Έγγραφο ΓΕΣ για Εκτός Έδρας Στρατιωτικών (Χιλιομετρική Αποζημίωση-Έξοδα Διανυκτέρευσης) (ΠINAKAΣ)ΘΕΜΑ: Αποδοχές Στρατιωτικού Προσωπικού (Κοινοποίηση Διατάξεων Ν.5079/2023)

ΣΧΕΤ.: α. Υποπαράγραφος Δ9, παράγραφος Δ, άρθρο 2 Ν.4336/2015 (Α'94) «Συνταξιοδοτικές Διατάξεις - Κύρωση του Σχεδίου Σύμβασης Οικονομικής Ενίσχυσης από τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Σταθερότητας και Ρυθμίσεις για την Υλοποίηση της Συμφωνίας Χρηματοδότησης.», Όπως Τροποποιήθηκε και Ισχύει, β. Ν.5045/2023 (ΦΕΚ Α'136) «Ενίσχυση του Εισοδήματος των Μισθωτών, των Νέων, της Οικογένειας και της Εργασίας -Συνταξιοδοτικές Ρυθμίσεις και Άλλες Επείγουσες Διατάξεις.». Όπως Τροποποιήθηκε και Ισχύει, γ. Ν.5079/2023 (ΦΕΚ Α'215) «Οργανωτικές και Διαδικαστικές Διατάξεις για την Ανάπτυξη, Παρεμβάσεις για την Ενίσχυση της Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης και Άλλες Επείγουσες Διατάξεις.», δ. Φ.841/67/1283032/Σ.5366/20 Νοε 23/ΓΕΣ/ΔΟΙ/4, ε. Αρ. Πρωτ.2/102660/ΔΕΠ/20 Νοε 23/ΥΠ.ΕΘ.Ο.Ο./Γ.Λ.Κ./Δνση Εισοδηματικής Πολιτικής/Τμήμα Δ'

1. Σας γνωρίζουμε, σε συνέχεια του (δ) σχετικού, ότι με τις διατάξεις των άρθρων 36 και 37 του (γ) όμοιου, θεσπίστηκαν από 01 Ιαν 24, τα παρακάτω:

α. Με το άρθρο 36 διασφαλίζεται και με διάταξη νόμου, ο μη συμψηφισμός με την τυχόν υφιστάμενη, κατά την 31 Δεκ 23, προσωπική διαφορά, των προσαυξήσεων στις αποδοχές, οι οποίες προκύπτουν κατ' εφαρμογή των άρθρων 21, 22, 24 και 25 του (β) σχετικού .

β. Με το άρθρο 37 καθορίζεται ότι, μέχρι την έκδοση του προβλεπόμενου Προεδρικού Διατάγματος (ΠΔ) του άρθρου 15 του (α) σχετικού, το οποίο θα ορίζει τον τρόπο αποζημιώσεως των μετακινήσεων των στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων (ΕΔ) και των Σωμάτων Ασφαλείας (ΣΑ) στο εσωτερικό της Χώρας, εφαρμόζονται αναλογικά οι διατάξεις του (α) ομοίου, οι οποίες διέπουν τη χιλιομετρική αποζημίωση και τα έξοδα διανυκτέρευσης εσωτερικού, των μετακινήσεων του προσωπικού του Δημοσίου Τομέα (άρθρα 8 και 10 (παρ.2), αντίστοιχα).

2. Ειδικότερα, με το άρθρο 37, επέρχονται οι παρακάτω τροποποιήσεις στον τρόπο υπολογισμού των αποζημιώσεων, οι οποίες καταβάλλονται στα στελέχη των ΕΔ, για μετακινήσεις στο εσωτερικό της Χώρας για εκτέλεση υπηρεσίας:

α. Στις περιπτώσεις, κατά τις οποίες, σύμφωνα με τις υφιστάμενες διατάξεις, επιτρέπεται η κίνηση με ιδιόκτητο ιδιωτικής χρήσης όχημα, δικαιολογείται αποζημίωση ίση με το γινόμενο:

χιλιόμετρα X 0,20

β. Η δαπάνη διανυκτέρευσης, ανάλογα την κατηγορία, στην οποία εντάσσεται ο μετακινούμενος, βάσει των διατάξεων της παραγράφου 5 του (α) σχετικού, αναπροσαρμόζεται όπως παρακάτω:

(1) Κατηγορία I, μέχρι εκατό ευρώ (100€) ανά διανυκτέρευση.

(2) Κατηγορία II, μέχρι ογδόντα ευρώ (80€) ανά διανυκτέρευση.

γ. Τα ανωτέρω ποσά της δαπάνης διανυκτέρευσης προσαυξάνονται κατά τριάντα τοις εκατό (30%) για διαμονή εντός των ορίων των Δήμων Αθήνας και Θεσσαλονίκης, καθώς και για διαμονή στη νησιωτική χώρα από 1η Μαΐου έως και την 30η Σεπτεμβρίου εκάστου έτους.

3. Το ύψος της δαπάνης διανυκτέρευσης ανά διοικητικό βαθμό/ιδιότητα, από 01 Ιαν 24, αποτυπώνεται στον παρακάτω Πίνακα του Παραρτήματος «Α» του παρόντος:


4. Συναφώς, σας αποστέλλουμε το (ε) σχετικό διευκρινιστικό έγγραφο του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους (ΓΛΚ), αναφορικά με τη ρύθμιση του άρθρου 36 του (γ) ομοίου.

staratalogia.gr