Μετατάξεις ΕΜΘ - ΕΠΟΠ στο Σώμα Μονίμων ΥπαξιωματικώνΑξιότιμε κ. Υπουργέ,

Το Πανελλήνιο Σωματείο Ελλήνων Στρατιωτικών (ΠΑ.Σ.Ε.Σ.) έγινε κοινωνός πολλών παραπόνων μελών του κι όχι μόνο, για την έλλειψη ικανού αριθμού προς μετάταξη από τους θεσμούς ΕΜΘ-ΕΠΟΠ στο Σώμα των Μονίμων Υπαξιωματικών για τα στελέχη του ΣΞ και του ΠΝ. 

Πιο συγκεκριμένα, μας  επισημαίνουν ότι η Ηγεσία της ΠΑ, δείχνει έμπρακτα το ενδιαφέρον της για τα στελέχη της αφού όπως προκύπτει από το άρθρο 1 της ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΑΣΕΠ με Αριθμ. Φ.414.16/18677/Σ.3363 (Αρ.  Φύλλου 42/6-11-2023),  προκηρύχθηκαν προσφάτως άλλες εκατόν τριάντα πέντε (135) θέσεις Μονί-μων Υπαξιωματικών της ΠΑ στους βαθμούς Αρχισμηνία, Επισμηνία και Σμηνία στην επετηρίδα Τεχνικής Υποστήριξης που θα καλυφθούν από ΕΜΘ και ΕΠΟΠ της ΠΑ, κατόχους τίτλων σπουδών ανώτατης εκπαίδευσης, με μετάταξη στο Σώμα Μονίμων Υπαξιωματικών της ΠΑ προέλευσης Ανώτερων Στρατιωτικών Σχολών (ΑΣΣΥ). 

Απεναντίας, όπως προκύπτει από το άρθρο 1 της ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΑΣΕΠ με αριθμ. Φ.415/1/249960/Σ.7516 (Αρ. Φύλλου 38/20-10-2023) το ΠΝ προκηρύσσει  για το έτος 2023, «τρεις (3) θέσεις Μονίμων Υπαξιωματικών του ΠΝ προέλευσης ΣΜΥΝ, που θα καλυφθούν από ΕΜΘ ή ΕΠΟΠ του ΠΝ, κατόχους τίτλων σπουδών ανώτατης εκπαίδευσης, με μετάταξη στο Σώμα Μονίμων Υπαξιωματικών του ΠΝ προέλευσης ΣΜΥΝ.» 

Επιπρόσθετα, σύμφωνα με το άρθρο 1 της Φ.415.4/210/692914/Σ.9114/16-11-23/ΓΕΣ/Β1 ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΦΕΘΑ, για την κάλυψη κενών Νομοθετημένων Οργανι-κών Θέσεων (ΝΟΘ), ο ΣΞ προκηρύσσει για το έτος 2023 τη μετάταξη 10 Υπαξιωμα-τικών προέλευσης ΕΜΘ ή ΕΠΟΠ στο Σώμα των Μονίμων Υπαξιωματικών. 

Κύριε Υπουργέ,
Είναι πραγματικά οξύμωρο πως ο κλάδος των ΕΔ με το λιγότερο προσωπικό, δηλαδή η ΠΑ,  να προκηρύσσει έναν τόσο «αξιοπρεπή» αριθμό θέσεων για τη μετάταξη στελεχών των θεσμών ΕΜΘ – ΕΠΟΠ, εν αντιθέσει με το ΣΞ και το ΠΝ που οι προκηρυχθήσες θέσεις είναι ελάχιστες. Μάλιστα, η στάση του ΣΞ και του ΠΝ έρχεται σε ευθεία ρήξη με το πνεύμα της κυβερνητικής πολιτικής καθόσον, σε αντίστοιχη  απάντηση ο ΥΦΕΘΑ κ. Ιωάννης Κεφαλογιάννης και συγκεκριμένα απαντώντας στην ΑΝΑΦΟΡΑ 236/20-9-2023 που βασίστηκε σε σχετικό έγγραφο του ΠΑ.Σ.Ε.Σ. ανέφερε στην Φ.900α/4009/19012/26-10-2023 πως γίνεται η διάκριση σε απόφοιτους   ΑΣΣΥ κατόχους ΑΕΙ με μη κατόχους πανεπιστημιακού τίτλου για την κατάληψη του καταληκτικού  βαθμού του Συνταγματάρχη και αντιστοίχων, με μόνο στόχο την ύπαρξη κινήτρου «για συνεχή μόρφωση και δια βίου εκπαίδευση των στελεχών». Δηλαδή  αντίστοιχα κίνητρα, δεν έπρεπε να δοθούν και στα στελέχη των θεσμών  ΕΜΘ –  ΕΠΟΠ του ΣΞ και ΠΝ ώστε να γνωρίζουν πως με την απόκτηση πτυχίου ΑΕΙ θα δύναται να έχουν καλύτερη βαθμολογική εξέλιξη λόγω μετάταξής τους στο Σώμα Μονίμων Υπαξιωματικών; 

Κύριε Υπουργέ,
Κατόπιν όλων των ανωτέρω παρακαλούμε όπως ενσκήψετε στο εν λόγω «θέμα» ώστε να αυξηθούν οι θέσεις μετάταξης των συναδέλφων των θεσμών ΕΜΘ – ΕΠΟΠ σε ΣΞ και ΠΝ για να έχουν τα συγκεκριμένα στελέχη κίνητρα «για συνεχή μόρφωση και δια βίου εκπαίδευση».
 
Παρακαλούνται οι βουλευτές των Ελλήνων, στους οποίους κοινοποιείται το παρόν, όπως συνδράμουν δια του Κοινοβουλευτικού Ελέγχου, ώστε να υφίσταται μέριμνα και για τα στελέχη των θεσμών ΕΜΘ – ΕΠΟΠ του ΣΞ και του ΠΝ να δύναται να μεταταχθούν σε ικανοποιητικούς αριθμούς στο Σώμα Μονίμων Υπαξιωματικών όπως ήδη υφίσταται στην ΠΑ. 


Για το Διοικητικό Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος                                                         Ο Γεν. Γραμματέας
Χαριτίδης Χαρίτων                                               Κατραντζόγλου Ιωάννης