ΓΕΣ: Προκήρυξη Μετάταξης Ανθστών-Μον. Υπξκων-ΕΜΘ-ΕΠΟΠ. Ποιες θέσεις θα καλυφθούνΑ Π Ο Φ Α Σ Η
Προκήρυξη Μετάταξης Μονίμων Υπαξιωματικών - Ανθυπασπιστών Αποφοίτων
ΑΣΣΥ και Εθελοντών Μακράς Θητείας - Επαγγελματιών Οπλιτών Στρατού Ξηράς
ΑΔΑ: ΨΥ7Λ6-ΦΚΖ ΕΔΥΕΘΑ: 216/2023

Για την κάλυψη κενών Νομοθετημένων Οργανικών Θέσεων (ΝΟΘ), τη μετάταξη για το έτος 2023, έντεκα (11) συνολικά Ανθυπασπιστών - Υπαξιωματικών προέλευσης Ανώτερων Στρατιωτικών Σχολών Υπαξιωματικών (ΑΣΣΥ), Εθελοντών Μακράς Θητείας (ΕΜΘ) και Επαγγελματιών Οπλιτών (ΕΠΟΠ), πανεπιστημιακής ή τεχνολογικής εκπαίδευσης, ως κατωτέρω:

α. 1 Ανθυπασπιστή - Υπαξιωματικού προέλευσης ΑΣΣΥ, στο Σώμα των Αξιωματικών και

β. 10 Υπαξιωματικών προέλευσης ΕΜΘ ή ΕΠΟΠ, στο Σώμα των Μονίμων Υπαξιωματικών.


Για τις προκηρυσσόμενες θέσεις της προκήρυξης αυτής απαιτείται η κατοχή πτυχίου ή διπλώματος ενός από τους οριζόμενους τίτλους σπουδών που αναγράφονται μαζί με τους αντίστοιχους κωδικούς τους, ανά κατηγορία εκπαίδευσης ή ισότιμου αναγνωρισμένου τίτλου σπουδών σε αντίστοιχο τμήμα της αλλοδαπής (βλέπε ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ ΤΙΤΛΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ στην προκήρυξη σελίδες 3, 4, 5, 6, 7).

Δικαίωμα υποβολής αίτησης μετάταξης, σύμφωνα με το άρθρο 9 του ν.3883/2010, έχουν:

α. Οι Μόνιμοι Υπαξιωματικοί και Ανθυπασπιστές που προέρχονται από ΑΣΣΥ, οι οποίοι έχουν συμπληρώσει τουλάχιστον 5 έτη πραγματικής υπηρεσίας από την ονομασία τους ως Υπαξιωματικών και είναι πτυχιούχοι ΑΕΙ του πανεπιστημιακού τομέα ή κάτοχοι ισότιμου αναγνωρισμένου τίτλου σπουδών αλλοδαπής.

β. Οι ΕΜΘ οι οποίοι έχουν συμπληρώσει τουλάχιστον 5 έτη πραγματικής υπηρεσίας και έχουν πτυχίο τριτοβάθμιας εκπαίδευσης πανεπιστημιακού ή τεχνολογικού τομέα ή ισότιμο αναγνωρισμένο τίτλο σπουδών αλλοδαπής.

γ. Οι ΕΠΟΠ οι οποίοι έχουν συμπληρώσει τουλάχιστον 12 έτη πραγματικής υπηρεσίας από την κατάταξή τους ως ΕΠΟΠ και έχουν πτυχίο τριτοβάθμιας εκπαίδευσης πανεπιστημιακού ή τεχνολογικού τομέα ή ισότιμο αναγνωρισμένο τίτλο σπουδών αλλοδαπής.

Ενέργειες - Υποχρεώσεις Υποψηφίων

α. Οι επιθυμούντες να υποβάλλουν στη Μονάδα ή Υπηρεσία που υπηρετούν:

(1) Αίτηση μετάταξης, σύμφωνα με τα υποδείγματα των Παραρτημάτων «Α» και «Β».

(2) Αντίγραφο του τίτλου σπουδών (πτυχίο ή δίπλωμα - μεταπτυχιακό τίτλο κ.λπ.).

(3) Αναλυτική βαθμολογία, εφόσον δεν αναγράφεται στο πτυχίο ή στο δίπλωμα ο βαθμός αποφοίτησης.

(4) Αντίγραφο τίτλου γλωσσομάθειας (εφόσον απαιτείται). Ο τίτλος γλωσσομάθειας θα πρέπει να έχει δηλωθεί και αναγνωρισθεί από την Υπηρεσία.

β. Εάν το πτυχίο, το δίπλωμα ή ο μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών έχουν αποκτηθεί στην αλλοδαπή τότε αυτά να συνοδεύονται από:

(1) Επίσημη μετάφρασή τους.

(2) Πράξη αναγνώρισης ακαδημαϊκής ισοδυναμίας ή ισοτιμίας για όσους τίτλους αναγνωρίστηκαν πριν την έναρξη ισχύος του ν.4957/2022 από τον Διεπιστημονικό Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης (ΔΟΑΤΑΠ).

(3) Βεβαίωση αντιστοιχίας της βαθμολογικής κλίμακας αυτών με τη βαθμολογική κλίμακα των ημεδαπών τίτλων σπουδών από τον παραπάνω αρμόδιο κρατικό φορέα (ΔΟΑΤΑΠ), εφόσον έχει εκδοθεί πράξη «ισοτιμίας» ή «ισοτιμίας και αντιστοιχίας».

γ. Τα παραπάνω να υποβληθούν από τους ενδιαφερόμενους προς τις Μονάδες - Υπηρεσίες έως την 31 Δεκ 23.

Η επιλογή των μετατασσόμενων πραγματοποιείται με απόφαση του ΑΣΣ, η οποία κοινοποιείται στους ενδιαφερόμενους εντός δέκα (10) ημερών από το τέλος των εργασιών του. Οι ενδιαφερόμενοι έχουν δικαίωμα άσκησης ενδικοφανούς προσφυγής κατά της παραπάνω απόφασης προς τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας, εντός προθεσμίας πέντε (5) ημερών από την κοινοποίησή της. Μετά την εξέταση των προσφυγών και κατόπιν πρότερης υποβολής αιτιολογημένης γνώμης του ΑΣΣ, οι ενδιαφερόμενοι ενημερώνονται επί της απόφασης, εντός είκοσι (20) ημερών από την ημερομηνία υποβολής τους.

Η μετάταξη στο Σώμα των Αξιωματικών ή Υπαξιωματικών, η απονομή ειδικότητας, οι προαγωγές καθώς και η ένταξη των μετατασσομένων στη νέα επετηρίδα, ενεργείται με προεδρικό διάταγμα, μετά από πρόταση του Υπουργού Εθνικής Άμυνας.

Οι μεταταγέντες, εγγράφονται στην επετηρίδα της νέας ειδικότητάς τους μετά τους υπηρετούντες ομοιόβαθμούς τους και εξομοιώνονται πλήρως με τους τελευταίους ως προς τις υποχρεώσεις και τα δικαιώματά τους, πλην αυτών της μετάταξης..