ΨΗΦΙΣΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ (ΕΣΜΑ)Η μεταπολεμική ανάπτυξη της Πολεμικής Αεροπορίας (ΠΑ), δημιούργησε νέες α-παιτήσεις μεταξύ των οποίων και μια σταθερή ροή παραγωγής Τεχνικών Αξιωματικών Ανώτατης βαθμίδας εκπαίδευσης. Έτσι, το 1949 με το Βασιλικό Διάταγμα με αριθμό ΦΕΚ Α’/110/10-5-49, ιδρύεται η "Σχολή Μηχανικών Αεροπορίας" (ΣΜΑ) η οποία στις 29 Σε-πτεμβρίου του ίδιου έτους, υποδέχθηκε τους πρώτους σπουδαστές της 1ης σειράς ΣΜΑ, με μόνη ειδικότητα, αυτή του Τεχνικού Αξιωματικού Αεροσκαφών.
Στα μέσα της δεκαετίας του 1950 και διαβλέποντας τη ραγδαία ανάπτυξη των ηλε-κτρονικών συστημάτων στον τομέα της αεροπορικής τεχνολογίας αλλά και ευρύτερα,   δημιουργείται δεύτερη ειδικότητα, αυτή του Τεχνικού Αξιωματικού Τηλεπικοινωνιών – Ηλεκτρονικών, ενώ αργότερα δημιουργείται και η τρίτη ειδικότητα, αυτή του Τεχνικού Αξιωματικού Αεροπορικών Εγκαταστάσεων, με εξειδίκευση στις αεροπορικές εγκαταστάσεις και υποδομές. 

Από τον χρόνο που ιδρύθηκε η ΣΜΑ μέχρι και σήμερα, πλέον ως Τμήμα Μηχανικών της Σχολής Ικάρων (ΣΙ), έχουν αποφοιτήσει συνολικά 71 σειρές Αξιωματικών και έχουν αποδοθεί πάνω από 1700 Αξιωματικοί Μηχανικοί και των τριών ειδικοτήτων στην Πολεμική Αεροπορία (ΠΑ), ικανοποιώντας στο έπακρο τις απαιτήσεις στελέχωσής της με προσωπικό υψηλού επιστημονικού επιπέδου, ικανού να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις της αλλά και στις συνεχώς αυξανόμενες τεχνολογικές εξελίξεις και προκλήσεις του αεροπορικού όπλου.

Σήμερα, η μετεξέλιξη της ΣΜΑ ως κατεύθυνση Μηχανικών του Τμήματος Αεροπορικών Σπουδών της Σχολής Ικάρων, αποτελεί μια ανώτατης βαθμίδας εκπαίδευσης σχολή, σύμφωνα με το Νόμο 3187/2003 άρθρο 1 παράγραφος 1 (όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 88 του ν.3883/2010), παρέχοντας πτυχία ισότιμα με εκείνα των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (ΑΕΙ) της Χώρας.
Παρά όμως τα πιο πάνω, η Πολιτεία αντιμετωπίζει τους αποφοίτους της ΣΜΑ ως δεύτερης ταχύτητας Αξιωματικούς εντός της ΠΑ, καθώς δεν αναγνωρίζει έμπρακτα το σημαντικό ρόλο που διαδραματίζουν στο πλέγμα των δραστηριοτήτων της αλλά και ευρύτερα των Ενόπλων Δυνάμεων (ΕΔ), παρέχοντας προβάδισμα αρχαιότητας σε άλλης ειδικότητας Αξιωματικούς που παράγει η ΠΑ, αλλά και σε αντίστοιχης ειδικότητας Αξιωματικούς που παράγονται από τον Στρατό Ξηράς (ΣΞ), μέσω της Στρατιωτικής Σχολής Ευελπίδων (ΣΣΕ) και του Πολεμικού Ναυτικού (ΠΝ) μέσω της Σχολής Ναυτικών Δοκίμων (ΣΝΔ), ανεξάρτητα από το έτος αποφοίτησής τους. 

Με το αναχρονιστικό αυτό σκεπτικό, οι Αξιωματικοί Μηχανικοί της ΠΑ, καθίστανται νεότεροι ως προς την αρχαιότητα, ακόμα και από έξι σειρές αποφοίτων της ΣΙ – ΣΣΕ – ΣΝΔ, γεγονός που προκαλεί κατάφορο αίσθημα απαξίωσης και άνισης μεταχείρισης, με αποτέλεσμα ένας σημαντικός αριθμός Αξιωματικών Μηχανικών να εγκαταλείπει τις τάξεις της ΠΑ σε ετήσια βάση, στερώντας σημαντική επιστημονική και τεχνολογική γνώση από τις ΕΔ, οι οποίες έχουν επενδύσει σε αυτούς.

Πέραν όμως της ανωτέρω κατάστασης εντός της ΠΑ, οι απόφοιτοι της ΣΜΑ αντιμετωπίζονται και ως δεύτερης κατηγορίας επιστημονικό προσωπικό από την Πολιτεία, με την άρνηση απόδοσης των αντίστοιχων επαγγελματικών δικαιωμάτων που απορρέουν από την ακαδημαϊκή τους εκπαίδευση στη ΣΙ, η απόκτηση των οποίων θα είναι προς άμεσο όφελος, αφενός της ΠΑ, του κατ’ εξοχήν υψηλής τεχνολογίας όπλου και αφετέρου της Χώρας, όσον αφορά στην αεροναυτική επιστήμη και τεχνολογία αιχμής του κλάδου. 

Με την άρνηση αυτή, δημιουργείται το παράδοξο, η ίδια η Πολιτεία η οποία απονέ-μει πτυχίο Μηχανικού στους αποφοίτους Μηχανικούς της ΣΙ, να αρνείται να τους εγγράψει στο Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος (ΤΕΕ) προς απόκτηση των αντίστοιχων επαγγελματικών δικαιωμάτων. Και το παράδοξο εντείνεται ακόμα περισσότερο, από το γεγονός ότι ο Ακαδημαϊκός χώρος δέχεται την εγγραφή των πτυχιούχων Αξιωματικών Μηχανικών της ΠΑ σε μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών των Πολυτεχνικών σχολών της Χώρας, αναγνωρίζοντας την ισχύ του παρεχόμενου πτυχίου Μηχανικού της ΣΙ. Επίσης, ενώ η Πολιτεία δεν αποδέχεται την απόδοση επαγγελματικών δικαιωμάτων μέσω της εγγραφής στο ΤΕΕ, οι πτυχιούχοι Μηχανικοί της ΣΜΑ γίνονται αποδεκτοί για εγγραφή σε αντίστοιχους επαγγελματικούς φορείς του εξωτερικού, αποκτώντας επαγγελματικά δικαιώματα στις αντίστοιχες χώρες και εμμέσως εντός της Ελλάδος.

Πέραν τούτων, στο Σχέδιο Νόμου (Σ/Ν) που προτίθεται να καταθέσει η Κυβέρνηση στη Βουλή των Ελλήνων, το οποίο έγινε γνωστό μέσω των ΜΜΕ, διαπιστώνεται η προ-σπάθεια αναβάθμισης των Ανωτάτων Στρατιωτικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (ΑΣΕΙ) σε κέντρα Αριστείας και δημιουργίας αυτοτελών τμημάτων μεταπτυχιακών σπουδών, εξέλιξή που είναι ιδιαίτερα θετική. 

Δυστυχώς όμως δεν υπάρχει καμμιά μνεία για εναρμόνιση των βασικών πτυχίων των ΑΣΕΙ και πλήρης αντιστοίχιση τους με τα πτυχία των τμημάτων ή σχολών των ΑΕΙ, όπου αυτό είναι εφικτό. Ομοίως, δεν υπάρχει καμία μνεία για Διεπιστημονικά Προγράμματα Σπουδών Πρώτου Κύκλου, κατά την έννοια του νόμου 4597/2022. Επίσης, δεν γίνεται καμία μνεία για απόδοση επαγγελματικών δικαιωμάτων στους πτυχιούχους Μηχανικούς της ΣΙ και αντιστοίχιση των πτυχίων τους με τα αντίστοιχα των πολυτεχνικών σχολών – τμημάτων, παρότι ανήκουν στα ρυθμιζόμενα επαγγέλματα. Τέλος δεν υπάρχει καμία μνεία για ρύθμιση του αναχρονιστικού προβαδίσματος αρχαιότητας σε διακλαδικό και κλαδικό επίπεδο.
Κατόπιν των ανωτέρω, ο Επιστημονικός Σύλλογος Μηχανικών Αεροπορίας (Ε-ΣΜΑ), ως ο επίσημος εκφραστής των πτυχιούχων Μηχανικών της ΣΙ, θεωρεί ότι σε ένα περιβάλλον ευνομούμενης Δημοκρατίας πρέπει να επιλυθούν τα δυο αυτά σημαντικά ζη-τήματα των Μηχανικών Αξιωματικών Αποφοίτων της ΣΙ και καλεί την Κυβέρνηση να συ-μπεριλάβει τις παρακάτω απαιτούμενες νομοθετικές ρυθμίσεις στο προς κατάθεση σχέδιο νόμου:

Κατάργηση των αναχρονιστικών διατάξεων του νόμου 3883/2010 όσον αφορά στο προβάδισμα αρχαιότητας μεταξύ ομοιόβαθμων και προσαρμογή στα διεθνή πρότυπα, με την αρχή «η αρχαιότητα καθορίζεται από το έτος απόκτησης του βαθμού», η οποία ισχύει σε όλες τις ΕΔ των Χωρών του ΝΑΤΟ και όχι μόνον.  

Κατοχύρωση των επαγγελματικών δικαιωμάτων με την τροποποίηση του Προε-δρικού Διατάγματος ΠΔ 99/2018, έτσι ώστε να καταστεί υλοποιήσιμη η δυνατότητα, οι πτυχιούχοι Μηχανικοί της ΣΙ να εγγράφονται στο ΤΕΕ, όπως οι λοιποί συνάδελφοί τους Μηχανικοί απόφοιτοι ΑΕΙ.

Εναλλακτικά, την πρόβλεψη στο Σ/Ν διάταξης για έκδοση ΠΔ για απόδοση ε-παγγελματικών δικαιωμάτων σε όλους τους πτυχιούχους των ΑΣΕΙ και ειδικά σε όσους ανήκουν στα ρυθμιζόμενα επαγγέλματα, με ισχύ αυτών εντός και εκτός των Ενόπλων Δυνάμεων. 

Για το ΔΣ του ΕΣΜΑ 

Ο Πρόεδρος του ΔΣ : Βασίλειος Υφαντής – Ταξίαρχος (ΜΑ) ε.α.
Ο Γενικός Γραμματέας : Νικόλαος Μπόσινας - Επισμηναγός (ΜΑ) ε.α