Εφαρμογή Πενθημέρου και στις Ένοπλες ΔυνάμειςΚύριε Υπουργέ.

Τον Φεβρουάριο του 2023, από το βήμα της Βουλής των Ελλήνων, ο κ. Πρωθυπουργός, κατά την ομιλία του σε συζήτηση επί νομοσχεδίου του υπουργεί-ου σας, εξήγγειλε νέο, αναπροσαρμοσμένο μισθολόγιο για τα στελέχη των Ενό-πλων Δυνάμεων από την 1η Ιανουαρίου 2024.

Αν και ελπίζαμε ότι για να εξαγγέλλεται νέο μισθολόγιο από την 1η Ιανουαρίου αυτό θα ήταν ήδη έτοιμο, μέχρι και σήμερα, τα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων όχι μόνο δεν «είδαν» νέο μισθολόγιο, αλλά ακόμα και τις πενιχρές αυξήσεις του δήθεν αναπροσαρμοσμένου παλαιού που εισέπραξαν δεν πρόλαβαν να τις «γευτούν», καθόσον εξανεμίστηκαν στην πηγάδα της ακρίβειας.

Παρόλο που δεν θα κουραστούμε, για πολλοστή φορά, να επαναλαμβανό-μαστε, το νέο ειδικό μισθολόγιο που έταξε ο κ. Πρωθυπουργός στις/στους στρατι-ωτικούς, θα πρέπει να γίνει πραγματικότητα, αποτελώντας προϊόν ουσιαστικής διαβούλευσης με τους συνδικαλιστικούς εκπροσώπους τους, ώστε να θεραπευτούν  αδικίες, όπως τα χαρακτηριστικά χαμηλά επίπεδα οικονομικών αποζημιώσεων, η μη πρόβλεψη μισθολογικού κλιμακίου για τους Υπολοχαγούς εξ ΕΜΘ, ο αποκλεισμός των ΟΒΑ από μία σειρά παροχών και επιδομάτων, η εξαιρετικά χαμηλή αποζημίωση των μαθητών των στρατιωτικών σχολών, ο αποκλεισμός υπηρετούντων σε παραμεθόριες περιοχές από το επίδομα παραμεθορίου, η χαμηλή και στρεβλωμένη ειδική αποζημίωση νυκτερινής απασχόλησης, η προβληματική συνθήκη καταβολής του επαυξημένου επιδόματος ειδικών συνθηκών εργασίας, η μη πρόβλεψη αποζημίωσης της υπερεργασίας κ.α.

Μέχρι να υλοποιηθεί (;) η ανωτέρω εξαγγελία, για την οποία η πολύχρονη εμπειρία μας μάς προτρέπει να κρατήσουμε μικρό καλάθι και λαμβάνοντας υπόψη τις εξαγγελίες σας για νέα Διοίκηση αντιμετώπισης φυσικών καταστροφών, η οποία πολύ φοβόμαστε ότι θα επιβαρύνει ακόμα περισσότερο την ήδη επιφορτισμένη με κάθε είδους και πέραν των καθηκόντων τους εργασιακή ζωή των στρατιωτικών, καθόσον δεν εξαγγέλθηκαν παράλληλα νέες προσλήψεις προσωπικού, παρακαλούμε όπως διασφαλίσετε κατ’ ελάχιστον τα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων απέναντι στις νέες προκλήσεις και δυσχέρειες, θεσπίζοντας ουσιαστικό και πραγματικό πενθήμερο (5νθήμερο) ωράριο εργασίας τροποποιώντας άμεσα την περίπτωση Δ. του άρθρου 127 του σχετικού, όπως παρακάτω:

«Δ. α. Στο προσωπικό των Σωμάτων Ασφαλείας (Ελληνική Αστυνομία, Πυροσβε-στικό και Λιμενικό Σώμα Ελληνική Ακτοφυλακή) και των Ενόπλων Δυνάμεων, το οποίο λόγω της ιδιοτυπίας των συνθηκών αποδεδειγμένα εργάζεται πέραν των πέ-ντε (5) ημερών την εβδομάδα, χορηγείται ειδική αποζημίωση, η οποία ανέρχεται στο ποσό των σαράντα έξι ευρώ (46) για κάθε επιπλέον ημέρα απασχόλησης.»  

Βρισκόμαστε στη διάθεσή σας για παροχή κάθε πληροφορίας και διευκρί-νησης.

Οι προς κοινοποίηση αποδέκτες, παρακαλούνται για τις κατά την κρίση τους ενέργειες.


Για το Διοικητικό Συμβούλιο
Ο Πρόεδρος                                            Ο Γεν. Γραμματέας
Βάιος Τσαπρούνης                                  Γεώργιος Λύρατζης
Υπολοχαγός (ΥΠ-Π)                        ΕΜΘ Ανθυπολοχαγός (ΔΒ)
τηλ. 6947401286, 6980230509          τηλ. 6932572880