Προβλήματα Διαβίωσης Στρατιωτικών Που Συνδράμουν στις Πλημμυροπαθείς ΠεριοχέςΗ Ένωσης Στρατιωτικών Περιφερειακής Ενότητας Ξάνθης, έγινε αποδέκτης παραπόνων από στρατιωτικούς που διατέθηκαν -ακόμη και εθελοντικά- στις πληγείσες περιοχές της Θεσσαλίας, προκειμένου να συνδράμουν στο έργο της διάσωσης και ανακούφισης των πλημμυροπαθών συμπολιτών μας, καθόσον οι συνθήκες διαβίωσής τους, αλλά και πλέον οι συνθήκες εργασίας τους, χειροτερεύουν, δυσχεραίνοντας την εκτέλεση της αποστολής τους.

Η Πολιτεία πρέπει να μεριμνήσει, βελτιώνοντας και παρέχοντας τα κατάλληλα, μέσα, υλικά, εξοπλισμό και συνθήκες διαβίωσης και εργασίας στο στρατιωτικό προσωπικό, το οποίο με αίσθημα προσφοράς και αυταπάρνησης αναλαμβάνει αποστολές, δράσεις και επιχειρήσεις πέρα από την αποστολή και ρόλο των ΕΔ, πολλές φορές χωρίς να έχει περάσει τις κατάλληλες εκπαιδεύσεις.

Κύριε Υπουργέ.

Την 11η Σεπτεμβρίου 2023, πέντε δηλαδή μέρες μετά τη διάθεση στρατιωτι-κού προσωπικού στις πλημμυροπαθείς περιοχές της Θεσσαλίας, προκειμένου να συνδράμει σε δράσεις υποστήριξης των πληγέντων κατοίκων των χωριών της, πε-ριήλθαν στην Ένωσή μας παράπονα συναδέλφων μας, αναφορικά με τις συνθήκες διαβίωσής τους.

Ειδικότερα, την 7η Σεπτεμβρίου, μετακινήθηκαν στον ελάχιστο δυνατό χρόνο, στρατιωτικοί από διάφορες Μονάδες της Χώρας μας, αριθμός εκ των οποίων εθελοντικά, στη Λάρισα και συγκεκριμένα στην έδρα της 1ης Στρατιάς, για να βοη-θήσουν υποστηρικτικά σε δράσεις αντιμετώπισης των πλημμυρικών φαινομένων και ανακούφισης των πληγέντων.

Οι εμπλεκόμενοι ως άνω στρατιωτικοί, καταγγέλθηκε ότι:

- διαβιούν ανά σαράντα σε θαλάμους, ενώ για θέματα ατομικής υγιεινής εξυπηρετούνται σε άλλες κτιριακές εγκαταστάσεις, καθόσον στις υπάρχουσες εκτε-λούνται έργα συντήρησης και ανακαίνισης,

- δεν υπάρχει δυνατότητα πλύσης των στολών τους, ενώ εξαντλήθηκαν και οι «αλλαξιές» τους, υπάρχουν δε στρατιωτικοί που αναγκάζονται να αγοράσουν νέες στολές από το εμπόριο, είτε επειδή δεν μπορούν να πλύνουν τις υπάρχου-σες, είτε επειδή υπέστησαν ανεπανόρθωτες φθορές, είτε επειδή δεν διαθέτουν, καθόσον τα τελευταία πέντε (5) χρόνια χορηγήθηκαν μόλις 2 σετ!,

- επί μακρόν «επιχειρούν» ατέλειωτες ώρες, χωρίς ξεκούραση, με ακα-τάλληλο ρουχισμό και εξοπλισμό, ο οποίος δεν τους παρέχει καμία ασφάλεια έναντι των ανθυγιεινών συνθηκών που καλούνται να αντιμετωπίσουν,

- δεν υπάρχει προοπτική άμεσης αντικατάστασής τους, καθόσον όλοι ο δρόμοι από και προς τη Λάρισα είναι κλειστοί. 

Κατόπιν των παραπάνω και χωρίς να λαμβάνουμε υπόψη, σεβόμενοι τις δύσκολες αυτές ώρες για τους συνανθρώπους μας της Θεσσαλίας, ότι το προσω-πικό των Ενόπλων Δυνάμεων εμπλέκεται σε πολλές των περιπτώσεων σε δράσεις εκτός σκοπού, ρόλου και αποστολής, χωρίς αντίστοιχη εκπαίδευση και κατάλληλο εξοπλισμό, παρακαλούμε για την παρέμβασή σας προκειμένου για τους εμπλεκό-μενους συναδέλφους μας να:

- μεταφερθούν σε ξενώνες ή ξενοδοχεία, όπως άλλωστε συμβαίνει με τους υπηρετούντες στα Σώματα Ασφαλείας, ώστε οι λιγοστές ώρες ανάπαυσης και ατομικής υγιεινής να καταστούν ποιοτικές και ανθρώπινες,

- χορηγηθούν νέες στολές παραλλαγής και κατάλληλου ρουχισμού και εξοπλισμού (συμπεριλαμβανομένων των απαραίτητων μέσων ατομικής προστα-σίας), πέραν του προβλεπόμενου αριθμού, ώστε να αντεπεξέρχονται αποδοτικά και με ασφάλεια στην αποστολή τους,

- οργανωθεί καλύτερα ο χρόνος και η εμπλοκή τους, παρέχοντάς τους περισσότερο χρόνο ανάπαυσης,

- εναλλαχθεί, ακόμη και με τη χρήση πτητικών μέσων, ξεπερνώντας τον σκόπελο των κλειστών δρόμων,

- χορηγηθεί έκτακτο οικονομικό βοήθημα, πέραν των δικαιούμενων εξό-δων κίνησης (φύλλα πορείας), 

- αναγνωριστεί, για όλη τη διάρκεια της εμπλοκής τους, η νυκτερινή πε-ρίοδος ως νυκτερινή εργασία με την αντίστοιχη αποζημίωση.

Για τους δε στρατιωτικούς (ανεξάρτητα τόπου υπηρέτησης) που επλήγησαν οι ίδιοι, οι οικογένειές τους ή οι πατρογονικές τους εστίες (συμπεριλαμβανομένων των συζύγων τους), παρακαλούμε για την παροχή μίας σειράς από διευκολύνσεις, όπως:

- τη χορήγηση ειδικής άδειας απουσίας, πλέον των προβλεπομένων, τουλάχιστον δέκα (10) ημερών, η οποία να μπορεί να παραταθεί κατά κρίση του Διοικητού εφόσον οι ανάγκες των πληγέντων στρατιωτικών απαιτούν παράταση,

-  την έκτακτη μετάθεσή τους (εφόσον το επιθυμούν) σε Μονάδες πλησί-ον των οικιών τους ή των πατρογονικών τους εστιών,

- την κατ΄ εξαίρεση και άνευ μορίων στέγασή τους σε στρατιωτικά οική-ματα, εφόσον έχουν πληγεί οι οικίες τους και για όσο χρόνο απαιτηθεί μέχρις ότου στεγαστούν σε νέες οικίες,

- την κατ΄ εξαίρεση και άνευ μορίων στέγασή τους την καλοκαιρινή περίο-δο στα θέρετρα,

- την 100% αποζημίωσή τους, συμπληρώνοντας ποσοστιαία ακόμη και από τον προϋπολογισμό του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, σε περίπτωση μη πλή-ρους ικανοποίησής τους από την Πολιτική Προστασία,

- τη διάθεση κατάλληλων οχημάτων με τα οποία να μεταφέρονται με έξοδα της Υπηρεσίας και με ασφάλεια τα τέκνα τους από τις οικίες τους προς τα σχολεία και τα φροντιστήριά τους και επιστροφή τους, εφόσον οι ίδιοι (οι στρατιω-τικοί) δεν διαθέτουν (ή έχει πληγεί το δικό τους) μεταφορικό μέσο,

- τη διάθεση ψυχολόγων προκειμένου να υποστηριχθούν ψυχολογικά και κατά μείζονα λόγο τα τέκνα τους. 

Οι ως άνω ευεργετικές διοικητικές και οικονομικές διευκολύνσεις και παρο-χές, παρακαλούμε όπως χορηγηθούν και στο προσωπικό που με οποιονδήποτε τρόπο ενεπλάκη στις πρόσφατες πυρκαγιές του Έβρου, της Ρόδου, της Αττικής, της Εύβοιας κ.α.

Βρισκόμαστε στη διάθεσή σας για παροχή κάθε διευκρίνισης και πληροφο-ρίας.
Οι προς κοινοποίηση αποδέκτες, παρακαλούνται για τις κατά την κρίση τους ενέργειες.


Για το Διοικητικό Συμβούλιο