Η εύφημος μνεία στις Ελληνικές Μοίρες Διώξεως 335 & 336 από τον Υπουργό Αεροπορίας το 1943Στις 6 Δεκεμβρίου 1943 ο Υπουργός Αεροπορίας Π. Βούλγαρης (Αντιναύαρχος) απένειμε εύφημο μνεία στις Ελληνικές Μοίρες Διώξεως 335 και 336, όπως στο αιτιολογικό αυτής αναφέρεται:

«…Διά τον ενθουσιασμόν και τον ζήλον μεθ’ ον εξετέλεσαν τας ανατεθείσας αυταίς αποστολάς εις βαθμόν ώστε να επισύρωσι την εκτίμησιν της Βρετανικής Αεροπορίας, ενώ η σκέψις ημών στρέφεται με ευλαβή συγκίνησιν προς τους μη επιστρέψαντας μαχητάς των Μοιρών, οίτινες ενδεχομένως προσέφερον την ζωή των, καθ’ ην στιγμήν εις τον ουρανόν της δούλης Πατρίδος των εμάχοντο κατά των βαρβάρων κατακτητών αυτής…»

335 Μοίρα
Στην διάρκεια του Β΄ΠΠ η 335 Μοίρα έχασε 18 πιλότους πραγματοποιώντας 5.555 εξόδους, διάρκειας 8.500 ωρών πτήσης και άλλες 12000 ώρες πτήσης για εκπαιδευτικούς σκοπούς.

336 Μοίρα
Η 336 Μοίρα εκτέλεσε συνολικά 3250 εξόδους, ημέρα και νύκτα, με 12.427 ώρες πτήσης (5.116 σε πολεμικές αποστολές και τις υπόλοιπες για εκπαιδευτικούς σκοπούς). Η Μοίρα απώλεσε 12 ιπταμένους και είχε 3 αιχμάλωτους πολέμου.