Προαγωγές Ανωτέρων Αξιωματικών Στρατού ΞηράςΠροάγουμε, σύμφωνα με την παρ. 1 και την περ. β της παρ. 4 του άρθρου 20 του ν. 2439/1996 και το άρθρο 37 του ν. 4494/2017, σε Αντισυνταγματάρχες κατ’ εκλογή τους παρακάτω Ταγματάρχες Όπλων και Σωμάτων, ανεξάρτητα από την ύπαρξη κενών οργανικών θέσεων, της προαγωγής τους λογιζομένης από 20.11.2023, ημερομηνία κατά την οποία συμπλήρωσαν τον μέγιστο χρόνο πραγματικής συνολικής υπηρεσίας στον βαθμό τους:

α. Πεζικού Γιάντση Κωνσταντίνο του Χρήστου ΑΜ:57750
β. Πεζικού Ιωαννίδη Ζήση του Γεωργίου ΑΜ:57753
γ. Πεζικού Κουδούνη Ιωάννη του Δημητρίου ΑΜ:57754
δ. Πεζικού Καραγιάννη Απόστολο του Τηλεμάχου ΑΜ:57755
ε. Αεροπορίας Στρατού Ασλάνη Αλέξανδρο του Αριστοτέλη ΑΜ:57756
στ. Πυροβολικού Κάργα Θεόδωρο του Ευστρατίου ΑΜ:57758
ζ. Πεζικού Σταθοκώστα Ευθύμιο του Βασιλείου ΑΜ:57759

η. Μηχανικού Στάμο Κωνσταντίνο του Ιωάννη ΑΜ:57763
θ. Αεροπορίας Στρατού Ανυσιάδη Αβραάμ του Λαζάρου ΑΜ:57765
ι. Αεροπορίας Στρατού Τσιτμή Ευστράτιο του Χρήστου ΑΜ:57773
ια. Πεζικού Χατζηγεωργίου – Γεωργιάδη Νικόλαο του Ηλία ΑΜ:57775
ιβ. Μηχανικού Ιωαννίδη Χρήστο του Χαράλαμπου ΑΜ:57776
ιγ. Πεζικού Λιόλιο Λάμπρο του Αποστόλου ΑΜ:57777
ιδ. Πεζικού Καρανίκα Αριστείδη του Νικολάου ΑΜ:57784
ιε. Ιππικού Τεθωρακισμένων Δημόπουλο Γεώργιο του ΑνδρέαΑΜ:57785

ιστ. Πεζικού Ζησόπουλο Νικόλαο του Γεωργίου ΑΜ:57791
ιζ. Πυροβολικού Τρυγώνη Βασίλειο του Αστέριου ΑΜ:57798
ιη. Πεζικού Οικονόμου Ανδρέα του Χριστοδούλου ΑΜ:57801
ιθ. Μηχανικού Γκαντολούδη Ιωάννη του Αργυρίου ΑΜ:57805
κ. Πεζικού Ελαφράς Υπηρεσίας Γκαναβία Δημήτριο του ΚωνσταντίνουΑΜ:57807
κα. Πεζικού Λώτη Νικόλαο του Αθανασίου ΑΜ:57812
κβ. Ιππικού Τεθωρακισμένων Σερεμέτη Μιχαήλ του ΠαναγιώτηΑΜ:57813

κγ. Πυροβολικού Παππά Κωνσταντίνο του Χρήστου ΑΜ:57816
κδ. Αρχιτεχνιτών Πεζικού Καραβασίλη Χρήστο του Δημητρίου ΑΜ:57925
κε. Αρχιτεχνιτών Ιππικού Τεθωρακισμένων Χατζόπουλο Νικόλαο τουΓεωργίου ΑΜ:57926
κστ. Αρχιτεχνιτών Πυροβολικού Χατζηδημητρίου Μιχαήλ του ΧαράλαμπουΑΜ:57929
κζ. Αρχιτεχνιτών Διαβιβάσεων Δελή Παρασκευά του ΓεωργίουΑΜ:57935
κη. Αρχιτεχνιτών Διαβιβάσεων Γούλα Ιωάννη του Ευσταθίου ΑΜ:57936
κθ. Φροντιστών Πεζικού Τζέλιο Ιωάννη του Αργυρίου ΑΜ:57903
λ. Φροντιστών Πεζικού Κουρκούνη Στέφανο του Θωμά ΑΜ:57904
λα. Φροντιστών Πυροβολικού Πασσά Χρήστο του Ζώη ΑΜ:57911
λβ. Φροντιστών Διαβιβάσεων Γκούτρα Κωνσταντίνο του Κλεάρχου ΑΜ:57915

λγ. Φροντιστών Πεζικού Ζώλο Αθανάσιο του Κομνηνού ΑΜ:57916
λδ. Φροντιστών Πεζικού Τζιλιτούδη Κωνσταντίνο του Ευαγγέλου ΑΜ:58730
λε. Τεχνικού Τσαμπάζη Κωνσταντίνο του Χρήστου ΑΜ:57827
λστ. Τεχνικού Αδαμόπουλο Αθανάσιο του Δημητρίου ΑΜ:57832
λζ. Τεχνικού Σιάχο Παναγιώτη του Κωνσταντίνου ΑΜ:57839
λη. Τεχνικού Βασιλειάδη Κυριάκο του Αχιλλέα ΑΜ:57840
λθ. Τεχνικού Τσιάρα Κωνσταντίνο του Δημητρίου ΑΜ:57841
μ. Τεχνικού Γιαννιώτη Γεώργιο του Αθανασίου ΑΜ:57843
μα. Τεχνικού Μπαμίχα Απόστολο του Αθανασίου ΑΜ:57845
μβ. Τεχνικού Μπακιρτζή Πέτρο του Προδρόμου ΑΜ:57848
μγ. Τεχνικού Σιδηροκαστρίτη Φώτιο-Παναγιώτη του Γεωργίου ΑΜ:57850
μδ. Τεχνικού Γιαννούση Βασίλειο του Ιωάννη ΑΜ:57852
με. Τεχνικού Λογοδότη Μιχαήλ του Παναγιώτη ΑΜ:57854
μστ. Εφοδιασμού Μεταφορών Καρανίκα Παναγιώτη του ΧρήστουΑΜ:57859

μζ. Εφοδιασμού Μεταφορών Αντωνίου Αντώνιο του ΠαρασκευάΑΜ:57860
μη. Υλικού Πολέμου Κεραμάρη Παναγιώτη του Βασιλείου ΑΜ:57863
μθ. Υλικού Πολέμου Αργυρίου Γεώργιο του Βασιλείου ΑΜ:57865
ν. Υλικού Πολέμου Σαλίβερο Γεώργιο του Χρήστου ΑΜ:57870
να. Διοικητικών Υγειονομικού Σταματόπουλο Γεώργιο του ΑναστασίουΑΜ:57871
νβ. Διαχειριστών Υγειονομικού Βλαχοκώστα Δημήτριο του ΣτεφάνουΑΜ:57873
νγ. Αρχιτεχνιτών Υγειονομικού Μέρμηγκα Ηλία του Χρήστου ΑΜ:57874
νδ. Αρχιτεχνιτών Υγειονομικού Γκόντα Θωμά του Δημητρίου ΑΜ:57876
νε. Αρχιτεχνιτών Τυπογράφων Τσικερδή Κωνσταντίνο του Βασιλείου ΑΜ:57937
νστ. Αρχιτεχνιτών Τυπογράφων Τράμπα Αναστάσιο του Κωνσταντίνου ΑΜ:57938

νζ Στρατιωτικών Γραμματέων Μπότα Γεώργιο του Στυλιανού ΑΜ:57895
νη. Ταχυδρομικού Παπακώστα Κωνσταντίνο του Γεωργίου ΑΜ:57898
νθ. Ταχυδρομικού Θανόπουλο Χρήστο του Νικολάου ΑΜ:57900.

Στον Υπουργό Εθνικής Άμυνας αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.