Αδικία και δυσαρέσκεια στελεχών με τις μετατάξεις στην Πολεμική ΑεροπορίαΈγγραφο του ΠΑΣΕΣ με θέμα τους Μεταταχθέντες ΑΣΣΥ της ΠΑ έτους 2019 

Αξιότιμε Υπουργέ

Με το παρόν έγγραφό μας, σας μεταφέρουμε την έντονη δυσαρέσκεια μελών μας (και όχι μόνο) μεταταχθέντων αποφοίτων Ανωτέρων Στρατιωτικών Σχολών Υπαξιωματικών (ΑΣΣΥ) έτους 2019 της Πολεμικής Αεροπορίας (ΠΑ), μετά τη (β) σχετική απάντησή σας, επί του (α) όμοιου ερωτήματος του ΚΚΕ και συγκεκριμένα για τα σημεία εκείνα στα οποία δηλώσατε ότι η όλη διαδικασία ολοκληρώθηκε σε εύλογο χρονικό διάστημα και ότι κατά γενική αρχή του διοικητικού δικαίου, οι συστατικές ατομικές διοικητικές πράξεις δεν έχουν αναδρομική ισχύ. 

Και ρωτούν οι συνάδελφοι: 

- «ποιο είναι αυτό το εύλογο χρονικό διάστημα; οι είκοσι (20) μήνες νοούνται εύλογο χρονικό διάστημα; γιατί αυτή η καθυστέρηση συνέβη μόνο στη συγκεκριμένη σειρά μετάταξης, όταν: 

- για τα αιτήματα μετάταξης έτους 2011 χρειάστηκαν μόνο δεκαπέντε (15) ημέρες μετά την απόφαση του Ανώτατο Αεροπορικό Συμβούλιο (ΑΑΣ) και η προαγωγή των μετατασσομένων έλαβε χώρα εντός του έτους αιτήσεώς τους για μετάταξη; 
- για τα αιτήματα μετάταξης ετών 2013 και 2014 χρειάστηκαν μόνο είκοσι μία (21) ημέρες μετά την απόφαση του ΑΑΣ και η προαγωγή των μετατασσομένων έλαβε χώρα εντός του έτους αιτήσεώς τους για μετάταξη;
- για τα αιτήματα μετάταξης έτους 2015 χρειάστηκαν μόνο σαράντα μία (41) ημέρες μετά την απόφαση του ΑΑΣ και η προαγωγή των μετατασσομένων έλαβε χώρα εντός του έτους αιτήσεώς τους για μετάταξη;

- για τα αιτήματα μετάταξης έτους 2016 χρειάστηκαν μόνο δεκαπέντε (15) ημέρες μετά την απόφαση του ΑΑΣ και η προαγωγή των μετατασσομένων έλαβε χώρα εντός του έτους αιτήσεώς τους για μετάταξη και 

- «πώς εξηγείτε το γεγονός ότι για τα αιτήματα μετάταξης έτους 2017 πραγματοποιήθηκε ΑΑΣ στις 27-4-2018 και η προαγωγή των αιτηθέντων συναδέλφων πραγματοποιήθηκε στις 31-12-2017, δηλαδή με ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΟΤΗΤΑ από την Απόφαση του ΑΑΣ εκατόν δεκαεπτά (117) ημερών ώστε η προαγωγή σε Ανθυποσμηναγό  να  γίνει εντός του έτους αιτήσεώς τους για μετάταξη;»
 
Είναι σαφές από τα ανωτέρω ότι ούτε εύλογοι δεν ήταν οι χρόνοι υλοποίησης των διαδικασιών ολοκλήρωσης – επιλογής των επιτυχόντων και μετάταξης των αποφοίτων ΑΣΣΥ της ΠΑ έτους 2019, αφού διαδικασίες που ολοκληρώνονταν από έναρξης υποβολής των αιτηθέντων αναφορών εντός εξαμήνου έφτασαν για τους εν λόγω συναδέλφους «αισίως» τα δύο (2) έτη και πως είναι κατ΄ ελάχιστο ΟΞΥΜΩΡΟ  να αναφέρεται πως δεν υφίσταται ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΟΤΗΤΑ για τις εν θέματι περιπτώσεις όταν ακριβώς για την προηγούμενη σειρά μεταταχθέντων ΑΣΣΥ, δηλαδή έτους 2018, ΥΠΗΡΞΕ ΑΝΑ-ΔΟΜΙΚΟΤΗΤΑ και μάλιστα εκατόν δεκαεπτά (117) ημερών ώστε η προαγωγή σε Αν-υποσμηναγούς να γίνει εντός του έτους αιτήσεώς τους για μετάταξη.

Κύριε Υπουργέ, το θέμα δεν είναι νομικό, αλλά ηθικό.

Στο πλαίσιο της ισονομίας, παρακαλούμε όπως επανεξετάσετε το ζήτημα και αποκαταστήσετε τους μεταταχθέντες ΑΣΣΥ της ΠΑ έτους 2019, ώστε η προαγωγή τους να λογίζεται αναδρομικά από ημερομηνία εντός του 2019 και όχι του 2021. 

Παραμένουμε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε διευκρίνιση ή πληροφορία.

Τα κοινοβουλευτικά κόμματα, προς τα οποία κοινοποιείται το παρόν, παρακαλούνται για την εκ νέου ανάδειξη του θέματος δια του κοινοβουλευτικού ελέγχου, ώστε το συντομότερο να εξαλειφθεί η αδικία της προαγωγής των  μεταταχθέντων ΑΣΣΥ έτους 2019.
Για το Διοικητικό Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος                                                                              Ο Γεν. Γραμματέας
Χαριτίδης Χαρίτων                                                                    Κατραντζόγλου Ιωάννης
6983-501588                                                                                     6983-505524