανικών Θέσεων (ΕΟΘ) Λέφα Γρηγόριο του Βασιλείου (ΑΜ:55516), ο οποίος κατά τις τακτικές κρίσεις έτους 2021-2022 κρίθηκε στον βαθμό του Αντισυνταγματάρχη ως «ευδοκίμως τερματίσας τη σταδιοδρομία του», τέθηκε εκτός οργανικών θέσεων και έγινε αποδεκτή η αίτηση αποστρατείας του.

2. Θέτουμε:
α. Σε αποστρατεία με αίτησή του, με τον βαθμό που φέρει, σύμφωνα με το άρθρο 34 του ν.δ. 1400/1973 σε συνδυασμό με την παρ. 1 του άρθρου 32 του ν. 3883/2010, και εγγράφουμε στα στελέχη της εφεδρείας, σύμφωνα με το άρθρο 37 του ν.δ. 1400/1973, τον Ταξίαρχο Πεζικού σε αποστρατεία Παπανικολάου Παύλο του Νικολάου (ΑΜ:50377), που γεννήθηκε το έτος 1970 στα Τρίκαλα και του οποίου έγινε αποδεκτή η αίτηση αποστρατείας.

β. Σε αποστρατεία με αίτησή τους, με τον βαθμό που φέρουν, σύμφωνα με το άρθρο 34 του ν.δ. 1400/1973, και εγγράφουμε στα στελέχη της εφεδρείας, σύμφωνα με το άρθρο 37 του ν.δ. 1400/1973, τους παρακάτω Αξιωματικούς Όπλων και Σωμάτων, των οποίων έγιναν αποδεκτές οι αιτήσεις αποστρατείας - παραίτησης:

(1) Αντισυνταγματάρχη Αρχιτεχνιτών Ιππικού Τεθωρακισμένων Παραπόλα Ιωάννη του Αναστασίου (ΑΜ:57293), που γεννήθηκε το έτος 1971 στον Πειραιά,

(2) Αντισυνταγματάρχη Αρχιτεχνιτών Ιππικού Τεθωρακισμένων Μουλτσιά Χρήστο του Ιωάννη (ΑΜ:57298), που γεννήθηκε το έτος 1969 στη Τσαριτσάνη Λάρισας,

(3) Αντισυνταγματάρχη Ιππικού Τεθωρακισμένων Κομπολάκη Σπυρίδωνα του Εμμανουήλ (ΑΜ:52583), που γεννήθηκε το έτος 1973 στην Αθήνα,

(4) Ταγματάρχη Ιππικού Τεθωρακισμένων Καραπέτσα Γεώργιο του Θεοδώρου (ΑΜ:58515), που γεννήθηκε το έτος 1973 στα Τρίκαλα,

(5) Ταγματάρχη Αρχιτεχνιτών Πεζικού Ρεπάκη Χρήστο του Δημητρίου (ΑΜ:58773), που γεννήθηκε το έτος 1974 στην Κομοτηνή,

(6) Ταγματάρχη Φροντιστών Διαβιβάσεων Μοσχοβάκο Αθανάσιο του Γεωργίου (ΑΜ:58766), που γεννήθηκε το έτος 1972 στη Θεσσαλονίκη,

(7) Ταγματάρχη Υγειονομικού Καλογεράκη Στυλιανή του Νικολάου (ΑΜ:59189), που γεννήθηκε το έτος 1969 στο Ηράκλειο,

(8) Ταγματάρχη Μηχανικού Μπεκατώρου Σοφία του Γερασίμου (ΑΜ:66300), που γεννήθηκε το έτος 1977 στην Αθήνα.

γ. Σε αποστρατεία, σύμφωνα με την περ. η της παρ. 3 του άρθρου 1 του ν. 4494/2017 και το άρθρο 34 του ν.δ. 1400/1973, και εγγράφουμε στα στελέχη της εφεδρείας, σύμφωνα με το άρθρο 37 του ν.δ. 1400/1973, τον Ταξίαρχο Τεχνικού ΕΟΘ Τσίρο Σπήλιο του Νικολάου (ΑΜ:49217), που γεννήθηκε το έτος 1968 στην Πάτρα, ο οποίος κρίθηκε κατά τις τακτικές κρίσεις έτους 2018-2019 στον βαθμό του
Συνταγματάρχη ως «ευδοκίμως τερματίσας τη σταδιοδρομία του», τέθηκε εκτός οργανικών θέσεων και υπέβαλε αίτηση αποστρατείας, η οποία έγινε αποδεκτή.

Στον Υπουργό Εθνικής Άμυνας αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.