Συστήνεται Μονάδα Εσωτερικού Ελέγχου (ΜΕΕ) στους εποπτευόμενους φορείς ΥΠΕΘΑ–Τι θα ισχύει στα Μετοχικά Ταμεία ΕΔΑΠΟΦΑΣΗ
Καθορισμός κριτηρίων σύστασης Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου σε εποπτευόμενους φορείς του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας και ρύθμιση ζητημάτων οργάνωσης, λειτουργίας και στελέχωσης των Μονάδων Εσωτερικού Ελέγχου ΑΔΑ: ΨΛΡΔ6-27Β

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ
αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
Κριτήρια σύστασης Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου στους εποπτευόμενους φορείς του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας

1. Στους εποπτευόμενους φορείς του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας (ΥΠΕΘΑ) συστήνεται Μονάδα Εσωτερικού Ελέγχου (Μ.Ε.Ε.), σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 2 του άρθρου 9 του ν.4795/2021 (Α΄ 62), εφόσον πληρούνται σωρευτικά τα παρακάτω κριτήρια:

α) Ο αριθμός των εργαζομένων τους (στρατιωτικό και πολιτικό προσωπικό) υπερβαίνει τα πενήντα (50) άτομα,

β) Ο προϋπολογισμός εσόδων ή εξόδων τους υπερβαίνει τα δέκα εκατομμύρια (10.000.000) ευρώ σε ετήσια βάση, λαμβάνοντας υπόψη το μέσο όρο εγκεκριμένων προϋπολογισμών των τελευταίων πέντε (5) ετών.

2. Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται, κατά περίπτωση, τα οριζόμενα στις παρ. 3, 4 και 6 του άρθρου 9 του ν.4795/2021.

3. Ειδικά για τα Μετοχικά Ταμεία των τριών (3) κλάδων των Ενόπλων Δυνάμεων (ΕΔ), η πλήρωση των κριτηρίων σύστασης Μ.Ε.Ε. της παρ. 1 εξετάζεται αθροιστικά με τους οικείους Ειδικούς Λογαριασμούς και Ειδικούς Κλάδους Οικονομικής Ενίσχυσης. Εφόσον η σύσταση Μ.Ε.Ε. είναι εφικτή, αυτή υπάγεται στην οργανωτική δομή των Μετοχικών Ταμείων, με ένταξη των οικείων Ειδικών Λογαριασμών και Ειδικών Κλάδων Οικονομικής Ενίσχυσης στο ετήσιο πρόγραμμα εργασιών της.

4. Η επαναξιολόγηση των κριτηρίων της παρ. 1 διενεργείται κάθε τρία χρόνια και, εφόσον διαπιστώνεται η υποχρέωση σύστασης, διατήρησης ή κατάργησης της Μ.Ε.Ε. εντός αυτού, εκδηλώνονται ενέργειες για τις απαιτούμενες οργανωτικές μεταβολές.

Άρθρο 2
Οργάνωση, στελέχωση και λειτουργία

1. Η Μ.Ε.Ε., που συστήνεται εντός εποπτευόμενου φορέα του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, υπάγεται απευθείας στον επικεφαλής αυτού και δύναται να οργανώνεται σε επίπεδο διεύθυνσης, αυτοτελούς τμήματος ή γραφείου, ανάλογα με την οργανωτική δομή του φορέα, το εύρος και την πολυπλοκότητα του αντικειμένου ελέγχου, καθώς και την απαιτούμενη στελέχωσή της.

2. Η Μ.Ε.Ε. στελεχώνεται από αξιωματικούς του Οικονομικού Σώματος, καθώς και υπαλλήλους κατηγορίας ΠΕ ή ΤΕ που πληρούν τις προϋποθέσεις της παρ. 8 του άρθρου 9 του ν.4795/2021.

3. Οι εσωτερικοί ελεγκτές δεν εμπλέκονται με οποιονδήποτε τρόπο στη διοίκηση ούτε αναλαμβάνουν επιχειρησιακά καθήκοντα που σχετίζονται με αυτή, ενώ απαγορεύεται να διενεργούν έλεγχο σε αντικείμενα που έχουν διαχειριστεί οι ίδιοι, με άλλη ιδιότητα ή σε άλλη θέση εντός ή εκτός του φορέα.

Άρθρο 3
Εκθέσεις - Πορίσματα εσωτερικών ελέγχων

1. Οι εκθέσεις ελέγχου κοινοποιούνται, με μέριμνα της Μ.Ε.Ε., αμελλητί στο Ελεγκτικό Συνέδριο, σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στο άρθρο 168 του ν.4270/2014 (Α΄ 143) στο άρθρο 13 του ν.4795/2021 και στο άρθρο 71 του ν.4820/2021 (Α΄ 130).

2. Οι εκθέσεις και τα πορίσματα ελέγχου κοινοποιούνται με μέριμνα της Μ.Ε.Ε., στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας, σύμφωνα με την περ. ε. της παρ. 1 του άρθρου 22 και της παρ. 2 του άρθρου 13 του ν.4795/2021 (A΄ 62).

3. Οι εκθέσεις και τα πορίσματα των διενεργούμενων ελέγχων, καθώς και τα μέτρα διορθωτικών ενεργειών και δράσεων για την εφαρμογή των συστάσεων του εσωτερικού ελέγχου υποβάλλονται στον Υπουργό Εθνικής Άμυνας για ενημέρωση.

4. Ειδικά στην περίπτωση που η λειτουργία εσωτερικού ελέγχου ανατίθεται σε φυσικό ή νομικό πρόσωπο με σύμβαση παροχής ανεξάρτητων υπηρεσιών, τα πορίσματα της παρ. 3 υποβάλλονται άμεσα και στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας, στο Υπουργείο Οικονομικών και στο Ελεγκτικό Συνέδριο, στο πλαίσιο άσκησης των συντονιστικών και εποπτικών αρμοδιοτήτων τους που καθορίζονται στην κείμενη νομοθεσία.

Άρθρο 4
Έναρξη ισχύος

Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευτεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.