ΥΠΕΘΑ: Ρύθμιση νομοθετικού πλαισίου προσλήψεων ΕΠΟΠ και ΟΒΑΑπάντηση ΥΕΘΑ Νίκου- Γεώργιου Σ. Δένδια σε ερώτηση Κοινοβουλευτικού Ελέγχου (υπ. Αριθμ. 431/23-08-2023) με θέμα: «Οι συνεχείς αβλεψίες και αστοχίες της Πολιτείας αποδεικνύουν τις θολές προθέσεις της για τους Επαγγελματίες Οπλίτες των Ένοπλων Δυνάμεων και αδικούν κατάφωρα ικανά και καταρτισμένα στελέχη οπλιτών βραχείας ανακατάταξης (ΟΒΑ).»

«Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, οι Επαγγελματίες Οπλίτες (ΕΠΟΠ) θα πρέπει να έχουν συμπληρώσει το 18° έτος της ηλικίας και να μην έχουν υπερβεί το 28° έτος κατά το έτος κατάταξής τους στις Ένοπλες Δυνάμεις (ΕΔ). Ειδικά, οι υπηρετούντες ως Οπλίτες Βραχείας Ανακατάταξης (ΟΒΑ) και μόνον, θα πρέπει να μην έχουν υπερβεί το 31° έτος της ηλικίας κατά το έτος κατάταξής τους ως ΕΠΟΠ στις ΕΔ.

Με την εν λόγω διαφοροποίηση στα ηλικιακά όρια των υποψηφίων ΕΠΟΠ διασφαλίζεται στην Υπηρεσία η δυνατότητα αξιοποίησης εκπαιδευμένου και έμπειρου προσωπικού με ενεργή στρατιωτική ιδιότητα ηλικίας ακόμη και άνω των 28 ετών στον θεσμό των ΕΠΟΠ. Η ως άνω νομοθετική πρόβλεψη περιλαμβάνεται αυτούσια στις τρέχουσες προκηρύξεις πρόσληψης ΕΠΟΠ, τα δε λοιπά προσόντα και κωλύματα συμμετοχής είναι κοινά για όλους τους υποψήφιους.

Οι ΟΒΑ που έχουν απολυθεί, πριν την έκδοση προκηρύξεων πρόσληψης ΕΠΟΠ, μπορούν να υποβάλλουν αίτηση εφόσον δεν έχουν υπερβεί το 28° έτος της ηλικίας τους, καθώς έχουν απωλέσει την ιδιότητα του ΟΒΑ. Παρόλα αυτά, οι υπηρετήσαντες ως ΟΒΑ μοριοδοτούνται, σύμφωνα με τις διατάξεις του π.δ. 292/2001 (Α΄204), με 100 μονάδες μέχρι τη συμπλήρωση του πρώτου έτους και επιπλέον 50 μονάδες για κάθε επόμενο έτος.

Σε συνάρτηση με τις ανωτέρω ρυθμίσεις θα πρέπει να ληφθεί υπόψη ότι ο θεσμός των ΟΒΑ συστάθηκε για να καλύψει για περιορισμένο χρόνο τις ανάγκες των ΕΔ, σε Οπλίτες που εκπλήρωσαν ή εκπληρώνουν τη θητεία τους, οι δε ΟΒΑ, οι οποίοι ανακατατάχθηκαν – επανακατατάχθηκαν το έτος 2017 και απολύθηκαν με τη συμπλήρωση 6 ετών πραγματικής στρατιωτικής υπηρεσίας είχαν τη δυνατότητα να συμμετάσχουν στις προκηρύξεις πρόσληψης ΕΠΟΠ ετών 2021 και 2022 (ως εν ενεργεία ΟΒΑ).

Τέλος, η αναθεώρηση του νομοθετικού πλαισίου που διέπει το θεσμό των ΕΠΟΠ βρίσκεται σε στάδιο επιτελικής επεξεργασίας.