Προαγωγή ΕΜΘ Ανθστων Ο-Σ ΣΞ που συμπλήρωσαν 30 έτηΜε πρόταση του Υφυπουργού Εθνικής Άμυνας
Αποφασίζουμε

1. Προάγουμε στον βαθμό του Ανθυπολοχαγού, σύμφωνα με τα άρθρα 12 και 36 του ν.δ. 445/1974, ανεξάρτητα από την ύπαρξη κενών οργανικών θέσεων, τον Ανθυπασπιστή Φροντιστή Πεζικού Καλανδρόπουλο Ηλία - Χρυσοβαλάντη του Γεωργίου (ΑΜ:72849), της προαγωγής του λογιζομένης από 09.12.2023, ημερομηνία κατά την οποία συμπλήρωσε τα τυπικά προσόντα για προαγωγή.

2. Προάγουμε στον βαθμό του Ανθυπολοχαγού, σύμφωνα με το άρθρο 36 του ν.δ. 445/1974, το άρθρο 69 παρ. 4 του ν. 3883/2010 και το άρθρο 11 παρ. 3 του π.δ. 21/1991, ανεξάρτητα από την ύπαρξη κενών οργανικών θέσεων, τους Εθελοντές Μακράς Θητείας (ΕΜΘ) Ανθυπασπιστές, που συμπλήρωσαν τριάντα (30) έτη συνολικής στρατιωτικής υπηρεσίας από την κατάταξή τους, από τα οποία πέντε (5) έτη στον κατεχόμενο βαθμό ως εξής:

α. Υγειονομικού Ελαφράς Υπηρεσίας Σίμο Θωμά του Χρήστου (ΑΜ:72852), της προαγωγής του λογιζόμενης από 13.11.2023, ημερομηνία κατά την οποία συμπλήρωσε τα τυπικά προσόντα για προαγωγή.

β. Πυροβολικού Ελαφράς Υπηρεσίας Μάσιο Γεώργιο του Βασιλείου (ΑΜ:72833), της προαγωγής του λογιζόμενης από 22.11.2023, ημερομηνία κατά την οποία συμπλήρωσε τα τυπικά προσόντα για προαγωγή.

γ. Πεζικού Σπυροπούλου Βασιλική του Αθανασίου (ΑΜ:72834), της προαγωγής της λογιζόμενης από 25.11.2023, ημερομηνία κατά την οποία συμπλήρωσε τα τυπικά προσόντα για προαγωγή.

δ. Τεθωρακισμένων Βαληλή Παναγιώτα του Βάιου (ΑΜ:72837), της προαγωγής της λογιζόμενης από 30.11.2023, ημερομηνία κατά την οποία συμπλήρωσε τα τυπικά προσόντα για προαγωγή.

ε. Εφοδιασμού Μεταφορών Ελαφράς Υπηρεσίας Βουρτσάνη Ελένη του Γεωργίου (ΑΜ:72855), της προαγωγής της λογιζόμενης από 30.11.2023, ημερομηνία κατά την οποία συμπλήρωσε τα τυπικά προσόντα για προαγωγή.

στ. Πεζικού Ελαφράς Υπηρεσίας Χόντου Μαρία του Παναγιώτη (ΑΜ:72836), της προαγωγής της λογιζόμενης από 04.12.2023, ημερομηνία κατά την οποία συμπλήρωσε τα τυπικά προσόντα για προαγωγή.

ζ. Τεχνικού Ελαφράς Υπηρεσίας Σμιξιώτη Μάρκο του Δημητρίου (ΑΜ:72851), της προαγωγής του λογιζόμενης από 06.12.2023, ημερομηνία κατά την οποία συμπλήρωσε τα τυπικά προσόντα για προαγωγή.

η. Υγειονομικού Ελαφράς Υπηρεσίας Τσιάτα Παύλο του Αποστόλου (ΑΜ:72858), της προαγωγής του λογιζόμενης από 13.12.2023, ημερομηνία κατά την οποία συμπλήρωσε τα τυπικά προσόντα για προαγωγή.

θ. Μηχανικού Ελαφράς Υπηρεσίας Καραδήμο Γεώργιο του Χρήστου (ΑΜ:72857), της προαγωγής του λογιζόμενης από 17.12.2023, ημερομηνία κατά την οποία συμπλήρωσε τα τυπικά προσόντα για προαγωγή.

 Στον Υπουργό Εθνικής Άμυνας αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση τουπαρόντος διατάγματος.