Επέκταση Γονικής Άδειας(ενημέρωση σχολικής επίδοσης τέκνων) σε διαζευγμένα μόνιμα στελέχη των Ε.Δ.Αξιότιμε Κύριε Υπουργέ,

Σύμφωνα με την Πάγια Διαταγή 4-33/2011 του ΓΕΕΘΑ, καθορίστηκε  το είδος των αδειών που δικαιούνται τα μόνιμα στελέχη των Ε.Δ. ο τρόπος αλλά και οι διαδικασίες χορήγησης αυτών.
Μεταξύ των αδειών που αναφέρονται στην Πάγια Διαταγή, είναι και η Γονική Άδεια, η οποία στην παράγραφο 58 αναγράφει τα εξής: ΄΄ Στο στρατιωτικό προσωπικό όλων των κατηγοριών χορηγείται ειδική άδεια απουσίας µίας (1) ημέρας ανά δίμηνο, για όσους έχουν ή επιμελούνται τέκνα τα οποία παρακολουθούν μαθήματα σε δημόσια ή ιδιωτικά ιδρύματα πρωτοβάθμιας ή δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, για την επίσκεψή τους στο εκπαιδευτικό ίδρυμα των τέκνων τους και την ενημέρωσή τους για τη σχολική τους επίδοση. Για τη χορήγηση της εν λόγω άδειας ισχύουν τα εξής:
α. Σε περίπτωση που και οι δύο γονείς είναι δικαιούχοι, η άδεια χορηγείται σε έναν από τους δύο γονείς.

 β. Για τη χορήγηση της άδειας ο γονέας στρατιωτικός υποβάλλει κάθε φορά στην υπηρεσία του σχετική αίτηση, δηλώνοντας ταυτόχρονα εάν ο άλλος γονέας είναι δικαιούχος (ιδιότητα, φορέας εργασίας), καθώς και ότι δεν έχει κάνει χρήση της άδειας για το υπόψη δίμηνο. Η άδεια χορηγείται στο γονέα στρατιωτικό και στην περίπτωση που ο άλλος γονέας δεν εργάζεται.

 γ. Το σύνολο των ημερών αυτής της άδειας δεν μπορεί να υπερβεί τις πέντε (5) ημέρες για κάθε σχολικό έτος.

 δ. Η άδεια χορηγείται και στους γονείς στρατιωτικούς που το τέκνο τους είναι εγγεγραμμένο  σε παιδικό σταθμό, υπό την προϋπόθεση ότι ο σταθμός εφαρμόζει πλήρες πρόγραμμα  νηπιαγωγείου. Σε κάθε περίπτωση το τέκνο πρέπει να έχει την προβλεπόμενη από το νόμο ηλικία για να παρακολουθεί την υποχρεωτική εκπαίδευση.

 ε. Η άδεια δεν χορηγείται σε περιόδους που τα ιδρύματα πρωτοβάθμιας ή δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης έχουν διακοπές εργασίας.

 στ. Η εν λόγω άδεια είναι µε πλήρεις αποδοχές και ο χρόνος αυτής λογίζεται ως χρόνος πραγματικής στρατιωτικής υπηρεσίας΄΄.

3.    Όπως είναι σαφές, όσον αφορά την συγκεκριμένη άδεια (Γονική) δεν γίνεται αναφορά σε μόνιμα στελέχη των Ε.Δ. – Γονείς διαζευγμένους, οι οποίοι κατέχουν εξίσου την γονική μέριμνα των τέκνων τους αλλά όχι την άσκηση της επιμέλειας (ανατροφή-μόρφωση τέκνων κτλ). Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα να στερούνται τα στελέχη αυτά την χρήση της συγκεκριμένης άδειας, άρα και το δικαίωμα τους να ενημερώνονται για την σχολική επίδοση των τέκνων τους.

4.    Σύμφωνα με τον Νόμο 4800/2021 και με την έναρξη εφαρμογής των άρθρων που αναφέρονται σε αυτόν, πολλά ζητήματα και αγκυλώσεις-δυσχέρειες  του παρελθόντος ανάμεσα σε διαζευγμένους γονείς επιλύθηκαν. Πλέον και οι δύο γονείς συμμετέχουν ενεργά στην ανατροφή των τέκνων τους, ο δε χρόνος επικοινωνίας αυτών με φυσική παρουσία με τον γονέα, με τον οποίο δεν διαμένουν, τεκμαίρεται στο ένα τρίτο (1/3) του συνολικού χρόνου όπως αυτό αναφέρεται στο άρθρο 13 του Νόμου 4800/2021.

5.    Επειδή σαν Σωματείο Οικογενειών Ενόπλων Δυνάμεων γινόμαστε  αποδέκτες καθημερινά πολλών θεμάτων – προβληματισμών συναδέλφων, μεταξύ άλλων και διαζευγμένων,  που μας μεταφέρουν την δυσαρέσκεια τους σχετικά με την μη δυνατότητα χρήσης της συγκεκριμένης Γονικής Άδειας, σκεπτόμενοι το πνεύμα του Ν. 4800/2021 προτείνουμε να αξιολογήσετε την επέκταση εφαρμογής – χρήσης της συγκεκριμένης άδειας και στα διαζευγμένα στελέχη.

Χειριστής θέματος: Ευάγγελος Παπαευαγγέλου (Γεν. Γραμματέας ΣΟΕΔ), επικοινωνία στο soed2021@gmail.com και στο τηλ. 6981214044 , Δημήτριος Κοντούρης τηλ  6972828656.

           Σας ευχαριστούμε εκ των προτέρων για το πολύτιμο χρόνο σας.

                           Με ιδιαίτερη τιμή και εκτίμηση

                           Για το Διοικητικό Συμβούλιο