Αποστρατείες κατωτέρων Αξιωματικών Όπλων και Σωμάτων Στρατού ΞηράςΜε πρόταση του Υφυπουργού Εθνικής Άμυνας

Αποφασίζουμε

Θέτουμε σε αποστρατεία με αίτησή τους, με τον βαθμό που φέρουν, σύμφωνα με το άρθρο 34 του ν.δ. 1400/1973, και εγγράφουμε στα στελέχη της εφεδρείας, σύμφωνα με τo άρθρο 37 του ν.δ. 1400/1973, τους παρακάτω κατώτερους Αξιωματικούς Όπλων και Σωμάτων, κατόπιν αποδοχής των αιτήσεων
αποστρατείας - παραίτησής τους από τον Υφυπουργό Εθνικής Άμυνας:

α. Λοχαγό ∆ιαβιβάσεων Πόκα Λάμπρο του Χαράλαμπου (ΑΜ:64987), που γεννήθηκε το έτος 1990 στο Μαρούσι Αττικής,
β. Λοχαγό Πεζικού Βολικάκη Ιωάννη του Αντωνίου (ΑΜ:66909), που γεννήθηκε το έτος 1991 στο Μαρούσι Αττικής,
γ. Λοχαγό Εφοδιασμού Μεταφορών Παπαδερό ∆ημήτριο του Ευτυχίου (ΑΜ:64509), που γεννήθηκε το έτος 1989 στη Νέα Υόρκη,
δ. Υπολοχαγό Πεζικού Μπάλιου Αικατερίνη του Θωμά (ΑΜ:67748), που γεννήθηκε το έτος 1992 στα Γιαννιτσά Πέλλας,
ε. Υπολοχαγό Τεχνικού Καφανέλη Νικόλαο του Γεωργίου (ΑΜ:67851), που γεννήθηκε το έτος 1993 στη Χαλκίδα,

στ. Ανθυπολοχαγό Πεζικού Κωστίδη Κωνσταντίνο του Αθανασίου (ΑΜ:69178), που γεννήθηκε το έτος 1974 στην Κομοτηνή,
ζ. Ανθυπολοχαγό Πεζικού Παιδαράκη Βάιο του Σταύρου (ΑΜ:69185), που γεννήθηκε το έτος 1972 στη Γερμανία,
η. Ανθυπολοχαγό Μηχανικού Μπούφη Αναστάσιο του Ηλία (ΑΜ:69245), που γεννήθηκε το έτος 1973 στο Περιστέρι Αττικής,
θ. Ανθυπολοχαγό Εφοδιασμού Μεταφορών Γκανίδου Άννα του Σιδέρη (ΑΜ:68280), που γεννήθηκε το έτος 1972 στο Νέο Μοναστήρι Φθιώτιδας,
ι. Ανθυπολοχαγό Τεχνικού Τσιαντά Ευάγγελο του Πασχάλη (ΑΜ:69289), που γεννήθηκε το έτος 1973 στο Ελληνοχώρι ∆ιδυμοτείχου,
ια. Ανθυπολοχαγό Τεχνικού Γιαννούλα Χρήστο του Νικολάου (ΑΜ:70479), που γεννήθηκε το έτος 1968 στα Μεγάλα Καλύβια Τρικάλων,
ιβ. Ανθυπολοχαγό Εφοδιασμού Μεταφορών Μαρμαγκιώλη Σοφία του Αναστασίου (ΑΜ:71545), που γεννήθηκε το έτος 1972 στη Θεσσαλονίκη.

Στον Υπουργό Εθνικής Άμυνας αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.