Το πρόβλημα και οι ευθύνες στην δύναμη φρεγατών του Πολεμικού ΝαυτικούΑπό Σάββας Δ. Βλάσσης

Η ουσιαστική ματαίωση του προγράμματος νέας κορβέτας και η αναζήτηση λύσεων ανάγκης για μεταχειρισμένες Κύριες Μονάδες Κρούσεως ώστε να επιλυθεί το πιεστικό πρόβλημα τεχνολογικής απαξιώσεως των φρεγατών, επανέφερε στο προσκήνιο την κρίσιμη κατάσταση στην οποία βρίσκεται ο Στόλος. Οι Κύριες Μονάδες Κρούσεως, συνιστούν το κύριο εργαλείο ασκήσεως θαλασσίου ελέγχου, κάθε ναυτικής δυνάμεως.

Η προμήθεια μόνο τριών φρεγατών νέας ναυπηγήσεως και η προοπτική εκσυγχρονισμού των MEKO 200HN, εμφανίζεται ως ανεπαρκής λύση. Στην αντίληψη της πολιτικής ηγεσίας όμως, η προμήθεια 3 αντί 4 FDI HN, σημαίνει απλώς ότι η ανανέωση της δυνάμεως φρεγατών θα υπολείπεται κατά μία μονάδα μόνο, έναντι του αρχικού σχεδιασμού…

Τα προγράμματα νέας φρεγάτας και εκσυγχρονισμού των MEKO 200HN, απέβλεπαν στην ανανέωση της προβλεπομένης οροφής 12 φρεγατών κατά τα 2/3. Τυπικώς, ο στόχος θεωρείται ότι επιτυγχάνεται, παρά την περικοπή μίας FDI HN. Το αυτονόητο βήμα που δεν προσδιοριζόταν ως ξεχωριστή καταχώρηση στο εξοπλιστικό πρόγραμμα, ήταν η καταφυγή στην αναζήτηση μεταχειρισμένων Κυρίων Μονάδων Κρούσεως – συνήθης πρακτική σε ναυτικά μικρής και μέσης δυνάμεως. Η αρχική συμπερίληψη απαιτήσεως για διάθεση μεταχειρισμένων φρεγατών ως ενδιάμεση λύση στις προτάσεις των ενδιαφερομένων οίκων για το πρόγραμμα νέας φρεγάτας, κινείτο επάνω σε αυτό ακριβώς το πνεύμα.

Εφόσον η επιλογή της FDI HN απέκλεισε το ενδεχόμενο παραχωρήσεως και μεταχειρισμένων φρεγατών, η εναλλακτική πρόταση προμήθειας 4 κορβετών νέας ναυπηγήσεως, κάλυπτε απολύτως ικανοποιητικώς τις αριθμητικές ανάγκες. Όπως έχει αναλύσει ο ΔΟΥΡΕΙΟΣ ΙΠΠΟΣ, η συμπερίληψη στην Νέα Δομή Δυνάμεων 2020-2034 προβλέψεως 6 κορβετών, απέβλεπε περισσότερο στην εξυπηρέτηση μεγαλύτερων περιθωρίων κυβερνητικών χειρισμών υπέρ συγκεκριμένης επιχειρηματικής προτάσεως για πλοία εκτοπίσματος 800 τόννων, δηλαδή όχι Κύριες Μονάδες Κρούσεως. Ουσιαστικώς δηλαδή, ο καθορισμένος στόχος της Δομής Δυνάμεων παραμένουν οι 12 Κύριες Μονάδες Κρούσεως, καταχωρημένες ως “φρεγάτες”. Με τα προγράμματα FDI HN, MEKO 200HN και νέας κορβέτας, εξασφαλιζόταν δύναμη 11 (κατόπιν 10) Κυρίων Μονάδων Κρούσεως, προσεγγιζόταν δηλαδή κατά μείζονα λόγο ο στόχος.

Άπαξ και το πρόγραμμα νέας κορβέτας ματαιώνεται, επιδίωξη κατέστη πλέον η επίτευξη αποτελέσματος στην αναζήτηση μεταχειρισμένων LCS από τις ΗΠΑ. Όπως έχει γράψει ο ΔΟΥΡΕΙΟΣ ΙΠΠΟΣ, επιδίωξη είναι η παραχώρηση 4 LCS με απώτερο στόχο τις 6, οπότε θα έχει επιτευχθεί σύνολο 11-13 Κυρίων Μονάδων Κρούσεως. Τα LCS αντιπροσωπεύουν ουσιαστικώς λύση απελπισίας αλλά παρουσιάζεται ως η μόνη διαθέσιμη.