Δένδιας: Απάντηση για την διέλευση στελεχών ΕΔ από τα διόδιαΣε απάντηση της σχετικής Ερώτησης, σας γνωρίζω τα ακόλουθα:

Σύμφωνα με το ισχύον θεσμικό πλαίσιο των Ενόπλων Δυνάμεων (ΕΔ), τα Γενικά Επιτελεία (ΓΕ) έχουν προβλέψει ότι για τη μετακίνηση του στρατιωτικού και πολιτικού προσωπικού των ΕΔ διατίθενται υπηρεσιακά οχήματα (λεωφορεία, μικρολεωφορεία, στρατιωτικού τύπου οχήματα, κ.λπ.), από και προς τους χώρους εργασίας του.

Συναφώς, τα ΓΕ καταβάλλουν διαρκή προσπάθεια για τη διατήρηση της άρτιας λειτουργικής κατάστασης των μεταφορικών μέσων, την εξασφάλιση της διαθεσιμότητας αυτών και την ασφαλή μετακίνηση του προσωπικού.

Επιπρόσθετα, λαμβάνοντας υπόψη τις υφιστάμενες μεταφορικές ανάγκες, τα ΓΕ προβαίνουν στην εκδήλωση των απαραίτητων ενεργειών για την αναβάθμιση και ανανέωση του υπάρχοντος στόλου των οχημάτων, προκειμένου να επαυξηθούν οι μεταφορικές δυνατότητες των ΕΔ.

Αναφορικά με τη διέλευση από τους σταθμούς διοδίων, υπενθυμίζεται ότι οι συγκεκριμένες εταιρείες, στις οποίες ανήκουν οι σταθμοί διοδίων, σύμφωνα με το υφιστάμενο θεσμικό πλαίσιο που διέπει τη λειτουργία τους, αποτελούν νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου και έχουν μορφή ανωνύμων εταιρειών, τελούν δε υπό την τεχνική και οικονομική εποπτεία του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, ενώ για αρκετές εξ αυτών η τιμολογιακή πολιτική εφαρμόζεται μετά από έγκριση της Γενικής Διεύθυνσης Κινητικότητας και Μεταφορών (DG-MOVE) της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Για το λόγο αυτό, υφίσταται η δυνατότητα εγγραφής των ενδιαφερομένων στα ειδικά εμπορικά - εκπτωτικά προγράμματα, τα οποία είναι σε ισχύ για το σύνολο των πολιτών.

Σε κάθε περίπτωση, δεν υφίσταται νομικό έρεισμα, το οποίο θα μπορούσε να δικαιολογήσει τον καταλογισμό δαπανών διέλευσης των στελεχών ΕΔ από τους σταθμούς διοδίων και, κατ’ επέκταση, δεν υπάρχει αντίστοιχη πρόβλεψη στους προϋπολογισμούς των ΓΕ για την κάλυψη τέτοιου είδους δαπανών.

Ανεξαρτήτως των ανωτέρω, στο πλαίσιο της διαρκούς μέριμνας για το προσωπικό ΕΔ, το ΥΠΕΘΑ καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για την ενίσχυση του στόλου μεταφορικών μέσων, αλλά και τη διατήρηση της λειτουργικής κατάστασής τους, ούτως ώστε να καλύπτονται στο μέγιστο δυνατό βαθμό οι ανάγκες μετακινήσεων.

ΝΙΚΟΛΑΟΣ - ΓΕΩΡΓΙΟΣ Σ. ΔΕΝΔΙΑΣ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ