ΓΕΣ: Οδηγίες για τη θεώρηση βιβλιαρίων νοσηλείας έτους 2024 - ΗμερομηνίεςΗ Ε.Σ.ΠΕ.Ε.Ξ. φέρνει στη δημοσιότητα έγγραφο της ΔΥΓ/ΓΕΣ με θέμα: «Υγειονομική Περίθαλψη [Θεώρηση Βιβλιαρίων Νοσηλείας (ΒΝ) Έτους 2024]»

Ειδικότερα:

1. Σας γνωρίζουμε ότι, σύμφωνα με το σχετικό (ΠαΔ 7-10/2016/ΓΕΣ/ΔΥΓ), η ετήσια θεώρηση των ΒΝ των Στρκών και των μελών οικογένειας τους, ασφαλισμένων του ΥΠΕΘΑ/ΓΕΣ, πραγματοποιείται από 1 έως και 29 Φεβ εκάστου έτους, με τη χρήση της ηλεκτρονικής πύλης διαδικτυακών υπηρεσιών του ΓΕΣ, για τη λήψη και την εκτύπωση του σχετικού Εντύπου και των αποδεικτικών θεώρησης.

2. Διευκρινίζεται ότι, η απόκτηση διαπιστευτηρίων, για τη χρήση της ως άνω πύλης του ΓΕΣ, πραγματοποιείται ηλεκτρονικά, μέσω της υπηρεσίας απόδοσης διαπιστευτηρίων της υπόψη πύλης, με μέριμνα εκάστου Στρκού (αφορά τα στελέχη που δεν έχουν διαπιστευτήρια).

3. Στο πλαίσιο εφαρμογής του Συστήματος Ηλεκτρονικής Συνταγογράφησης, να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή από τα στελέχη στις πάγιες υποχρεώσεις τους, σύμφωνα με το σχετικό, ήτοι:

α. Αποφυγή διπλής ασφάλισης μελών οικογένειας τους (έμμεση ασφάλιση στο ΥΠΕΘΑ/ΓΕΣ, με ταυτόχρονη άμεση ή έμμεση ασφάλιση σε άλλο ασφαλιστικό φορέα, δεν είναι επιτρεπτή).

β. Επικαιροποίηση των ατομικών στοιχείων μελών οικογένειας τους, στο Πληροφοριακό Σύστημα - Μητρώο Υγειονομικής Περίθαλψης ασφαλισμένων του ΥΠΕΘΑ/ΓΕΣ.

γ. Επιβεβαίωση της ασφαλιστικής ικανότητας των τέκνων τους, τα οποία γεννήθηκαν τα έτη 1998 έως 2000 και μέχρι τη συμπλήρωση του 26ου έτους της ηλικίας τους (ημερολογιακά), με την υποβολή πιστοποιητικού σπουδών τρέχοντος έτους.

4. Συναφώς σας γνωρίζουμε την υποχρέωση των στελεχών, για την άμεση επιστροφή των ΒΝ:

α. Των τέκνων τους, τα οποία είτε υπηρετούν ως Οπλίτες Θητείας ή ΔΕΑ, είτε έχουν εισαχθεί σε Στρατιωτικές Σχολές ή στην Ακαδημία Εμπορικού Ναυτικού.

β. Των μελών οικογένειας τους, τα οποία επί του Εντύπου θεώρησης φέρουν διαγράμμιση με την ένδειξη «ΜΗ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ».

γ. Των ιδίων και μελών οικογένειας τους, τα οποία δεν θα θεωρηθούν.

5. Εφιστάται η προσοχή/ευθύνη των Διοικήσεων για την ενημέρωση όλων των Στρκών, καθώς και την πιστή εφαρμογή των καθοριζομένων στην παρ. 5 και στο Παράρτημα «Η» του σχετικού.