Βαθμολογική Εξέλιξη Μεταταχθέντων Αποφοίτων ΑΣΣΥΤο Πανελλήνιο Σωματείο Ελλήνων Στρατιωτικών (ΠΑ.Σ.Ε.Σ.) έχει γίνει κοινωνός πολλών παραπόνων μελών του της Πολεμικής Αεροπορίας αποφοίτων ΑΣΣΥ, για το γεγονός ότι, αν και μετατάχθηκαν στο Σώμα των Αξκών το έτος 2019 και έπρεπε να προαχθούν και να ονομαστούν Ανθυποσμηναγοί από την 31.12.2019, όπως συνέβη με όλες τις σειρές μεταταχθέντων, προήχθησαν και ονομάστηκαν περίπου είκοσι μήνες (20) αργότερα. 

Προς επίρρωση των ανωτέρω, ενδεικτικά αναφέρουμε ΠΔ με τις αντίστοιχες ημε-ρομηνίες μετάταξης: 

- Για τα αιτήματα μετάταξης έτους 2011, όπως προκύπτει από ΦΕΚ Γ΄ 485/2-5-2012, πραγματοποιήθηκε Ανώτατο Αεροπορικό Συμβούλιο (ΑΑΣ) στις 16-12-2011 και η προαγωγή των εμπλεκομένων – αιτηθέντων συναδέλφων πραγματοποιήθηκε στις 31-12-2011, δηλαδή μόλις δεκαπέντε (15) ημέρες μετά την Απόφαση του ΑΑΣ και φυσικά εντός του έτους αιτήσεώς τους για μετάταξη. 
- Για τα αιτήματα μετάταξης έτους 2013, όπως προκύπτει από ΦΕΚ Γ΄ 500/17-4-2014,πραγματοποιήθηκε Ανώτατο Αεροπορικό Συμβούλιο (ΑΑΣ) στις 10-12-2013 και η προαγωγή των εμπλεκομένων – αιτηθέντων συναδέλφων πραγματοποιήθηκε στις 31-12-2013, δηλαδή μόλις είκοσι μια (21) ημέρες μετά την Απόφαση του ΑΑΣ και φυσικά εντός του έτους αιτήσεώς τους για μετάταξη.
- Για τα αιτήματα μετάταξης έτους 2014, όπως προκύπτει από ΦΕΚ Γ΄  386/29-4-2015, πραγματοποιήθηκε Ανώτατο Αεροπορικό Συμβούλιο (ΑΑΣ) στις 10-12-2014 και η προαγωγή των εμπλεκομένων – αιτηθέντων συναδέλφων πραγματοποιήθηκε στις 31-12-2014, δηλαδή μόλις είκοσι μια (21) ημέρες μετά την Απόφαση του ΑΑΣ και φυσικά εντός του έτους αιτήσεώς τους για μετάταξη.

- Για τα αιτήματα μετάταξης έτους 2015, όπως προκύπτει από ΦΕΚ Γ΄  667/14-7-2016, πραγματοποιήθηκε Ανώτατο Αεροπορικό Συμβούλιο (ΑΑΣ) στις 20-11-2015 και η προαγωγή των εμπλεκομένων – αιτηθέντων συναδέλφων πραγματοποιήθηκε στις 31-12-2015, δηλαδή σαράντα μια (41) ημέρες μετά την Απόφαση του ΑΑΣ και φυσικά εντός του έτους αιτήσεώς τους για μετάταξη.

- Για τα αιτήματα μετάταξης έτους 2016, όπως προκύπτει από ΦΕΚ Γ΄  746/28-7-2017, πραγματοποιήθηκε Ανώτατο Αεροπορικό Συμβούλιο (ΑΑΣ) στις 16-12-2016 και η προαγωγή των εμπλεκομένων – αιτηθέντων συναδέλφων πραγματοποιήθηκε στις 31-12-2016, δηλαδή μόλις δέκα πέντε (15) ημέρες μετά την Απόφαση του ΑΑΣ και φυσικά εντός του έτους αιτήσεώς τους για μετάταξη. 

- Για τα αιτήματα μετάταξης έτους 2017, όπως προκύπτει από ΦΕΚ Γ΄ 1304/7-11-2018, πραγματοποιήθηκε Ανώτατο Αεροπορικό Συμβούλιο (ΑΑΣ) στις 27-4-2018 και η προαγωγή των εμπλεκομένων – αιτηθέντων συναδέλφων πραγματοποιήθηκε στις 31-12-2017, δηλαδή με ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΟΤΗΤΑ από την Απόφαση του ΑΑΣ εκατόν δέκα εφτά (117) ημερών ώστε η προαγωγή σε Ανθσγό να γίνει εντός του έτους αιτήσεώς τους για μετάταξη.

Δυστυχώς, για τους μεταταχθέντες αποφοίτους ΑΣΣΥ της ΠΑ έτους 2019 ενώ όπως καταδεικνύεται ανωτέρω αναμενόταν η προαγωγή τους στο βαθμό του Ανθσγού να πραγματοποιηθεί στις 31-12-2019, δηλαδή εντός του τρέχοντος έτους της μετάταξής τους, αυτή πραγματοποιήθηκε στις 11-8-2021 δηλαδή  πεντακόσιες ογδόντα οκτώ (588) ημέρες αργότερα!!! Αυτό φυσικά έχει ως αποτέλεσμα:

- Τη διασάλευση της ιεραρχίας της ΠΑ αφού αν και κρίθηκαν επιτυχόντες για εισαγωγή τους στο Σώμα των Αξιωματικών το 2019, η υλοποίηση της προαγωγής τους σε Ανθσγό πραγματοποιήθηκε όχι το τρέχον έτος της αιτήσεώς τους, δηλαδή το 2019, αλλά το 2021 με συνέπεια να βρεθούν νεότεροι εκατοντάδων συναδέλφων τους που στο ενδιάμεσο από τις 31-12-2019 έως τις 11-8-2021 προήχθησαν σε Αξκοί. 
- Την απώλεια χρημάτων στο μισθό, η οποία και θα τους ακολουθεί για μια ζωή αφού θα αναγκάζονται να καταλαμβάνουν τις προαγωγές τους με αντίστοιχη χρονι-κά καθυστέρηση πάνω του ενάμιση (1 ½) έτους.

Λαμβάνοντας υπόψη ότι παραμένει το ίδιο νομικό πλαίσιο (νόμος 3883/2010) για τις μετατάξεις των αποφοίτων ΑΣΣΥ στο Σώμα των Αξκών για την ΠΑ (και όχι μόνο), παρακαλούμε για την παρέμβασή σας προς επίλυση του προβλήματος.

Παραμένουμε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε διευκρίνιση ή πληροφορία.
                
           Για το Διοικητικό Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος
                                                                                 Ο Γεν. Γραμματέας

Χαριτίδης Χαρίτων                                                  Κατραντζόγλου Ιωάννης
6983-501588                                                                         6983-505524