Κρατήσεις στους Στρατιωτικούς Εκπαιδευτές Στρατιωτικών ΣχολώνΑξιότιμοι κοι Υπουργοί.

Με το παρόν έγγραφό μας, σας μεταφέρουμε την έντονη δυσαρέσκεια και τα παράπονα μελών μας (και όχι μόνο), τα οποία, ως εκπαιδευτές που διδάσκουν σε στρατιωτικές σχολές τυγχάνουν διαφορετικής αντιμετώπισης από τους ιδιώτες εκπαιδευτές ίδιας ακαδημαϊκής εκπαίδευσης που διδάσκουν το ίδιο αντικείμενο.

Πιο συγκεκριμένα, μας ενημέρωσαν ότι:

- Η αποζημίωσή τους για κάθε αμειβόμενη ώρα διδασκαλίας εξαρτάται αποκλειστικά και μόνο, σύμφωνα με τα οριζόμενα στη σχετική, από τον βαθμό που φέρουν και όχι από το πτυχίο που κατέχουν, όπως αντίθετα συμβαίνει με τους ιδιώτες εκπαιδευτές. Για παράδειγμα, στην ίδια παραγωγική σχολή (Α.Σ.Ε.Ι., Α.Σ.Σ.Υ.), εάν το ίδιο ακριβώς μάθημα το διδάσκει ιδιώτης εκπαιδευτής κάτοχος πτυχίου Πανεπιστημίου, η αποζημίωσή του είναι στα δεκαπέντε (15) ευρώ μεικτά [άρθρο 1 παρ. 1 γ (3) της σχετικής], ενώ εάν το διδάσκει στρατιωτικός εκπαιδευτής με το ίδιο πτυχίο Πανεπιστημίου, για παράδειγμα Ανθυπασπιστής, η αποζημίωσή του είναι στα πέντε (5) ευρώ μεικτά [άρθρο 1 παρ. 1 δ (8) της σχετικής].   

- Το οξύμωρο δε, πέραν του ανωτέρω, είναι ότι αν και το προαναφερθέν μικρό και εντελώς διαφοροποιημένο ποσό των στρατιωτικών εκπαιδευτών έναντι των ιδιωτών εκπαιδευτών, υπόκειται σε κρατήσεις (φόρος, εισφορά αλληλεγγύης, ΕΦΚΑ, μετοχικών ταμείων, Ειδικών Λογαριασμών Αλληλοβοηθείας – Ε.ΛΟ.Α.) οι κρατήσεις αυτές δεν έχουν καμία ανταποδοτικότητα στη σύνταξή τους. 

Κύριοι Υπουργοί, η σχετική κοινή υπουργική απόφαση που εκδόθηκε το μή-να Ιανουάριο του έτους 2018, αντιλαμβανόμαστε, αν και δεν συμφωνούμε, ότι συντάχθηκε και εκδόθηκε υπό ένα ασφυκτικό δημοσιονομικό πλαίσιο ενταγμένο σε ένα ομοίως ασφυκτικό έλεγχο θεσμών, ωστόσο, από τον Σεπτέμβριο του ίδιου έτους (2018), που όπως δημοσιοποιήθηκε προς απάσας τας διευθύνσεις «μετά βαΐων και κλάδων» η Χώρα εξήλθε των μνημονίων, άρχισε δε σιγά σιγά η κανονικότητα και ιδίως το έτος που διανύουμε και τα επόμενα που έρχονται, αρχής γενομένης από το έτος 2024, ανακοινώνονται ευοίωνα οικονομικά μεγέθη για τη Χώρα, ευελπιστούμε ότι η διαφορετική αυτή αντιμετώπιση μεταξύ στρατιωτικών και ιδιωτών εκπαιδευτών θα εκλείψει.

Κατά συνέπεια, μετά τα ανωτέρω, προτείνουμε όπως η σχετική κοινή υπουργική απόφαση τροποποιηθεί ως εξής: «Επί της υπ΄ αριθμ. Φ.840/2/8277/Σ.82/2018 κ.υ.α. Αναπληρωτών Υπουργών Εθνικής Άμυνας και Οικονομικών (Β΄ 71) επέρχονται οι εξής τροποποιήσεις: 1. Η παράγραφος 1 γ του άρθρου 1 επανατιτλοποιείται ως εξής:  «Για το εκπαιδευτικό προσωπικό που αποτελείται από ιδιώτες και το εκπαιδευτικό προσωπικό που αποτελείται από στρατιωτικούς, δικαστικούς λειτουργούς του Δικαστικού Σώματος Ενόπλων Δυνάμεων, μονίμους πολιτικούς υπαλλήλους (Μ.Π.Υ.) και από πολιτικό προσωπικό με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου (Σ.Ε.Ι.Δ.), ανεξάρτητα από το αν αυτό τελεί στην ενέργεια ή τη σύνταξη, η αποζημίωση είναι:». 2. Η παράγραφος 1 δ και η παράγραφος 2 του άρθρου 1 καταργούνται. 3. Η παράγραφος 1 ε του άρθρου 1 αναριθμείται σε 1δ. 4. Η παράγραφος 2 του άρθρου 4 τροποποιείται ως εξής: 2. Οι ανωτέρω αποζημιώσεις υπόκεινται σε κρατήσεις υπέρ Δημοσίου και τρίτων, όπως καθορίζονται εκάστοτε από τις ισχύουσες διατάξεις και συνυπολογίζονται κατά την απόδοση σύνταξης ως προς το ύψος της.»

Παραμένουμε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε διευκρίνιση ή πληροφορία.

Τα κοινοβουλευτικά κόμματα, προς τα οποία κοινοποιείται το παρόν, παρα-καλούνται για την ανάδειξη του θέματος δια του κοινοβουλευτικού ελέγχου.
Για το Διοικητικό Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος                                                                 Ο Γεν. Γραμματέας
Χαριτίδης Χαρίτων                                                     Κατραντζόγλου Ιωάννης
6983-501588                                                                       6983-505524