Παραμετροποίηση Κριτηρίων ΜεταθέσεωνΘΕΜΑ:    Παραμετροποίηση Κριτηρίων Μεταθέσεων

ΣΧΕΤ. : Φ.411/12/362832/Σ.8977/26 Νοε 21/ΓΕΕΘΑ

1. Σας αναφέρουμε ότι, στο πλαίσιο επικείμενης εξέτασης των τακτικών μεταθέσεων Έτους 2024, η Ένωση Στρατιωτικών Περιφερειακής Ενότητας Λάρισας – ΕΣΠΕΛ επαναφέρει το θέμα της άδικης και άνισης  μοριοδότησης των Στελεχών, που  κατά το παρελθόν υπηρέτησαν σε  θέσεις ΕΥΕ ή ως Παρατηρητές ΟΗΕ – ΟΑΣΕ.

2. Συγκεκριμένα, η εν λόγω αδικία εστιάζεται στον περιορισμό της  παρατήρησης 3 της Παραγράφου Γ (Αντικειμενικά Κριτήρια) του Παραρτήματος «Α» του σχετικού, όπου πλέον παύεται η μοριοδότηση στο κριτήριο της <<Φρουράς>>, εφόσον η τοποθέτηση του Στελέχους, είχε υλοποιηθεί κατόπιν επιθυμίας του.

3. Η Ένωση Στρατιωτικών Περιφερειακής Ενότητας Λάρισας - ΕΣΠΕΛ, εκτιμά ότι η ισχύουσα ρύθμιση στην Υπουργική Απόφαση επιφέρει αδικία για τους παρακάτω λόγους:

α. Δεν υπάρχει συσχετισμός στην μοριοδότηση των αντικειμενικών κριτηρίων της υφιστάμενης Υπουργικής Απόφασης (περί παραμετροποίησης των κριτηρίων μεταθέσεων)  με τα αντικειμενικά κριτήρια του άρθρου 5 του ν. 3883/2010, όπου και δεν αναφέρεται ο συνυπολογισμός της οποιαδήποτε αποκλειστικής επιθυμίας υπηρέτησης του στελέχους σε θέσεις ΕΥΕ ή ως Παρατηρητές ΟΗΕ – ΟΑΣΕ.

β. Η παράμετρος επιθυμία υπηρέτησης στη Φρουρά, άκυρα και ασκόπως ταυτίζεται έμμεσα με την μηδενική μοριοδότηση των Στελεχών που τελούν σε κατάσταση εκτός υπηρεσίας (π.χ άδεια άνευ αποδοχών).

γ. Η εφαρμογή παραμέτρου επιθυμίας υπηρέτησης στη Φρουρά, αποκλειστικά στη μοριοδότηση της υπηρεσίας σε θέσεις ΕΥΕ ή ως Παρατηρητές ΟΗΕ – ΟΑΣΕ, επιφέρει διάκριση μεταξύ των Στελεχών.
δ. Η αναδρομικότητα μεταβολής του κριτηρίου μοριοδότησης δεν στοιχειοθετείται.  

ε. Ο μηδενισμός στην μοριοδότηση της υπηρεσίας σε θέσεις ΕΥΕ ή ως Παρατηρητές ΟΗΕ – ΟΑΣΕ, μηδενίζει τα κριτήρια με τα οποία προσμετρούνταν η εν λόγω Φρουρά στις προγενέστερες Υπουργικές Αποφάσεις καθώς και τον παράγοντα επικινδυνότητα εκτέλεσης υπηρεσίας. 

στ. Τα στελέχη που υπηρέτησαν σε θέσεις ΕΥΕ ή ως Παρατηρητές ΟΗΕ – ΟΑΣΕ δεν ήταν για λόγους επιθυμίας πλουτισμού, παρά για λόγους αποκλειστικώς κάλυψης τρεχουσών δαπανών υγείας – βιοπορισμού της οικογενείας τους, στερούμενα την συντροφιά αγαπημένων προσώπων τους για μεγάλο χρονικό διάστημα.

ζ. Ο παράγοντας παραγωγική προσφορά σχετίζεται πάντα με την επιθυμία. Οπότε η υπηρεσία στις εν λόγω φρουρές θα πρέπει να ανταμείβεται αναλόγως, μιας και σχετίζεται με την άξια εκπροσώπηση σε επίπεδο Έθνους.

4. Κατόπιν των παραπάνω, η Ένωση Στρατιωτικών Περιφερειακής Ενότητας Λάρισας – ΕΣΠΕΛ προτείνει την εκδήλωση ενεργειών για την τροποποίηση της Υπουργικής Απόφασης θέματος στο κριτήριο μοριοδότησης της υπηρεσίας σε θέσεις ΕΥΕ ή ως Παρατηρητές, λαμβάνοντας υπόψη τις προαναφερθείσες επισημάνσεις της ΕΣΠΕΛ. 

5. Οι Βουλευτές Νομού Λαρίσης, στους οποίους κοινοποιείται το παρόν, παρακαλούνται για την ανάδειξη θέματος και την αρμοδίως διεκδίκηση επίλυσης του.

6. Παρακαλούμε για τις ενέργειές σας.
 

Για το Διοικητικό Συμβούλιο