ΕΠΟΠ: Μετάταξη Κατόχων Πτυχίου Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης στο Σώμα των Μονίμων ΥπαξιωματικώνΕΠΟΠ: Μετάταξη Κατόχων Πτυχίου Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης στο Σώμα των Μονίμων Υπαξιωματικών

Το Πανελλήνιο Σωματείο Ελλήνων Στρατιωτικών (ΠΑ.Σ.Ε.Σ.) έχει γίνει κοινωνός πολλών παραπόνων μελών του Επαγγελματιών Οπλιτών (ΕΠ.ΟΠ.) πτυχιούχων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, σχετικά με τα χρόνια υπηρεσίας που απαιτούνται προκειμένου να μεταταχθούν στο Σώμα των Μονίμων Υπαξιωματικών. Συγκεκριμένα, θεωρούν άδικο το γεγονός ότι απαιτούνται δώδεκα (12) έτη πραγματικής υπηρεσίας από την κατάταξή τους ως ΕΠ.ΟΠ., προκειμένου να δύνανται να μεταταχθούν, όταν για τις/τους στρατιωτικούς Εθελοντές Μακράς Θητείας (ΕΜΘ) απαιτούνται μόλις πέντε (5) έτη. 

Μια σύντομη ιστορική αναδρομή επί του θέματος θα αποδείξει ότι δικαίως νοιώθουν ότι τους «πνίγει το κοινό περί δικαίου αίσθημα». 

Αρχικά αξίζει να αναφερθεί πως με τη δημοσίευση του (β) σχετικού δεν υπήρξε καμία πρόβλεψη για τις/τους συναδέλφους ΕΠΟΠ, ώστε να δύνανται να μεταταχθούν στο Σώμα των Μονίμων Υπαξιωματικών, ενώ για τις/τους συναδέλφους ΕΜΘ στην παρ. 2 του άρθρου 9 αυτού, ρητά αναφερόταν: «ΕΜΘ που έχουν συμπληρώσει τουλάχιστον πέντε (5) έτη πραγματικής υπηρεσίας και είναι πτυχιούχοι ΑΕΙ ή κάτοχοι ισότιμου ανα-γνωρισμένου τίτλου σπουδών αλλοδαπής μπορούν να μετατάσσονται στο Σώμα των Μονίμων Υπαξιωματικών με την ειδικότητά τους προς κάλυψη κενών οργανικών θέσεων του βαθμού τον οποίο φέρουν, με απόφαση του οικείου κατά Κλάδο Ανωτάτου Συμβουλίου, ως πληρούντες τα κριτήρια του άρθρου 12.». Υπενθυμίζουμε ότι ο θεσμός των ΕΠΟΠ προέκυψε με το (α) όμοιο και ουσιαστικά διαδέχθηκε τον θεσμό των ΕΜΘ. 

Ακολούθως, το εν λόγω κενό, ήρθε να καλύψει η τροποποίηση της ως άνω διά-ταξης, που πραγματοποιήθηκε με την παρ. 2 του άρθρου 18 του (γ) όμοιου, οπότε και εφεξής ίσχυσε: «ΕΜΘ που έχουν συμπληρώσει τουλάχιστον πέντε (5) έτη πραγματικής υπηρεσίας και Επαγγελματίες Οπλίτες (ΕΠ.ΟΠ.) που έχουν συμπληρώσει τουλάχι-στον δώδεκα (12) έτη πραγματικής υπηρεσίας από την κατάταξή τους ως ΕΠ.ΟΠ. και έχουν πτυχίο τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, πανεπιστημιακού ή τεχνολογικού τομέα ή ισότιμο αναγνωρισμένο τίτλο σπουδών αλλοδαπής, μπορούν να μετατάσσονται στο Σώ-μα Μονίμων Υπαξιωματικών, με ειδικότητα που προσιδιάζει στον τίτλο σπουδών τους, προς κάλυψη κενών οργανικών θέσεων του βαθμού τον οποίον φέρουν, με απόφαση του οικείου κατά κλάδο Ανωτάτου Συμβουλίου, εφόσον πληρούν τα κριτήρια του άρθρου 12.». 

Από τα ανωτέρω προκύπτει το οξύμωρο γεγονός πως, ενώ όσα στελέχη ήταν του θεσμού ΕΜΘ αποκτούσαν δικαίωμα να μεταταχθούν στα πέντε (5) έτη δηλαδή προτού καν μονιμοποιηθούν στις ΕΔ, στις/στους συναδέλφους του θεσμού ΕΠΟΠ το δικαίωμα αυτό δίνεται πολλά χρόνια μετά τη μονιμοποίησή τους στα επτά (7) έτη. 

Κύριε Υπουργέ.

Λαμβάνοντας υπόψη ότι η απόκτηση των όποιων γνώσεων των στελεχών είναι πάντα επ΄ ωφελεία της Υπηρεσίας, πόσο μάλλον όταν πρόκειται για μορφωτικού επιπέδου πτυχίων ΑΕΙ ή ΤΕΙ ή ισότιμου αναγνωρισμένου τίτλου σπουδών αλλοδαπής, παρακαλούμε όπως προβείτε σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες ώστε να τροποποιηθεί η παρ. 2 του άρθρου 9 του (β) σχετικού ως εξής:

«ΕΜΘ και ΕΠΟΠ που έχουν συμπληρώσει τουλάχιστον πέντε (5) έτη πραγματικής υπηρεσίας από την κατάταξή τους και έχουν πτυχίο τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, πανεπιστημιακού ή τεχνολογικού τομέα ή ισότιμο αναγνωρισμένο τίτλο σπουδών αλλοδαπής, μπορούν να μετατάσσονται στο Σώμα Μονίμων Υπαξιωματικών, με ειδικότητα που προσιδιάζει στον τίτλο σπουδών τους, προς κάλυψη κενών οργανικών θέσεων του βαθμού τον οποίον φέρουν, με απόφαση του οικείου κατά κλάδο Ανωτάτου Συμβουλίου, εφόσον πληρούν τα κριτήρια του άρθρου 12.»

Παραμένουμε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε διευκρίνιση ή πληροφορία.

Τα κοινοβουλευτικά κόμματα, στα οποία και κοινοποιείται το παρόν, παρακα-λούνται για την ανάδειξη του θέματος δια του κοινοβουλευτικού ελέγχου.
                
           Για το Διοικητικό Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος
                                                                        Ο Γεν. Γραμματέας

Χαριτίδης Χαρίτων                                           Κατραντζόγλου Ιωάννης
6983-501588                                                                  6983-505524