Επαγγελματικά Δικαιώματα Μηχανικών ΣΜΑΤου Απτχου (Μ) εα Γεωργίου Βορρόπουλου
Επιτίμου Γενικού Επιθεωρητή ΓΕΑ
Πτυχιούχου Μηχανικού Ηλεκτρονικού ΣΜΑ - Ραδιοηλεκτρολόγου Α’

Η Σχολή Μηχανικών Αεροπορίας, η γνωστή ΣΜΑ, πρωτοπόρα σχολή στο τομέα της αεροναυτικής επιστήμης και τεχνολογίας αιχμής με ιστορία 75 ετών, ξεκίνησε τη λειτουργία της το 1949 με το ΒΔ με αριθμό ΦΕΚ Α’/110/10-5-49, με σκοπό τη σταθερή ροή παραγωγής Αξιωματικών Μηχανικών ανώτατης βαθμίδας εκπαίδευσης για κάλυψη των διαρκώς αυξανόμενων απαιτήσεων της ΠΑ.

Στα χρόνια που ακολούθησαν από τη ΣΜΑ, τη σημερινή πλέον κατεύθυνση Μηχανικών του Τμήματος Αεροπορικών Σπουδών της Σχολής Ικάρων (ΣΙ), αποφοίτησαν 71 σειρές Αξιωματικών Μηχανικών των τριών εξειδικεύσεών Μηχανικού, Αεροσκαφών – Ηλεκτρονικών και Αεροπορικών Εγκαταστάσεων, ενώ στη Σχολή φοιτούν 4 σειρές σπουδαστών.

Από το 1987 η Σχολή εντάχθηκε στον ομάδα προσανατολισμού του τομέα Θετικών και Τεχνολογικών Επιστημών και οι σπουδαστές της εισάγονται μέσω των ετήσιων Πανελληνίων Εξετάσεων. Αξιοσημείωτο είναι οι διαχρονικά υψηλές βάσεις εισαγωγής άνω των 18.500 μορίων κατά μέσο όρο, που καθιστά την Σχολή μία από τις υψηλότερες σε ζήτηση σχολές τριτοβάθμιας εκπαίδευσης της Ελλάδος, κατατάσσοντας την στη πρώτη δεκάδα με τις υψηλότερες βάσεις εισαγωγής σε όλα τα
επιστημονικά πεδία.

Η ΣΙ με τις κατευθύνσεις της σύμφωνα με το ν. 3187/2003, όπως τροποποιήθηκε με το ν.3883/2010 αποτελεί ανώτατης βαθμίδας πανεπιστημιακής εκπαίδευσης σχολή, παρέχοντας πτυχία ισότιμα και ισοδύναμα με εκείνα των ΑΕΙ της χώρας. Επίσης, σύμφωνα με τον οργανισμό λειτουργίας της με το ΠΔ 151/2013 (ΦΕΚ Α’ 238/4-11- 2013) και τη τροποποίηση του με τα ΠΔ 42/2020 (ΦΕΚ Α 941/12-5-20) έχει προσαρμοστεί στο λειτουργικό σχήμα των ΑΕΙ. Από το 2013 είναι ενταγμένη στο πρόγραμμα Erasmus+ και ήδη αξιολογείται από την Ανεξάρτητη Αρχή Διασφάλισης Ποιότητας και Πιστοποίησης για την Ανώτατη Εκπαίδευση (ΑΔΙΠ) σύμφωνα με το νόμο 3374/2005, με πρώτη αξιολόγηση το 2015 και δεύτερη τον Δεκέμβρη 2020. με θετικά αποτελέσματα.

Το ακαδημαϊκό πρόγραμμα σπουδών της κατεύθυνσης Μηχανικών είναι διαχωρισμένο σε 8 εξάμηνα και η παρακολούθηση του είναι υποχρεωτική, ενώ στο 8ο εξάμηνο οι σπουδαστές υποβάλλουν διπλωματική εργασία για την απόκτηση του τίτλου σπουδών. Οι πιστωτικές μονάδες, κατά τα οριζόμενα στον ν.3374/2005 είναι 60 ανά έτος, ήτοι 240 στο σύνολο.

Οι Πτυχιούχοι Μηχανικού της ΣΙ με το βασικό πτυχίο, δύνανται να εγγράφονται σε προγράμματα μεταπτυχιακών σπουδών στις Πολυτεχνικές Σχολές των Πανεπιστημίων της Ελλάδας και του εξωτερικού καθώς και σε επιμελητήρια η οργανισμούς απόδοσης επαγγελματικών δικαιωμάτων χωρών εκτός της Ελλάδος. Ειδικά οι Μηχανικοί Ηλεκτρονικοί αποκτούν την άδεια άσκησης του επαγγέλματος
Ραδιοηλεκτρολόγου Α’ χωρίς εξετάσεις από τις αρμόδιες Διεύθυνση Μεταφορών κάθε Περιφερειακής Ενότητας σύμφωνα με το ΒΔ 510/1971 (ΦΕΚ 152/Α/31-7-1971).

Το 2002 όταν η χώρα μετέβη σε νέο ρυθμιστικό πλαίσιο της πολιτικής αεροπορίας (υπό την EASA), δεν υπήρξε μέριμνα για μεταβατικές διατάξεις που θα επέτρεπαν την διατήρηση από τους Μηχανικούς απόφοιτους της ΣΙ των δικαιωμάτων απόκτησης πτυχίων και αδειών πολιτικής αεροπορίας κατά EASA Part 66 B1/B2, με αποτέλεσμα την απώλεια της δυνατότητας που παρείχε το ΒΔ 636/1972 (ΦΕΚ Α’ 182).

Όσον αφορά το ΤΕΕ δεν αποδέχεται την εγγραφή των Πτυχιούχων Μηχανικών της ΣΙ παρότι ανήκει στα ρυθμιζόμενα επαγγέλματα, λόγω έλλειψης σχετικής νομοθεσίας, αμφισβήτησης του τίτλο σπουδών και το δικαίωμα εγγραφής λόγω της ιδιότητας του στρατιωτικού, ακόμα και αν διαθέτουν μεταπτυχιακούς τίτλους σπουδών και έχουν αποστρατευθεί.

Σημειώνεται ότι πέραν των θεσμικών κειμένων της ΠΑ, τα επαγγελματικά δικαιώματα του πτυχιούχου Μηχανικού της ΣΙ δεν περιγράφονται σε νόμο του Ελληνικού κράτους ή ανάλογου ισχύος θεσμικό κείμενο με αποτέλεσμα στην Ελλάδα, οι Μηχανικοί της ΣΙ να μην δύνανται να ασκήσουν το επάγγελμά τους ως Μηχανικοί μετά τη διακοπή της εργασιακής τους σχέσης με την ΠΑ λόγω αποστρατείας ή
παραίτησης.

Επίσης, οι ειδικότητες των Μηχανικών αποφοίτων της ΣΙ δεν περιγράφονται σε καμία κατηγορία μηχανικών ΠΕ στο ΠΔ 85/2022, το οποίο καθορίζει τα προσόντα διορισμού σε φορείς του δημοσίου, με αποτέλεσμα την αδυναμία συμμετοχής σε προκηρύξεις πρόσληψης προσωπικού στον δημόσιο τομέα σε ειδικότητες μηχανικού.

Αποτέλεσμα της όλης κατάστασης είναι να δημιουργείται το παράδοξα ότι ενώ η Πολιτεία αποδίδει μέσω της ΣΙ στους αποφοίτους πτυχίο Μηχανικού ισότιμου και ισοδύναμου με των ΑΕΙ και εξασκούν το επάγγελμα του Μηχανικού κατά τη καριέρα τους στις Ένοπλες Δυνάμεις (ΕΔ), η ίδια η Πολιτεία δεν αποδίδει καθ’ οιονδήποτε τρόπο τα απορρέοντα εκ του πτυχίου επαγγελματικά δικαιώματα στερώντας το δικαίωμα εργασίας τους ως Μηχανικού όταν εξέλθουν της ΠΑ.

Πέραν τούτου τίθεται και θέμα ηθικής τάξεως, Συγκεκριμένα, η κατεύθυνση Μηχανικών ενταγμένη στο Επιστημονικό Πεδίο των Θετικών – Τεχνολογικών Επιστημών δημιουργεί την αίσθηση στους υποψηφίους σπουδαστές και στις οικογένειές τους ότι θα εισαχθούν σε σχολή Μηχανικών αντίστοιχη των ΑΕΙ, αποκτώντας τα ανάλογα επαγγελματικά δικαιώματα Μηχανικού, που η σημερινή
πραγματικότητα το απαγορεύει,

Κατόπιν των ανωτέρω φρονώ ότι η Πολιτεία οφείλει να μεριμνήσει για αποκατάσταση της στρέβλωσης που παρατηρείται, προκειμένου οι Πτυχιούχοι Μηχανικοί της ΣΙ αποκτήσουν τα απορρέοντα εκ του πτυχίου τους επαγγελματικά δικαιώματα και το δικαίωμα στην εργασία εκτός ΕΔ.

Στρέβλωση που έχει αναγνωριστεί και από του Βήματος της Βουλής κατά τη συζήτηση σχεδίου νόμου του ΥΠΕΘΑ όταν κατατέθηκε σχετική τροπολογία από την αντιπολίτευση, από τον τότε Βουλευτή του κυβερνώντος κόμματος κ. Νικολάου Μανωλακου που χαρακτηριστικά μεταξύ άλλων ανέφερε : «Ειλικρινά, δεν μπορώ να καταλάβω τον λόγο για τον οποίο το 2018 στο Προεδρικό Διάταγμα 19 δεν
συμπεριελήφθησαν οι Αξιωματικοί μηχανικοί της Σχολής Ικάρων, μιας σχολής κόσμημα, ισότιμης των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων. Υπενθυμίζω ότι αξιολογήθηκε δύο φορές, το 2015 και το 2020, από Ανεξάρτητη Αρχή Διασφάλισης Ποιότητας και θεωρώ ότι είναι υποχρέωση της πολιτείας να αποκαταστήσει την αδικία.» (Πρακτικά Βουλής ΙΗ΄ Περίοδος - Σύνοδος Β΄ - Συνεδρίαση ΟΘ΄- 10.2.21).

Ευελπιστώ η σημερινή Κυβέρνηση αφού αναλογιστεί ότι στη σημερινή πραγματικότητα που αποδίδονται επαγγελματικά δικαιώματα με το ν.4763/2020 σε αποφοίτους κολλεγίων και σύντομα, με τη πρόσφατη ψήφιση του νόμου, σε πτυχιούχους μη κρατικών πανεπιστημίων μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, να προχωρήσει στις απαραίτητες νομοθετικές ρυθμίσεις, ώστε να αποδίδονται τα
επαγγελματικά δικαιώματα Μηχανικού στους αποφοίτους της ΣΜΑ και να σταματήσει να χάνεται έμπειρο επιστημονικό προσωπικό με τη φυγή του στο εξωτερικό, που μπορεί να συνεισφέρει με τις γνώσεις και εμπειρίες του στην ανάπτυξη της αεροπορικής τεχνολογίας αιχμής στη χώρα,