ΕΑΑΝ: Επιστολή Υπενθύμισης προς ΜΤΝ για Παροχή Έκτακτου Επιδόματος 2 ΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ για το 2023Επιστολή Υπενθύμισης ΔΣ/ΕΑΑΝ προς ΜΤΝ για Παροχή Έκτακτου Επιδόματος ΔΥΟ ΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ για το 2023:

ΘΕΜΑ: Απόφαση ΔΣ/ΕΑΑΝ Θέμα 12ο Πρακτικού 66/19-10-2023 (Παροχή Έκτακτου Επιδόματος στους Μερισματούχους του ΜΤΝ για το έτος 2023).

α. Πρακτικό ΔΣ/ΕΑΑΝ 29/26.01.2023 (Θέμα 1°), β. Η με ΑΠ 27/27-1-2023 Επιστολή ΕΑΑΝ από 27-1-23, γ. Η υπ' αριθ. 07/17-2-2023 Απόφαση ΔΣ του ΜΤΝ, δ. Φ.951.1/194/23/Σ. 152/20-2-2023 ΜΤΝ

1. Στη συνέχεια των σχετικών (α) έως (δ), κρίνεται σκόπιμο από μέρους της ΕΑΑΝ όπως δια της παρούσης επιστολής, υπομνησθεί η αναγκαιότητα της εξέτασης από το Διοικητικό Συμβούλιο του Μετοχικού Ταμείου Ναυτικού, των διαλαμβανομένων στην υποπαρ.2(β) του σχετικού (δ) αναφορικά με την παροχή έκτακτου επιδόματος δύο μερισμάτων στους Μερισματούχους του ΜΤΝ για το έτος 2023, ενόψει της αδιάστικτης διατύπωσης της διάταξης του άρθρου 61 του ν.5481/32, όπως αυτή συμπεριελήφθη στο άρθρο 85 του ΠΔ 21/1932 (ΦΕΚ Α' 387).

2. Λαμβανομένου υπόψη, αφενός της υφιστάμενης μεταβατικής περιόδου έως τη συγκρότηση του νέου Διοικητικού Συμβουλίου του ΜΤΝ, αφετέρου του αδιάπτωτου ενδιαφέροντος των μελών της ΕΑΑΝ για την έγκριση της παροχής εν λόγω επιδόματος, από τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας κατόπιν σχετικής εισήγησης του υπό συγκρότηση νέου ΔΣ/ΜΤΝ, η ΕΑΑΝ είναι απολύτως πεπεισμένη ότι από πλευράς ΜΤΝ θα επιδειχθεί η δέουσα πρόνοια προς έμφρονη και έγκαιρη προπαρασκευή για την αποφυγή αιφνιδιασμού των μερισματούχων του Ταμείου.