Βαθμολογική Εξέλιξη Αξιωματικών εξ ΑΣΣΥΤο Πανελλήνιο Σωματείο Ελλήνων Στρατιωτικών (ΠΑ.Σ.Ε.Σ.) έγινε αποδέκτης παραπόνων μελών του για την αδικία που υφίστανται Αξιωματικοί, που προέρχονται από Ανώτερες Στρατιωτικές Σχολές Υπαξιωματικών (ΑΣΣΥ) και κατετάγησαν πριν το έτος 2010, σχετικά με τη βαθμολογική τους εξέλιξη. 

Για να γίνει αντιληπτή η άδικη και οπισθοχωρούσα νέα βαθμολογική τους εξέ-λιξη με βάση τον μεταγενέστερο της κατάταξής τους σε χρόνο ν. 3883/2010, αξίζει να αναφερθεί ότι Αξιωματικοί που εισήλθαν σε ΑΣΣΥ διετούς φοίτησης χωρίς πανελλή-νιες εξετάσεις εξελίσσονταν μέχρι το βαθμό του Συνταγματάρχη (και αντιστοίχων), ενώ τώρα που οι ΑΣΣΥ αναβαθμίστηκαν ακαδημαϊκά και έγιναν τριετούς φοίτησης οι απόφοιτοί τους απώλεσαν έναν καταληκτικό βαθμό (εφόσον δεν είναι κάτοχοι πτυχίου ΑΕΙ) και γενικότερα η ιεραρχική τους εξέλιξη έχει σαφέστατα  υποβαθμιστεί -  επι-βραδυνθεί αφού στα ίδια έτη καταλαμβάνουν πλέον μικρότερους ιεραρχικά βαθμούς. 

Αν και έγιναν κάποιες προσπάθειες ρύθμισης της ανωτέρω αδικίας (ιδέτε άρ-θρο 52 του ν.5018/2023) θεωρούμε ότι αυτές ήταν αποσπασματικές, φωτογραφικές και σίγουρα όχι πλήρους επίλυσης του προβλήματος. Ενώ τα τελευταία χρόνια ορθώς ρυθμίστηκαν αρρυθμίες και αστοχίες που αφορούσαν τις τάξεις 1988, 1989, 1990, 1991, 1992 και 1993 εντούτοις αυτές οι αρρυθμίες και αστοχίες μετατοπίστηκαν στις μεταγενέστερες τάξεις αποφοίτων, αφού άμβλυναν το ένα (1) έτος διαφοράς που είχαν κατά τα χρόνια φοίτησής τους στις ΑΣΣΥ σε περισσότερα έτη που τελικώς εγκλωβίστηκαν στην πορεία.

Παραθέτουμε τα κάτωθι αποσπάσματα εγκυκλίων για ενημέρωση:

ΣΕΙΡΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΑΣΣΥ 1993


ΣΕΙΡΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣΑΣΣΥ 1994ΣΕΙΡΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΑΣΣΥ 1995


Από τα αποσπάσματα σαφέστατα προκύπτει ότι:

- Ρητά και κατηγορηματικά στις ανωτέρω εγκυκλίους αναφέρεται πως στα 35 έτη οι Αξιωματικοί εξελίσσονται μέχρι το βαθμό του Σμηνάρχου, χωρίς κριτήριο κατοχής πτυχίου ΑΕΙ.

- Δεν υφίσταται «ψήγμα» νομικού υπόβαθρου για τον διαχωρισμό της σει-ράς κατάταξης 1993 από αυτές των 1994 και 1995 όσον αφορά την ιεραρχική - βαθ-μολογική εξέλιξή τους. Πρόκειται για πανομοιότυπες διατυπώσεις στις εγκυκλίους εισαγωγής τους, αφού ο νομοθέτης σε μια σειρά από νομοθετήματα δεν διαφοροποι-ούσε τις υπόψη σειρές κατάταξης.

Κατόπιν των ανωτέρω προτείνουμε:

-           Την τροποποίηση του άρθρου 37 του ν. 4494/2017 (Α΄165) ως εξής: 

«Άρθρο 37
Ρύθμιση θεμάτων κρίσεων και προαγωγών αξιωματικών εξ ΑΣΣΥ και μονιμοποιηθέ-ντων εθελοντών – μονιμοποιηθεισών εθελοντριών. Οι διατάξεις των άρθρων 5 έως 10, 11 πλην των παρ. 11 και 12, 12 έως 14 και 16 έως 22 του ν. 2439/1996 (Α΄ 219) ισχύουν και για τους εν ενεργεία αξιωματικούς που προέρχονται από Ανώτερες Στρα-τιωτικές Σχολές Υπαξιωματικών (ΑΣΣΥ), καθώς και τους αντίστοιχους που προέρχο-νται από την κατηγορία των μονιμοποιηθέντων εθελοντών του ν. 445/1974 (Α΄ 160) και των μονιμοποιηθεισών εθελοντριών του ν. 705/1977 (Α΄ 279), οι οποίοι συμπλή-ρωσαν είκοσι πέντε (25) έτη πραγματικής στρατιωτικής υπηρεσίας μέχρι τις 31.12.2020. Για τους αξιωματικούς του πρώτου εδαφίου, ο χρόνος των περ. β΄ και γ΄ της παρ. 8 του άρθρου 5 του ν. 2439/1996 υπολογίζεται ως χρόνος υπηρεσίας μονί-μου αξιωματικού πέρα από τα δεκατρία (13) έτη από την ημερομηνία κατάταξής τους. Για τους αξιωματικούς που δυνάμει του παρόντος άρθρου αποκτούν δικαίωμα ανα-δρομικής βαθμολογικής προαγωγής, δεν γεννάται δικαίωμα αναδρομικής καταβολής των αντίστοιχων αποδοχών. Για τους αξιωματικούς του πρώτου εδαφίου που προέρ-χονται από την κατηγορία των μονιμοποιηθέντων εθελοντών του ν. 445/1974 και των μονιμοποιηθεισών εθελοντριών του ν. 705/1977 δεν είναι απαραίτητη η συμπλήρωση του προσόντος του χρόνου διοίκησης ή ειδικής υπηρεσίας του άρθρου 6 του ν. 2439/1996. Για τους αξιωματικούς του πρώτου εδαφίου που προέρχονται από ΑΣΣΥ δεν είναι απαραίτητη η συμπλήρωση του προσόντος του χρόνου διοίκησης ή ειδικής υπηρεσίας του άρθρου 6 του ν. 2439/1996 στον βαθμό του Λοχαγού και αντιστοίχων.

Ειδικά για τους αξιωματικούς του πρώτου εδαφίου των ειδικοτήτων Ραδιοναυτίλων, Τεχνικής Υποστήριξης και Υπηρεσιών Υποστήριξης της Πολεμικής Αεροπορίας ισχύ-ουν επιπλέον τα καθοριζόμενα στην περ. δ΄ της παρ. 8 του άρθρου 3 του ν. 2439/1996.».

- Την απαλοιφή του κριτηρίου κατοχής πτυχίου ΑΕΙ για όσους εισήλθαν σε ΑΣΣΥ πριν το 2010 για κατάληψη των καταληκτικών βαθμών Συνταγματάρχη (και α-ντιστοίχων) καθόσον σε εγκυκλίους εισαγωγής τους ουδέποτε υπήρξε το υπόψη κρι-τήριο.

- Μέριμνα για όσους εισήλθαν σε ΑΣΣΥ τριετούς φοίτησης μέσω των πα-νελληνίων εξετάσεων ώστε κατ΄ ελάχιστο να έχουν την ίδια βαθμολογική εξέλιξη με αυτούς που εισήλθαν σε ΑΣΣΥ διετούς φοίτησης εκτός διαδικασίας πανελληνίων εξε-τάσεων. 
                
           Για το Διοικητικό Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος
                                                                           Ο Γεν. Γραμματέας

Χαριτίδης Χαρίτων                                                  Κατραντζόγλου Ιωάννης
6983-501588                                                                   6983-505524