Δένδιας για Εξαγορά 3ετίας Στρατιωτικών: Προτείναμε στο ΥΠΕΚΑ να καθοριστεί καταβολή εισφορών σε ποσοστό 6,67%Ενδιαφέρουσα απάντηση έδωσε ο ΥΕΘΑ, στα πλαίσια κοινοβουλευτικού ελέγχου, σχετικά με τη μείωση του κόστους εξαγοράς 3ετίας ν.3865/2010 (άρθρο 22 παρ.4), δίνοντας ελπίδες σε χιλιάδες Στρατιωτικούς

Ειδικότερα:

Σε απάντηση της σχετικής Ερώτησης, σας γνωρίζω τα ακόλουθα:

Σύμφωνα με τις υπόψη διατάξεις, ο συντάξιμος χρόνος του ένστολου προσωπικού των Ενόπλων Δυνάμεων (Ε.Δ.), που έχει καταταγεί μέχρι την 31 Δεκεμβρίου 1995 και θεμελιώνει δικαίωμα σύνταξης από την 1 Ιανουαρίου 2015 και εντεύθεν, προσαυξάνεται κατά τρία (3) έτη, με την καταβολή της προβλεπόμενης, από τις διατάξεις του άρθρου 59 του πδ 169/2007 (Α΄ 210), εισφοράς για τη συμπλήρωση σαράντα (40) ετών συντάξιμης υπηρεσίας.

Από 1 Ιανουαρίου 2017, για την αναγνώριση του υπόψη χρόνου, ισχύουν τα μεταβατικά ποσοστά εισφορών εργοδότη και εργαζομένου, όπως καθορίστηκαν με την Κ.Υ.Α. (Β΄4005/2016). Ειδικότερα, προβλέπεται η καταβολή από τον ασφαλισμένο, του συνόλου των εισφορών (εργοδότη και ασφαλισμένου) για κάθε μήνα αναγνωριζόμενου χρόνου ασφάλισης στο ποσοστό που ισχύει κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης εξαγοράς. Σύμφωνα με το άρθρο 38 του ν.4387/2016 (Α΄85), το συνολικό αυτό ποσοστό εισφοράς κύριας σύνταξης ασφαλισμένου μισθωτού και εργοδότη, ορίζεται σε 20%, επί των συντάξιμων αποδοχών του εργαζομένου.

Κατά τα λοιπά τα συνταξιοδοτικά – ασφαλιστικά θέματα εκφεύγουν των αρμοδιοτήτων του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας (ΥΠ.ΕΘ.Α.), αφού η ακολουθούμενη συνταξιοδοτική πολιτική, εξειδικεύεται και εφαρμόζεται αποκλειστικά από το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης (ΥΠ.Ε.Κ.Α.).

Ωστόσο, το ΥΠ.ΕΘ.Α. στο πλαίσιο της διαρκούς μέριμνας για τα στελέχη των Ε.Δ., έχει προτείνει στο υπόψη Υπουργείο, για την αναγνώριση της εν λόγω 3ετίας, όπως καθοριστεί καταβολή εισφορών σε ποσοστό 6,67% επί των συντάξιμων αποδοχών που ισχύουν κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης του ενδιαφερομένου.

ΝΙΚΟΛΑΟΣ - ΓΕΩΡΓΙΟΣ Σ. ΔΕΝΔΙΑΣ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ