ΥΠΟΙΚ: Έρχονται αυξήσεις στα έξοδα διανυκτέρευσης ΣτρατιωτικώνΣε απάντηση της με αριθ. πρωτ. 876/26-9-2023 Ερώτησης, που κατέθεσε ο Βουλευτής κ.Σ.Φωτόπουλος σας, πληροφορούμε τα εξής:

Με τις διατάξεις του άρθρου 27 του Μέρους Γ΄ του ν.5045/2023 (Α΄136) αναπροσαρμόζονται, από 01.01.2024, τα ποσά των εξόδων διανυκτέρευσης εσωτερικού και εξωτερικού που προβλέπονται στα άρθρα 10 και 19 της υποπαρ. Δ.9 της παρ. Δ΄ του άρθρου 2 του ν.4336/2015 (Α΄ 94) και χορηγούνται στους μετακινούμενους με εντολή φορέα του Δημοσίου υπαλλήλους και λειτουργούς.

 Η εν λόγω ρύθμιση πρόκειται να επεκταθεί και στο στρατιωτικό προσωπικό των Ενόπλων Δυνάμεων και των Σωμάτων Ασφαλείας, μέσω κατάθεσης σχετικού σχεδίου διατάξεων νόμου στη Βουλή των Ελλήνων.

Επιπλέον, διευκρινίζεται ότι τα έξοδα διανυκτέρευσης αποτελούν δαπάνες μετακίνησης και ουδόλως σχετίζονται με την ειδική αποζημίωση της περ. β΄ της παρ. Δ΄ του άρθρου 127 του ν.4472/2017 (Α΄ 74), η οποία αποτελεί μισθολογική παροχή και χορηγείται σε στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων και των Σωμάτων Ασφαλείας που εργάζονται κατά τις νυχτερινές ώρες.

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΕΤΡΑΛΙΑΣ
ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ